I Drammens Tidende den 12. juni har gruppeleder i Arbeiderpartiet i Drammen Eivind Knudsen en oppfølging av ordfører Monica Myrvold Bergs innlegg den 15. mai.

Begge synes på vegne av Drammen kommune å ville fraskrive seg ansvar for bidrag til infrastruktur til det nye sykehuset på Brakerøya. Etter mange års usikkerhet kom som kjent den endelige og avgjørende beslutningen om å bygge nytt sykehus i Drammen på våren 2019. Stortinget hadde fastsatt størrelsen på lånet, og det var en absolutt styringsramme på 9.966 millioner kroner. Det var derfor neppe noen overraskelse at enkeltes nylige forsøk på å øke denne rammen ble avvist.

De samlede kostnadene til sykehuset, og bl.a. vei fram til sykehuset og helseparken, var beregnet til 291 millioner kroner mer enn rammen. Denne differansen skulle dekkes ved midler fra bl.a. Buskerudbypakke 2. I saksgrunnlaget for det enstemmige styrevedtaket til Vestre Viken HF den 21.01.2019, der byggingen av nytt Drammen sykehus ble besluttet, står det:

«Den siste tiden har det vært samarbeid med Drammen kommune for å finne løsninger på infrastrukturen i området rundt sykehustomta på Brakerøya. Dette er nå landet, og avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen er forutsatt å kunne dekkes inn av følgende tiltak»

Som slikt tiltak, nevnes bidrag fra Buskerudbypakke 2 og deling av infrastrukturkostnader med Drammen Helsepark.

Som vi ser var det en avklaring mellom Drammen kommune og Vestre Viken vedrørende infrastruktur (bl.a. vei) før det endelige vedtaket om å bygge nytt sykehus. Altså var denne avklaringen en av forutsetningene.

Politikere i daværende Nedre Eiker og Drammen, før kommunevalget gikk bort fra Buskerudbypakke 2, førte til at et vesentlig grunnlag for å dekke utgiftene til veiforbindelsen til det nye sykehuset falt bort. Som tidligere omtalt i Drammens Tidende kan en konsekvens bli at midler til etableringen av den planlagte enheten for strålebehandling bortfaller, de må brukes til vei. Spørsmålet er hvordan skaffe penger til vei slik at vi beholder strålebehandlingen.

Som Venner av Drammen sykehus tidligere har gitt uttrykk for, finner vi det meget beklagelig hvis dette går ut over behandlingstilbudet til kreftpasienter i det nye sykehuset. Det var Drammen, sammen med Nedre Eiker, som brøt med en av forutsetningene for vedtakene om bygging av Nye Drammen sykehus. Det må forventes at Drammen kommune ser et spesielt ansvar for å finne løsning som kompenserer for bortfallet av de midlene som var en av forutsetningene for at vi skulle få et nytt moderne sykehus.