Gå til sidens hovedinnhold

Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne sommerferien tilbringer de fleste av oss i Norge, kjørende rundt på mer eller mindre gode veier eller på toget på vei til en feriedestinasjon vi har bestemt oss for å utforske.

Jeg håper disse bil- og togturene minner oss på behovet for gode og effektive samferdselsløsninger.

Dette er grunnen til at vi i NHO Viken Oslo er svært opptatt av samferdsel generelt, og neste Nasjonale Transportplan (NTP) spesielt. Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet.

Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Og vi må få mest mulig samferdsel for pengene. Vi må kutte kostnader der det er mulig og gjøre tydelige prioriteringer.

Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Vi må bygge infrastruktur som sikrer større bo- og arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo.

I disse koronatider er smarte investeringer i samferdselsprosjekter også en investering i å holde hjulene i gang. I tillegg vil en satsing på smart, grønn infrastruktur skape lønnsomme jobber for fremtiden.

For det er ingen tvil om at vi må skape flere jobber i privat sektor. Derfor må vi se på hvordan investeringene i samferdsel og infrastruktur kan innrettes slik at de bidrar til at bedriftene kan skape flere jobber.

Det betyr at vi må prioritere samferdselsprosjekter ut ifra hvilket potensial de har for økt verdiskaping. Prosjekter som kan utløse økt verdiskaping, enten i eksisterende eller nye bedrifter, bør prioriteres over prosjekter som ikke kan vise til det samme potensialet.

Vi bør legge fire overordnede prinsipper til grunn for hvilke prosjekter vi prioriterer i Viken og Oslo i neste NTP. Det første er prosjekter som leder trafikk rundt Oslo. Dette for å avlaste veinettet i hovedstadsområdet og redusere gjennomgangstrafikken.

For det andre er det viktig å sørge for at trafikk som må gjennom Oslo eller som skal til Oslo kommer raskt fram. Så må vi satse på jernbaneutbygging og kollektivtrafikk. For det fjerde må gode øst-vest forbindelser prioriteres.

Hva betyr så dette for Drammensregionen? Jeg er opptatt av prosjektet som kalles Ring 4. En effektiv reisevei rundt Oslo vil være svært tidsbesparende for trafikk som ikke skal til Oslo, men som i dag kjører gjennom Oslo fordi det er tidsbesparende. E134 Dagslett – kryss E18 er en viktig del av dette.

Prosjektet er viktig for å binde sammen E6 i Akershus og E18 i Buskerud og dermed avlaste gjennomgangstrafikken gjennom Oslo. Et annet prosjekt som må sees i sammenheng med Ring 4 er nytt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen. Det bidrar til at dagens tunnelløp får rømningsveier ut i dagen. Dermed får vi en mer forutsigbar transportåre for næringstransport som benytter denne traseen. Videre må vi finne gode løsninger for Rv 282 Holmenbrua og E134 Strømsåstunnelen.

Jeg er spent på hva som kommer i neste NTP. Jeg håper samferdselspolitikerne våre, i kommune, fylke, storting og regjering, sammen jobber for effektive transportløsninger slik at vi tar noen skritt videre i å skape et felles bo- og arbeidsmarked.

Kommentarer til denne saken