Spørsmål: Etter flere runder på mitt lokale sykehus, stiller jeg spørsmål både ved de konklusjonene legene kommer med og den pleien som blir gitt når jeg er innlagt. Det er mange flinke ansatte, men de har liten tid til meg, og de siste gangene har de gjort mye feil, rotet med mine faste medisiner, gitt meg ulike beskjeder og brukt lang tid på utredninger. I jobben min er jeg vant til at det er rutiner og system på kritiske områder, men som pasient ser jeg nærmest fravær av dette i sykehusene. Nå har jeg mistet tålmodigheten og vil overføres til et annet sykehus. Har jeg rett til dette?

Svar: Retten til fritt behandlingsvalg (fritt sykehusvalg) er en av våre viktigste pasientrettigheter. Den gir pasienter rett til å velge mellom behandlingssteder i hele landet. Vi har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2–4 både rett til å velge hvor henvisningen skal sendes, og hvor helsehjelpen skal finne sted. Du kan bruke retten din på alle trinn i pasientforløpet. Vurdering av henvisning kan skje ved ett sykehus, behandling ved et annet, og kontroll eller rehabilitering i et tredje sykehus. Pasienten kan også velge å bytte sykehus når behandlingen er påbegynt.

LES OGSÅ: Hjelpemidler kan være navet i trygge omsorgstjenester

Unntaket er i øyeblikkelig hjelp situasjoner. Hvilket sykehus pasienten da skal transporteres til for akutt helsehjelp, avgjøres av operatøren på AMK-sentralen i samarbeid med ambulansepersonellet og lege på legevakt eller i akuttmottaket. Når øyeblikkelig hjelp situasjonen er opphørt, kan pasienten velge sykehus videre på vanlig måte.

Valgretten gir en medbestemmelse for pasienten, og bidrar til å utjevne ventetidene i helse- og omsorgssektoren. Vi erfarer likevel at mange pasienter ikke vet at de har rett til å velge. De får lite eller ingen informasjon om denne muligheten, de vet ikke hvordan de går fram for å bytte sykehus, og de får dårlig samvittighet overfor helsepersonellet i sykehuset de velger bort.

For mange er det også mest praktisk å forholde seg til sitt lokale sykehus. Pasienter er syke og slitne, og få orker å sette i gang prosesser med overføring til annet sykehus. Det er viktig å være klar over at du uansett ikke behøver å forklare eller begrunne hvorfor du på et tidspunkt velger et annet sykehus, og alt det formelle skal ordnes for deg om du ønsker det.

LES OGSÅ: Forstyrrelser og personvern skal tas på alvor!

Du kan velge både offentlige og private behandlingssteder. For å være sikker på at du får dekket utgiftene til behandling og undersøkelse uten store privat kostnader, er det viktig at du sjekker at det private behandlingsstedet enten har en avtale med det offentlige, eller er godkjent av Helfo.

Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig eller privat behandlingssted dersom de har avtale eller godkjenning. Du får også dekket reiseutgiftene, men du må betale en noe høyere egenandel dersom du velger å reise til et sykehus utenfor egen helseregion.

For oss i Buskerud innbefatter vår helseregion Agder, Østfold, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Vi har derfor mange private og offentlige sykehus å velge mellom uten at det koster oss mer enn vanlig egenandel. Pasienter kan imidlertid ikke velge seg til spesialsykehusene, for eksempel Rikshospitalet. Er det nødvendig med undersøkelse og behandling der, må lokalsykehuset sende henvisning dersom de ikke kan løse de medisinske utfordringene pasienten har lokalt.

LES OGSÅ: Hvem er nærmeste pårørende?

Det sykehuset du velger kan nekte å ta deg inn dersom de har så store kapasitetsproblemer selv at de risikerer å bryte behandlingsfristen for egne pasienter.

Du finner en oversikt over behandlingssteder og sykehus du kan velge mellom på Helse Norge sin hjemmeside – www.helsenorge.no /velg-behandlingssted. Du kan også ringe Veiledning Helse-Norge -tlf. 23 32 70 00