Justisminister Monica Mæland har gått ut og bedt de omkringliggende kommunene om å komme med aktuelle tomteforslag. Gamle og lite tidsriktige Oslo fengsel skal avvikles. Ifølge de opplysningene som er kommet fram skal det bygges et fengsel med 300 soningsplasser (varetektsplasser). Det er en stor bedrift som vil skaffe vertskommunen mange nye arbeidsplasser, dersom man kan tilby aktuell tomt og gode planer.

I juni kunne man lese i Drammens Tidende at representanter både fra Arbeiderpartiet og Høyre blant annet foreslår Miletomten i Mjøndalen.

Utfordringen med å finne en gunstig tomt for nytt fengsel har mange parametere som er styrende for valget. Mange av føringene går på sikkerhet både for ansatte og innsatte. En ideell tomt med etablering av fengsel vil ha en del kriterier som er viktig, slik som:

  • Området rundt et fengsel med høy sikkerhet må ha fysiske og tekniske installasjoner for å hindre rømning og evt. inntrenging.
  • Det bør ikke være innsyn til fengselet. Et tiltak av flere for å hindre det, er å bygge mur (cirka 6 meter høy) rundt fengselet, samtidig som tomten da bør være relativt flat. Det kan også være et alternativ at tomten ligger i relativt flatt terreng, men at selve anlegget ligger noen meter høyere i terrenget. Da kan annen perimetersikring vurderes, for eksempel strekkmetallgjerde eller liknende. Det bør ikke være mer enn en vei/atkomst til fengselet, for å unngå uønsket trafikk rundt og tett på anlegget.
  • Det må være en «frisone» (sikkerhetssone) på utsiden som har behov for alarmdekning.
  • Halden fengsel sto ferdig i 2010, og har en tomt på cirka 330 dekar og 250 plasser, Agder fengsel avdeling Froland sto ferdig i 2020 og har et areal på 100 dekar og 200 plasser. Størrelsen på tomtearealet vil også være avgjørende i forhold til hvor stor sikkerhetssonen rundt fengselet skal være, og løsning og tetthet på bygningsmassen.

Lokalisering av nytt fengsel vil også være avhengig av en akseptabel innsatstid både fra politi, brannvesen og ambulanse/helsepersonell. Ideelt bør et fengsel ikke ligge langt unna nærmeste tingrett dersom det skal huse varetektsinnsatte. Det tenkes da på transportkostnader og ressursbruk når de varetektsinnsatte skal fremstilles til retten.

Kommunelegen vil ha ansvar for helsetjenestene som skal etableres i et eventuelt nytt fengsel, og videregående skole (en definert skole) vil ha ansvar for den praktiske og ressursmessige undervisningen av innsatte. Et antatt gunstig sted å lokalisere fengselet, kan være i Kobbervikdalen eller i Skoger-området. Herfra er det kort avstand til E18.

Det er også andre momenter som vil være avgjørende for en gunstig lokalisering. Miletomten spesielt og Mjøndalen generelt, vil etter vår mening ligge for nært Ringerike fengsel. Det understrekes at en passende tomt i Mjøndalen sikkert hadde vært mulig å oppdrive, men i dette tilfellet vil også logistikken knyttet til den fremtidige driften, etter vår mening bli avgjørende. Med tanke på at nybygget skal erstatte Oslo fengsel og med stor sannsynlighet også Drammen fengsel, vil en plassering være gunstigere nær motorveien og knutepunktene i Drammen by.

De som har status som varetektsinnsatte skal fremstilles tingretten som sokner til det politidistriktet vedkommende er pågrepet og arrestert i.

Det må også tas høyde for at de fleste som skal jobbe i fengselet har samboer/ektefelle samt barn. Da må kommunen i tillegg til å skaffe tomt, se på behovene for boliger, skoleplasser, barnehager og andre familie- og persontilbud.

Det er bra at ordfører Monica Myrvold Berg har bedt rådmannen se på muligheter for å finne tomt til fengselet. Da er det å håpe på at vårt innspill kan være gode råd for et godt alternativ og forhåpentligvis et fremtidig fengsel.

LES OGSÅ: