Norske kommuner og sykehus mangler over 1.250 jordmødre og mangelen på helsesykepleiere anslås å være på drøyt 2.000. Viken er ikke et unntak, mangelen merkes i hele fylket.

Et svakt helsevesen får ringvirkninger vi i Norge knapt kan forestille oss. Kombinasjonen av mangel på både jordmødre og helsesykepleiere representerer en risiko for foreldrenes og barnets helse. Over tid er dette en trussel mot folkehelsen. Mangelfulle tilbud fra jordmor- og helsestasjonstjenesten kan gi plager og utfordringer som henger ved i årevis, i verste fall i generasjoner. Fremtidens helse avhenger av dagens helsetjenester.

Ved alle helseforetakene i Viken har de utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall jordmødre til å fylle stillinger og vakter. I 2020 brukte Helse Sør-Øst 25 millioner kroner på innleie av jordmødre. Jordmødrene i Viken melder om en stadig tøffere arbeidshverdag med økte krav og uendrede ressurser. Vi hører historier om erfarne jordmødre som gråter på vakt fordi de er så slitne.

Ved Drammen sykehus i Vestre Viken er grunnbemanningen for lav på kveld og natt til å tilby en-til-en omsorg i aktiv fødsel, dersom alle fødestuer er i bruk. Sykepleierne og jordmødrene ved kvinneklinikken i Sykehuset Østfold har hittil i år jobbet 24.126 timer overtid og merarbeid. Det tilsvarer hele 13 årsverk. I skrivende stund har Ahus åtte ledige jordmorstillinger, utfordringen er å finne jordmødre til å fylle dem.

Mangelen på helsesykepleiere er så stor at flere kommuner i Viken ansetter sykepleiere uten nødvendig kompetanse. Utdanningskapasiteten er sprengt. Samtidig erfarer vi at mange kommuner ikke klarer å tilby det minimumet av tjenester retningslinjene for helsestasjonen krever.

Pandemien har forsterket problemet. I 2020 fikk bare 46,3 prosent av de nyfødte i Drammen tidlig hjemmebesøk fra helsesykepleier. I Fredrikstad er tallet 33,4 prosent og i Ullensaker er det så lavt som 5,6 prosent. For Viken samlet får bare 59,3 prosent av de nyfødte et slik tilbud, det til tross på at retningslinjene anbefaler at alle får dette innen 7–10 dager. Noe må gjøres.

Situasjonen vi har sett under pandemien er bare en forsmak på problemene vi har i vente.

Flere medier har det siste året formidlet sterke historier fra fortvilte foreldre. Fortellinger fra mødre som har følt seg forlatt under fødsel, partnere som har opplevd å bli tilsidesatt. Nybakte foreldre og barn som ikke får den oppfølgingen fra helsetjenesten de trenger og har krav på. Disse historiene vil vi få stadig flere av hvis ikke politikerne prioriterer helsevesenet. Vi trenger en satsing for å beholde, mobilisere og rekruttere jordmødre og helsesykepleiere i Viken. Dette haster. Mangelen er her nå.

Vi trenger alle helsevesenet. Kollapser helsevesenet kollapser alt. Utfordringene vi har med mangel på jordmødre og helsesykepleiere er kun en del av dette bildet.

13. september er det stortingsvalg. Bruk din stemme til å stemme frem et parti som tar sykepleiermangelen på alvor og ønsker en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden.

LES OGSÅ: