(Sande Avis)

Av de 122 forslagene som ble sendt inn til Holmestrand kommune for kommuneplanens arealdel 2023 - 2035, finner vi Galleberg Eiendomsutvikling DA ved Ivar Gislerud.

Gislerud forteller at han ble kontaktet etter et møte på Galleberg i 2013 hvor grunneiere ble oppfordret til å komme på banen for å se på muligheter for utbygging i nærområdet til Galleberg skole.

Dette som et ledd i å sikre befolkningsvekst og dermed styrke elevtallet ved Galleberg skole.

Har ligget brakk

Gislerud eier arealet ved gamle Galleberg stasjon hvor tidligere Galleberg bruk og teglverk holdt til og som ble benyttet av Blåtind-fabrikken. Etter at både teglverket ble nedlagt og jernbanesporet ble flyttet, har området blitt liggende brakk. Avstanden til Galleberg skole er cirka 1,3 kilometer.

– Vi planlegger 35 eneboliger i den nordlige delen av arealet, sier han. Den sørlige delen av arealet er det foreløpig ikke lagt planer for, men Gislerud opplyser at det kan komme i framtiden.

– Vi åpner for at det kan bygges ulike type boliger ut i fra hva kommunen eventuelt ønsker, sier Gislerud. Han jobber til vanlig innen eiendom i Oslo og utdyper at han ser for seg å legge til rette for barnefamilier, samt bygge ut et område med gode miljømessige kvaliteter.

(Saken fortsetter under bildet):

– Vi har også sjekket med netteier som opplyser at kabelen til den gamle trafo-stasjonen har mer enn nok strøm for området, sier Gislerud.

En eksisterende fiberkabel langs tomten ligger også klart.

Steingrunn

I arealinnspillet oppgis det at det er lite vekstjord og at deler av området benyttes til parkering.

Den gamle jernbanetraséen går over deler av arealet, noe Gislerud mener er positivt med tanke på grunnforholdene.

– Det viser at det er en stabil grunn bestående av stein, men naturen har delvis tatt over, sier Gislerud.

Planene går ut på å selge ut deler av arealet til en kommersiell aktør for utbygging, resten skal selges som tomter til private. Her ser Gislerud for seg barnefamilier som ønsker litt plass rundt seg.

Når det gjelder toglinja som går rett ved, tenker Gislerud at det ville være naturlig å forlenge allerede eksisterende støyskjerm.

To prosesser samtidig

Både søknad om bruksendring fra næring til boligformål og planinitiativ er oversendt Holmestrand kommune. Med det håper Gislerud at prosessen forkortes.

– Vi ønsker å komme i gang så fort det lar seg gjøre, avslutter Gislerud.

Det er ventet at formannskapet i Holmestrand kommune i juni vil ta stilling til hvilke arealinnspill man vil gå videre med.