Nok er nok nå. Lindum har vært i Skoger i flere tiår, og er her på overtid. Drammen kommune kan ikke mene at Lindum AS kan utvide nærmere, og midt i, en boligbebyggelse for å etablere et deponi for forurensede masser. Dette avfallet bør deponeres i et mer usjenert område der det ikke ødelegger viktig natur, beslaglegger dyrka mark eller ødelegger boligområder.

Neste uke skal Formannskapet avgjøre om de ønsker å sende saken om utvidelse av Lindum AS videre til høring. Saken er godt dekket av Drammens Tidende, og Pål Widerøe skrev et leserinnlegg om saken i samme avis. Jeg stiller meg bak det Widerøe skriver.

Planene til Lindum AS mener jeg er i direkte strid med kommunens vedtatte klimamål. Drammen kommune går høyt ut og sier de skal bli Norges grønneste kommune. Kommunen skal redusere klimagassutslipp med 50–55 prosent innen 2030, og innen 2040 skal kommunen være et klimarobust lavutslippssamfunn.

Matjorda, som kommunen nå vurderer å omregulere, fungerer i dag som naturlig karbonlager. Omregulering av dette område vil medføre unødvendig klimagassutslipp. Ivaretakelsen av grøntarealer og natur er trukket fram som et hovedtema for videre arealutvikling i kommunen, og et sentralt prinsipp under dette punktet er at kommunen skal «bevare dyrka og dyrkbar jord og hindre nedbygging».

Med bakgrunn i dette mener jeg at en utvidelse av Lindum AS i dette området vil være i strid med kommunens nylig vedtatte arealpolitiske føringer og klimamålsettinger. Rådmannens håndtering av denne saken kan vitne om manglende innsikt i kommunens egen klimastrategi.

Kommunens arealdel 2023-2034

Tirsdag 6. desember førstegangsbehandlet Formannskapet i Drammen kommune planene for kommunens arealdel 2023-2034.

Saken skal igjen opp til debatt i kommunestyret 12. og 13. desember.

Et annet perspektiv er all luft-, støy- og estetisk forurensing som vi som bor i området nær Lindum AS daglig opplever og sjeneres av.

Det er i dag en voldsom belastning av tungtransport og trafikk til og fra Lindum AS for beboere langs Lerpeveien nord. Det er store støy- og støvplager når lastebiler tømmer lass med stein og masse i sørlige delen av Lindum. Nye veier lages rundt anlegget og trafikkstøyen spres også sørover. Det er store støvskyer som velter fram når lassene tømmes. Rammel og bråk høres i kilometers avstand. Dette vil ved en utvidelse øke i volum og plagene vil igjen øke for naboer.

Tomta til Lindum AS har vært maks utnytta i flere år. Siden Lindum AS antakelig stadig får dispensasjoner til å bygge sine avfallsområder i høyden, har de estetiske plagene økt dramatisk de siste årene. Med arbeidsdager på 12–14 timer hver dag, og store lyskastere som flombelyser arbeidstomta, blir det veldig iøynefallende og plagsomt. Lindumhøyden, som Lindum AS nå bygger sine avfallstopper på, har blitt Skogers høyeste topper med sine avfallshauger og anlegg.

Innlegget fortsetter under kartet

Et estetisk trist syn for beboere i hele Skoger Øst.

Lindum AS har opplyst at området som ønskes omregulert skal bygges i 40 meters høyde fra eksisterende bakkenivå og vil pågå i 20–30 år. Naboer gir et tydelig signal om at dette vil bli et estetisk grusomt område i tillegg til støv-, støy- og utslippsforurensing.

At Lindum AS tenker at det nye området skal tilbakeføres til landbruksareal om 20–30 år er lite holdbart for naboer. Det er 20–30 år med daglig ubehag i form av støy, støv og estetisk forurensning. Det er en hel generasjon. Man kan ikke planlegge slik i et boområde! Og hva vil så skje? Vil neste bonde måtte gi fra seg matjorda si for at bedriften skal vokse videre av samme begrunnelse som i dag? Kommunen har pålagt seg selv tøffe krav på veien mot en grønnere kommune. Man kan ikke gjøre knefall første gang disse føringene utfordres av næringsliv med ambisjoner om vekst.

Vi som er naboer kan ikke dokumentere giftig utslipp, men vi registrerer veldig ofte en stank fra bekken som renner ned dalen fra Lindum. Vi har ingen tillit til ledelsen på Lindum AS når de sier at de må bygge større og utvide mer for å få orden på sigevannet sitt. Dette burde vært gjort før Lindum AS ble så stort som i dag.

Dette er Formannskapet

AP:
Monica Myrvold Berg (ordfører), Ståle Sørensen (varaordfører), Lina Gundersen Strandbråten, Arve Vannebo

Sp:
Simon S. Nordanger, Gro Nyhus

SV:
Rune Kjeldsen, Rose Jahanfarah

Høyre:
Fredrik A. Haaning, Kristin Surlien, Kjenn Arne Hermansen, Victoria Elisabeth Cavallini Fevik

Frp:
Ulf Erik Knudsen, Kristin Løvaas Gjerde

KrF:
Trond Johansen

Jeg ser i konsekvensutredningen av innkomne arealinnspill under støy: «Det er lite boliger der». Videre står det: Barn og unges interesser: «Ikke relevant». Lindum ligger midt i et område med gamle og nye boliger, i tillegg til bondegårder. Det er et boligområde der det bor barnefamilier og folk i alle aldre. Barn leiker og ferdes i området. Området brukes som turområde for gående og syklister. Skiløype og tursti går tett inntil Lindum-området.

Videre under By- og tettstedsutvikling: «Det er et mål for kommunen å legge til rette for økt næringsvirksomhet». En slik næringsvirksomhet som Lindum AS legger opp til her skal vel ikke utvides og gjøres større midt i et veletablert boligområde?

Så kjære politikere, dere er valgt av folket, dere er valgt for å ta vare på kommunen vår og gjøre den attraktiv å bo i. Kommunen seiler sågar under mottoet: «Et godt sted å leve.» Dere skal sørge for at områder med boligbebyggelse skal være mest mulig skjermet for både forurensning, støy og tungtransport. Da stemmer dere nei til at Lindum AS skal utvides i dette området!

La Drammen kommune nå sitt mål om å bli Norges grønneste kommune. La østbygda i Skoger få være et sted der bøndene kan være med å bidra til dette ved å få dyrke all opparbeida matjord, og la alle som bor her få leve i et bomiljø fritt for ytterligere luft-, støy-, estetisk- og utslippsforurensning fra Lindum AS.