Drammens politikere skal i nær fremtid ta stilling til plassering av et togparkeringsanlegg. Jeg hadde trodd at det meste var sagt og skrevet i denne saken slik at politikerne nå bør ha et godt grunnlag for å gjøre sin beslutning. Men så kaster Asbjørn Thorkildsen seg på med et debattinnlegg som inneholder så mye feil og merkverdigheter at det ikke kan stå uimotsagt.

Debattantens hovedpoeng er at parkerte tog ikke støyer. Det er feil. Togene kjører også inn og ut av parkeringsplassen fram til klokken 01.30 og ut igjen fra klokken 04.00 (jf. Flytoget). Ifølge Bane Nors konsekvensutredning avgir Flirt-togene 87 desibel (dBA )og Flytoget 95 dBA ved ankomst gjennom uling av bremser, slaglyd fra bremseklosser og utblåsing av trykkluft. Ventilasjonsanlegg/kjøleanlegg går opp til 15 minutter etter parkering og avgir 81 dBA. Kompressorene til Flirt-toget går 10 minutter per time og avgir 81 dBA, fra Flytoget avgis hele 95 dBA.

Det vil til enhver tid være flere togsett med kompressorene på. Ved oppstart testes bremseklosser, magnetskivebremser og det blåses ut trykkluft, en sekvens som tar ett minutt per togsett og avgir 89 dBA. Bremsetest av magnetskivebremser gir ved oppstart en kort slaglyd stål mot stål på 113 dBA. De parkerte togene avgir således både høye kortvarige punktlyder ved start/ankomst og en jevn støy natta gjennom.

Disse nivåene dreier seg om lyd målt tett på kildene. Lang avstand til lydkildene reduserer selvsagt lydnivået. Bane Nors beregninger viser at antallet boliger ved et «delt anlegg» for 13 togsett som vil få støy utover gjeldende grenseverdier vil være 105 på Sundland, 14 på Kleggen, 34 på Pukerud, 1 på Narverud og 0 på Ryggkollen.

Thorkildsen peker på at vi som har kjøpt boliger av Bane NOR Eiendom og bosatt oss i Proffen Hageby har liten grunn til å klage på tap av grøntområder siden vi har bosatt oss på et av bykjernens siste grøntområder, en «grønn lunge» med et biologisk mangfold av insekter og småfugler, som han karakteriserer det.

Så vidt meg bekjent har ingen klaget på tap av grøntområder, de var tapt lenge før vi flyttet inn. Ikke var de særlig verneverdige heller, dette har vært et ubrukt brakkområde i generasjoner med et begrenset biologisk mangfold. Derimot har mange reagert på at stopp i boligutbyggingen i Proffen Hageby forsinker en opparbeiding av det parkmessige området med tilhørende lekearealer. Vi har betalt for boliger i det som utbygger har presentert som en hageby og vi forventer at det da også utvikles i henhold til både reguleringsplan og prospekt som en hageby.

Thorkildsen avslutter med at «det kan ikke tas hensyn til særinteresser som i tillegg forlanger deler av 120 år gamle bedrifter fjernet bare fordi man har bosatt seg et steinkast unna.» Jeg har ikke registrert en eneste fra Proffen Hageby som forlanger at det som er igjen av verkstedaktivitet på området skal fjernes. Det er helt uproblematisk for oss beboere. Her anvender Thorkildsen et gammelt og uredelig debatt-triks når han tillegger folk meninger de ikke har.

En ting er riktig i debattinnlegget. Beboere i Proffen Hageby forfekter sine særinteresser i et godt bomiljø, på samme måte som de som har uttalt seg fra Gosen, Stormoen, Pukerud og Ytterkollen. Høringer på denne type planer gjennomføres nettopp for å få de berørte interessene opp i dagen, og så blir det opp til politikerne å veie disse særinteressene opp mot hverandre, både deres styrke og antall.

Og så er det ikke slik at beboere i Proffen Hageby bare forfekter særinteresser. En utbygging av et område som Sundland med gangavstand til stasjon, skole, barnehager, kjøpesenter og bysentrum, gir lite bilbruk og er særdeles fornuftig rent miljømessig.


DT har den siste tiden hatt flere kronikker og debattinnlegg om hvordan Drammen kan snu en negativ utvikling hvor tilflyttingen stopper opp og hvor den unge og velutdannede middelklassen velger å bosette seg i andre kommuner enn Drammen. Å være attraktiv for denne type innbyggere er viktig for en kommune som ligger nær norgestoppen når det gjelder antall fattige med lave inntekter og ditto skatteevne, og med en aldrende befolkning med store behov for kostnadskrevende kommunale tjenester.

Befolkningssammensetningen i rekkehusene i Proffen Hageby viser at her har en lykkes svært godt i å tiltrekke seg den ønskede innbyggergruppen. For drammenssamfunnet blir det derfor viktig å legge til rette for denne type utbygging, særlig i et så stort og sentrumsnært utbyggingsområde som Sundland, ikke vanskeliggjøre eller stoppe den helt opp gjennom ufornuftige arealdisponerings-beslutninger. Det er jeg ganske sikker på at et flertall av Drammens politikere forstår.