Vi har en jobb å gjøre i det kommunale barnevernet. Altfor ofte gjøres det dårlige vurderinger når det er aktuelt med omsorgsovertagelser av barn. Det viktigste må være barnas behov for omsorg og hjelp. Slik er det ikke alltid i dag.

Barneombudets rapport, «De tror vi er shitkids», er en solid gjennomgang av 77 saker og der 39 ungdommer er intervjuet. Rapporten bekrefter også det vi har sett i flere tidligere rapporter.

Sårbare og utsatte barn har krav på riktig hjelp og god omsorg. Høyre vil stille krav om at barnas helsesituasjon må kartlegges før en omsorgsoverdragelse kan skje. Det kan være med på avdekke at vurderinger gjort av barnevernet ikke er riktige og at barna og familiene trenger annen oppfølging. Vi vet for eksempel at barn i dårlige oppvekstsvilkår ofte har mindre oppfølging enn andre når det gjelder helseundersøkelser og oppfølging av skader.

I Barneombudets rapport forteller ungdommene at de har forsøkt å be om hjelp, eller ønsket hjelp lenge, uten at noe har skjedd og at de har måttet true med å ta livet sitt før de ble flyttet fra hjemmet. Barn må alltid få hjelp når de ber om det. Alt annet er uakseptabelt.

Rapporten avdekker både systemsvikt og individuell svikt. Vi innfører derfor nå tydelige kompetansekrav i barnevernet. Vi mener at det på ledelsesnivå og i håndtering av komplekse saker bør settes krav til at må man ha mastergrad. Den må være erfaringsbasert og gi bedre kulturforståelse.

Barneombudets rapport er nok en påminnelse om hvor viktig tidlig innsats er for å forebygge at barn må flyttes til en institusjon. Vårt ansvar er at hvert enkelt barn skal kunne tilbys en behandling tilpasset behovet barnet faktisk har.