Drammen kommune vil bli pilotkommune for fritidskortet som KrF har fått gjennomslag for i regjeringen. Målet med gratis fritidskort er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter. KrF vil at ingen i alderen 6–18 år skal oppleve utenforskap i idrett eller andre fritidsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i pilotkommuner. Drammen kommune har søkt innenfor fristen i februar. Regjeringen har satt at 45 millioner kroner til dette tiltaket.

Bufdir vil legge vekt på hvilke utfordringer kommunen har. Prøveordningen vil gjelde utvalgte kommunedeler som anses som de mest aktuelle. Drammen kommune har søknad knyttet til kommunedel nummer 6, 7 og 8. Det vil også bli lagt vekt på hva kommunen selv kan bidra med eller har bidratt med, sammen med frivillighet og andre aktører.

Det forventes at staten skal bidra med cirka 2.000 kroner per aktivitetskort i året. Det skal «fylles opp» hvert halvår med 800-1.000 kroner fra staten pluss eventuell kommunal andel i tillegg. KrF ønsker at Drammen kommune skal bidra med en ekstra pott til dette for dem som trenger det best. Selv om fritidskortet er definert til å gjelde alle, ønsker KrF at det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet.

Drammen kommune kan også få dekket inntil en million kroner hvert år av staten til å administrere ordningen. Arbeidet med fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av Fritidserklæringen. En pilotordning med fritidskortet gjennomføres for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter. Erfaringene fra pilotarbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en nasjonal fritidskortordning slik KrF har fått gjennomslag for i regjeringen.

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Det forventes at kommunen gjør et arbeid for å finne fram til gode løsninger for hvordan midlene til fritidskortet forvaltes. I tillegg ber Bufdir kommunen om å tilrettelegge for at flere aktører, som lokalt næringsliv, sosiale entreprenører med flere skal kunne bidra med midler for å øke deltakelse blant barn og unge. Det er viktig at barn og ungdom involveres tidlig i utviklingsarbeidet. Kommunene skal derfor sørge for ungdomsmedvirkning lokalt, og for medvirkning fra frivilligheten.

Drammens utfordringer med mange familier med vedvarende lav inntekt, bør være svært aktuell for dette pilotprosjektet. Gjennom fattigdoms- og integreringsutvalget har Drammen kommune i forrige politiske periode lagt et godt grunnlag for nye tiltak til bekjempelse av fattigdom. Dette arbeidet ble ledet av Billy Taranger i KrF.

Bufdir skal behandle søknaden i løpet av april i år, og første tildeling gjelder høsten 2020 og våren 2021. Det gis også mulighet for forlengelse ut året 2021.

KrF er glad for at dette nå kan komme på plass I Drammen og vil bidra til at mange flere barn og unge i Drammen kan være med i fritidsaktiviteter.