Gå til sidens hovedinnhold

Kan barnets fastlege nekte meg informasjon? Jeg vil jo bare det beste for barnet mitt

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmål: Jeg er far til en liten jente på snart ett år. Hun ble født før termin, og har noen helseutfordringer som krever ekstra oppfølging i hverdagen.

Jeg har aldri bodd sammen med barnets mor, men vi har delt foreldreansvar og jeg har regelmessig samvær. Det er dessverre høyt konfliktnivå mellom meg og jentas mor, og hun gir meg lite informasjon om barnet. Jeg har derfor henvendt meg direkte til barnets fastlege og bedt om å få opplysninger fra henne, blant annet om vekt, høyde, utvikling, behandling og prognoser.

Fastlegen vil ikke gi meg dette, og sier hun må ha et skriftlig samtykke fra mor. Hun viser til taushetsplikten, og mener denne bare kan oppheves av barnets mor fordi barnet er folkeregistrert hos henne.

Dersom jeg ikke aksepterer svaret må jeg kontakte advokat. Det er fortvilende å bli møtt med det svaret når jeg bare vil det beste for barnet mitt. Dette kan ikke være riktig?

Svar: Du har helt rett i din konklusjon. En forelder som har del i foreldreansvaret, men som ikke har barnet boende hos seg, har også rett til informasjon om barnet på lik linje med den av foreldrene som har den daglige omsorgen.

Den barnet bor fast hos, har en ekstra myndighet til å ta avgjørelser i barnets dagligliv, både av større og mindre karakter, men ved avgjørelser som er av stor betydning for barnet, må begge foreldre medvirke og være enige. Dette kan for eksempel være ved store medisinske spørsmål. Dette er barnelovens klare utgangspunkt.

Når det gjelder informasjon om barnets helseopplysninger, reguleres dette av pasient- og brukerrettighetsloven § 3–4. Her er hovedregelen at for barn under 16 år har både barnet og foreldrene, eller andre som har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets helsetilstand og innholdet i eventuell helsehjelp. Det betyr at alt helsepersonell har en opplysningsplikt, og de kan ikke kategorisk nekte deg informasjon om barnet, bare ved å vise til taushetsplikten.

I den samme bestemmelsen er det ett unntak som likevel åpner for å nekte utlevering av informasjon.

Det gjelder de tilfellene «tungtveiende hensyn til pasienten eller brukeren taler mot det». Dette er en snever unntaksregel, men helsepersonell må alltid vurdere om det, sett fra barnets perspektiv, er tungtveiende hensyn som gjør at det ikke skal gis informasjon. Her åpnes det med andre ord for at en fastlege kan nekte å gi den andre forelderen helseopplysninger om barnet, men beslutningen kan bare begrunnes i tungtveiende hensyn til barnet.

Det er ikke nok at mor nekter utlevering av informasjon. Hun skal alltid få muligheten til å forklare hvorfor hun mener du ikke skal få opplysninger, men det er helsepersonellet som tar den endelige avgjørelsen.

Uansett er det alltid slik at helsepersonell må gi foreldre, eller andre som har foreldreansvar, den informasjonen de trenger for å oppfylle foreldreansvaret. Dette blir da et unntak fra unntaket. Her kan det være snakk om begrenset informasjon, men likevel nok til at denne forelderen kan ivareta både det juridiske ansvaret for barnet, og den praktiske omsorgen under samværene.

Oppsummert: Det skal svært mye til før du kan nektes all informasjon om helsetilstanden til datteren din. Dersom fastlegen står på sitt har du klagerett til Fylkesmannen i det fylket fastlegekontoret ligger. De færreste trenger hjelp fra advokat til dette. Be i tilfelle om at fastlegen gir deg en skriftlig begrunnelse for avslaget slik at du kan bruke dette som utgangspunkt for klagen. Dersom du ikke får dette, kan du likevel kontakte Fylkesmannen og be om at de gir henne informasjon om hvilke regler som gjelder. Dette kan eventuelt også vårt kontor hjelpe deg med.

Tidligere saker fra Pasient- og brukerombudet:

Les også

Alle pasienter har rett til helse- og omsorgstjenester, men hva som regnes som «nødvendig» og «forsvarlig» vil endre seg nå

Les også

Han må kjøres til døra og støttes inn. Kommunen sier det er hans ansvar at veien er strødd og måkt

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Les også

Hun fikk en kraftig hjerneblødning og døde to dager senere. Vi stiller spørsmål ved om bemanningen var god nok, men lederen ved sykehjemmet tilbakeviser våre påstander.

Kommentarer til denne saken