Det er liten tvil om at både sekretariat og politisk ledelse i Buskerudby-samarbeidet har undervurdert de økonomiske konsekvensene av bompengevedtaket for kommunens innbyggere. Her burde det åpenbart vært gjennomført en analyse i forkant av høringsprosess og vedtak. Samtidig burde en ha sett på mulige løsninger for å hindre skjev økonomisk belastning for innbyggerne.

Samtidig har bompengeaksjonen hevdet at man mottok 30.000  underskrifter mot bompenger. Underskriftskampanjen har trolig vært en sterkt medvirkende årsak til at noen politiske aktører har snudd i saken. Bompengeaksjonen har imidlertid ikke vært villige til å frigi underskriftslistene slik at en kunne ha sjekket om antallet stemmer. Dette er i seg selv et demokratisk problem. Uansett er det for enkelt å spørre publikum om ja eller nei til bompenger uten å synliggjøre konsekvensene av alternativene.

 

Oslo kommune har nylig gjennomført en omfattende klimaundersøkelse, der en har kartlagt atferd og holdninger blandet kommunens innbyggere. Resultatene viser bl.a. at 75 % av Oslos innbyggere er positive til kommunens ambisiøse klimamål. Undersøkelsen viser også at det er et bredt flertall i befolkningen som stiller seg bak trafikkregulerende tiltak og bilfrie områder.

Det er også et klart flertall blant dem som har tatt stilling, som mener at miljø- og tidsdifferensierte bompenger er et viktig virkemiddel for å redusere forurensingen og biltrafikken inn til Oslo.

Når politikere skal fatte vedtak om en omfattende bypakke er det naturligvis viktig å vite noe om innbyggernes holdninger og preferanser. Derfor burde det ha vært gjennomført en holdningsundersøkelse, slik Oslo kommune har gjort, underveis i prosessen. Da kunne kanskje behandlingen av bypakken blitt annerledes.

 

Når kortene nå skal stokkes på nytt i bompengesaken er det i alle fall nødvendig at det blir gjennomført en omfattende og kvalitetssikret kartlegging av publikums holdninger til både  klimaspørsmål generelt, trafikkavvikling, bompenger, kollektiv satsing mv., som grunnlag for eventuelle nye utredninger og vedtak.