Viken fylkesting behandlet nylig en rapport fra kontrollutvalget om voksnes rett til videregående opplæring. Kontrollutvalget har tatt en gjennomgang av situasjonen i Viken basert på stikkprøver. Rapporten viser at det er klare forbedringspunkter, som vi må ta med oss og som fylkesrådet må vise hvordan de følger opp.

For Høyre har det lenge vært viktig å gi alle muligheten til å kunne lære så lenge de lever. For at ingen mennesker skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv og at alle skal få en ny sjanse, må vi investere mer i mennesker. Høyre i regjering la våren 2020 fram stortingsmeldingen «Lære hele livet», som bygger videre på et langsiktig arbeid med kompetansepolitikk. Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv, og å tette gapet mellom hva arbeidstakerne har av kompetanse og hva arbeidslivet faktisk trenger av kompetanse.

Les også

For Høyre er det også viktig at fylkeskommunen, som er ansvarlig for de videregående skolene og fagskolen, samarbeider tett med Universitetet i Sør-Øst Norge, kommunene og lokalt næringsliv. På denne måten sikrer vi at de som er ute i arbeid får faglig påfyll og aldri er utlært. Dette samarbeidet må også være sammen med kommunene og lokalt næringsliv for å sikre at utdanningstilbudene også er tilpasset de behovene som er ute i kommunene og arbeidslivet.

Tidligere var utdanning billetten til en klassereise. Nå trenger vi et klippekort. Vi må bort fra et system hvor vi primært lærer først og jobber etterpå, og over til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis. Da må vi rigge om utdanningssystemet vårt og målrette noen av støtteordningene for å sikre at flere som står i jobb får relevant kompetansepåfyll.

Les også

Arbeiderpartiet snakker om kompetansereform, men Høyre gjennomfører. Ap lovet kompetansereform i 2005 og 2009, men gjorde ingenting. Høyre i regjering la fram en reell kompetansereform og vi doblet bidraget til kompetanseplussordningen, som gir støtte til arbeidstakere med behov for grunnleggende ferdigheter. Fullføringsreformen som er vedtatt av Stortinget gir alle rett til å fullføre videregående utdanning og ambisjonen er nasjonalt at innen 2030 skal 9 av 10 fullføre. Dette gir et forsterket ansvar for fylkeskommunen overfor hver enkelt elev, lærling og voksen med rett. Fullføringsreformen er den største endringen av det videregående opplæringstilbudet siden Reform-94.

For Høyre vil et godt og mangfoldig skoletilbud være viktig i nye Buskerud. Akademiets tilbud i Drammen, på videregående nivå, er på hele 670 skoleplasser. Jeg ser at langt fra alle partier støtter opp om det. Vi ønsker å gi elevene og studentene et mangfoldig tilbud som også innbefatter friskoler som Akademiet. Vi vil gi elevene anledning til selv å bestemme hvilken skole de vil gå på, selv om vi vet at de fleste vil velge et skoletilbud nær der de bor. Fullføringsreformen vil etter hvert legge nye premisser for fylkene med et større ansvar. Det ansvaret er Høyre klar til å ta.

Nyheter fra Drammens Tidende