Selvsagt skal det bli stråleterapi på det nye sykehuset i Drammen.

Det var en gledens dag 14. oktober 2019, med offisiell markering av byggestart på den nye sykehustomten i Drammen. En lang ørkenvandring om plassering var over.

Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024–2025. Det nye sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi ved sykehuset. Noe Stortinget vedtok i 2017.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, fra Drammen går inn for Sandra Bruflot som stortingsrepresentant for Buskerud i fire og en halv måned. Hun vil blant annet jobbe i Helse- og omsorgskomiteen med helseteknologi, helsenæring og kvinnehelse.

Ørmen Johnsen vil levere kronikker til DTs faste «Buskerudbenken».

Ørmen Johnsen har permisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og skal til bake dit for å lede programområdet USN Kultur.

Da Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017, vedtok vi å bygge nytt sykehus på Brakerøya. Stortinget vedtok samtidig at det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Videre at det skal etableres stråleterapi i det nye sykehuset

Det nye sykehuset har en fantastisk beliggenhet, med flott utsikt mot fjorden og byen. Et viktig bidrag her er at sykehuset ligger nesten på perrongen på jernbanestasjonen, det gjør det lettere for både pasienter og ansatte å komme seg til og fra. Det er klima og miljøvennlig.

På sakslisten til Helse Sør-Øst HF 14. mars 2019 var nytt sykehus i Drammen – status og erverv av tomt på Brakerøya. Det endelige klarsignal skulle vedtas. I saken lå et vedlegg skrevet av kommune og Buskerud fylkeskommune, et notat til Helse Sør-Øst HF datert 1. januar 2019. Hensikten i notatet var å redegjøre for status for Buskerudbypakke 2 og dennes finansiering av deler av infrastrukturen som er nødvendig for etablering av nytt sykehus i Drammen på Brakerøya.

I notatet fremkommer det at Buskerudbypakke 2 har satt av 90 millioner kroner til bidrag til fremkommelighetstiltak for buss, og bedre tilrettelegging for gående og syklende mellom Brakerøya og det nye sykehuset. Det skrives at Stortinget skal behandle Buskerudbypakke 2 før sommeren 2019. Når Stortinget har gjort sitt vedtak, er det sikkerhet for at de avsatte midlene kan rekvireres når tiltakene er i gjennomføringsfasen. Pakken ble som vi vet skrinlagt våren 2019.

Mangelen på midler til infrastruktur er derfor vel kjent for kommunen og den øverste politiske ledelse. De 90 millionene som kommunene og fylkeskommunen forpliktet seg til hadde som forutsetning at Buskerudbypakke 2 skulle finansiere dette.

Jeg regner med at det har vært en løpende kontakt mellom kommunen, Helse Sør-Øst og Vestre Viken om saken etter skrinleggingen av pakken. Jeg regner også med at man kan bli enig om en løsning.

Kristin Ørmen Johnsen fra Buskerudbenken:

Les også

Vi trenger en mediebransje som forteller fakta og ikke «fake news»

Sykehuset er en arbeidsplass for nær 4.000 mennesker når det er ferdigstilt. Dette blir regionens største arbeidsplass med kompetanse innen helse og medisin på topp nivå. Her er fremragende forskningsmiljøer innen kreftbehandling, nyfødtmedisin og blodsykdommer. Det er spesialistfunksjoner for nær 500.000 innbyggere.

Det skjer mye spennende i tilknytning til det nye sykehuset- eller er det stoppet litt opp? Drammen Bystyre vedtok i 2018 at Drammen ønsker nytt helsehus i tilknytning til sykehuset. Legevakta er interkommunal, og eierkommunene har vurdert det som fordelaktig med legevakt samlokalisert med sykehuset. Helse Sør-Øst har sagt ja til å vurdere muligheten for et helsehus kombinert med legevakt i forprosjektet for sykehuset.

Med sykehuset som motor har selskapet Drammen Helsepark visjonen om å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Helseparken sier de har plass til alle som har pasienter og helse som kjerneområde og som ønsker etablering av helserelatert aktivitet.

Jeg savner en kommuneledelse med visjoner for det nye sykehusområdet og utvikling av dette. Dette kan bli en fantastisk helseklynge, her må vi alle jobbe på.

Andre fra Buskerudbenken:

Les også

Ingen kan se for seg betydelige lønnshopp i nær framtid. Derfor fryser vi politikerlønninger

Les også

Koronakrisa - hva kan vi lære, og har dette noe med 1. mai å gjøre?

Les også

Politifolk i Drammen ber Senterpartiet si nei til regjeringens rusreform

Les også

Noen ganger må samfunnet sette grenser for hva som er greit i religionens navn