Hold ki­lo­ene unna i jula

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Slik kan du hive inn­på med rib­be, ka­ra­mell­pud­ding og ju­le­øl – og fort­satt hol­de deg sprek og slank.

DEL

DRAMMEN: Jula er tid for kos og mye god mat og drik­ke. Men sam­ti­dig kan du opp­nå gode tre­nings­re­sul­ta­ter. Noen kor­te og ef­fek­ti­ve øk­ter mel­lom sel­ska­pe­ne vil gjø­re at du en­ten kom­mer el­ler hol­der deg i bra form. Lars Pet­ter Stor­mo har vært én av lan­dets bes­te ter­reng­syk­lis­ter og kon­kur­re­rer hele året, en­ten til fots, på syk­kel el­ler ski. Ut­hol­den­hets­ma­ski­nen vant i 2007 en av ver­dens tøf­fes­te triat­lon­kon­kur­ran­ser. I au­gust skal han del­ta i Nor­se­man Xtre­me Tri­ath­lon for tred­je gang.Da nyt­ter det ikke bare å lig­ge på so­fa­en med godteriskåla i fan­get, selv om også Stor­mo selv­føl­ge­lig skal nyte høy­ti­den med pin­ne­kjøtt, ris­krem og alt an­net som hø­rer ju­len til.

Li­un­gen kom­mer til å hol­de seg i form ved å kjø­re et kjapt styr­ke­pro­gram som han har lært av kona. Pro­gram­met er en ef­fek­tiv måte å tre­ne styr­ke for hele krop­pen og sam­ti­dig for­bed­re ut­hol­den­he­ten. Det kan en­ten kjø­res på stue­gul­vet mens du ven­ter på at po­te­te­ne skal bli fer­dig kokt el­ler mens du er ute på en tur.

LES OGSÅ: Traller frem julestemningen

Kombinasjon

– Får du kjørt det­te et par gan­ger i kom­bi­na­sjon med noen fine ski­tu­rer og/el­ler lø­pe­tu­rer, bør du kom­me deg gjen­nom jula uten å føle deg alt­for tung av all ju­le­ma­ten, sier Lars Pet­ter Stor­mo.

Selv om han er en tøf­fing som nok er i be­trak­te­lig bed­re form enn de fles­te av oss, me­ner han øv­el­se­ne pas­ser alle. Du må bare fin­ne ditt nivå. For å dele sine tips fikk Stor­mo gi 500 kro­ner til en vel­de­dig or­ga­ni­sa­sjon. Han valg­te Redd Bar­na.

LES OGSÅ: Mestern hogger sitt eget tre

Ju­le­pro­gram­met

Øvelsene kjøres rett etter hverandre. Deretter tar du en kort pause før du gjør det samme to ganger til, tre ganger totalt. Dermed har du rukket å ta 120 styrkerepetisjoner uten at middagen har svidd seg:

Armhevinger: 10 repetisjoner.
Jump Squats: 10 repetisjoner.
Mountain Climbers: 10 repetisjoner.
Burpees: 10 repetisjoner.

LES FLERE JULESAKER HER

 

Artikkeltags