I Drammens Tidende 24. oktober stiller Høyres Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen meg spørsmål om hva Senterpartiet står for.

Mens Høyre er det ledende, blå partiet, er Senterpartiet det jordnære, grønne alternativet i norsk politikk. Sp ser det politiske landskapet i Norge som en trekant, med en grønn, blå og rød pol. Dette beskriver best de politiske skillelinjene.

Sp står for at beslutninger skal tas nær folk. I motsetning til Høyre arbeider vi derfor for desentralisering av makt. Sp er den ledende kraft i kampen for å sikre Øvre Eiker som egen kommune, oppløse Viken og å tørre å overstyre Brussel gjennom vedtak i Stortinget.

I motsetning til Høyre vil Sp ha kontrollert arbeidsinnvandring fra EØS/EU-land utenom Norden. Dermed kan folkevalgte på Stortinget styre hovedlinjene i det norske arbeidsmarkedet. Slik kan vi sikre full sysselsetting, inkludert arbeid til folk med delvis arbeidsevne. Videre er det lettere å skape et bedre organisert arbeidsliv, og avgjørende for å unngå press nedover, på lønns- og arbeidsvilkår for yrker med stort omfang av innleide eller midlertidig ansatte som har bosted i utlandet.

Fra Buskerud-benken - Per Olaf Lundteigen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

Kommende uke er det Arne Nævra fra SV som har ordet.

Sp støtter opp under privat eiendomsrett og markedsøkonomi. Stortinget skal styre markedsøkonomien og innholdet i den private eiendomsretten. Derved legges grunnlaget for frihet for de mange, når de økonomisk sterkeste personer og selskaper tøyles. I dag blir de svake svakere, og de sterke sterkere. Det gjelder både sosialt og geografisk. Sp stiller opp for de mennesker som bor ytterst, i dobbelt forstand.

Sp må som Høyre gå i allianse med andre partier. Vårt alternativ er en Sp-Ap-basert regjering. Det er valgresultatet som avgjør styrkeforholdet mellom partiene, hvilke partier som deltar i regjering og om det er klokest å etablere en flertalls- eller mindretallsregjering.

Sp drømmer altså ikke om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Vi ser det derimot som nødvendig for blant annet å få stoppet Høyres sentralisering av bosetting, arbeidsplasser og makt i Norge.

Sp er en sterk tilhenger av skatt etter evne for privatpersoner. Det betyr progressiv inntektsskatt og formuesskatt for arbeidsfrie inntekter av en netto formue over om lag 2 millioner kroner.

Når det gjelder avgifter, vil Sp redusere disse, men vi er for avgifter som ivaretar helseforebyggende målsettinger eller reduserer forbruk av fossilt karbon – olje og gass. Det er ikke fornuftig å ha så lave flyseteavgifter at det er mulig å reise tur-retur London for 4.913 kroner i dag. Mens den norske luftfartspolitikken ellers er organisert slik at Oslo-Hammerfest tur-retur i dag, koster 9.358 kroner.

Sp er for et næringsrikt og sunt kosthold. Det skal ikke brukes antibiotika i maten til dyrene. I motsetning til Sp vil ikke Høyre forby bruken av antibiotikumet Naracin i kyllingfôr ved lov, fordi det er godkjent i EU.

Selv spiser jeg heller fire poteter og en kjøttkake, i stedet for dagens mote som er en potet og tre kjøttkaker. Ved en slik meny kan kjøttprisen til gårdbruker økes, kjøttforbruket reduseres og matutgiftene blir lavere. Om MDG ønsker en slik utvikling, uten avgifter på kjøtt, er det positivt.

Mer fra Senterpartiets Per Olaf Lundteigen:

Les også

Det må raskest mulig bygges nytt tinghus i Drammen

Sp er en varm tilhenger av personlig, privat eiendomsrett til landbrukseiendommer. Dette sikres gjennom odels- og konsesjonslovene. Derved kan folkevalgte pålegge kommende eiere av landbrukseiendommer plikter, som personlig bo- og driveplikt, samt å sikre en samfunnsmessig, forsvarlig prisutvikling. Dette systemet gir yngre, flittige familier lettere muligheten til å kunne oppfylle sin store drøm – å eie og drive sin egen gård. I dag sklir dette systemet ut.

Årsaken er selvsagt at Høyre vil ha bort odelsloven i Grunnloven og konsesjonsloven. Etter Høyres mening skal eiendomsrett på landbrukseiendom kunne kjøpes av selskaper, norske eller kinesiske, like lett som av en jordbruksinteressert ungdom i Skoger. Det er pengene som skal bestemme, og med det ingen plikter ved eiendomskjøpet.

Helleland og Johnsen påstår at Sp står for et politisk eksperiment. Da får jeg lyst til å sitere fra en artikkel i boka «Det norske paradoks»: «Det er et eksperiment uten forbilde som vi er vitne til i Europa.»

Dette eksperimentet vil Høyre at Norge skal bli medlem av. EØS-avtalen går ikke langt nok i å begrense hva Stortinget kan vedta.

For Sp gjelder Johan Sverdrups ord fra 8. mars 1872: «All makt skal ligge i denne sal». Derfor er det så viktig at Sp gjør et sterkt valg i 2021.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

For et lite firma som bygger hus, er det nesten umulig å overholde alle kravene til dokumentasjon

Les også

For bestefar var politikk korrupsjon og egoistisk maktfokus. For meg er det helt annerledes

Les også

Hvaloljen i Sørishavet ga oss rikdom i 60 år. Fossiloljen har gitt oss rikdom i nye 60 år. Men hva nå?

Les også

Jeg savner en kommuneledelse med visjoner for det nye sykehusområdet