Næringslivet i regionen vest for Oslo ser med bekymring på at en utbygging av vestkorridoren kan bli vraket uten at det fins reelle alternativer til hvordan utfordringene skal løses.

Vi synes det er bekymringsfullt at den politiske ledelsen i Oslo og Viken ikke tar sine roller og sitt ansvar som hovedstad, regional aktør og tilrettelegger mer alvorlig.

Det er et betydelig antall arbeidstakere som daglig pendler fra våre områder inn til Oslo, og de har stor betydning for arbeidslivet og verdiskapningen i Oslo.

En fersk analyse utført av Malling & Co viser for eksempel at rundt regnet 15.000 mennesker fra drammensregionen (Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Drammen) pendler innover mot hovedstaden hver dag. Drammensregionen arbeider for å skaffe attraktive arbeidsplasser i egen region slik at færre behøver å pendle, for det er en bedre løsning både for den enkelte og for samfunnet. Samtidig er det slik at hovedstadens tiltrekningskraft på arbeidskraft er sterk, og vil fortsatt være det.

Pendlertallene for nye Asker kommune, inkludert Røyken og Hurum, viser at det er 20.000 mennesker som pendler på strekningen inn til Oslo. Fra Bærum til Oslo er det rundt regnet 36.000 pendlere.

71.000 pendlere. Slår vi sammen pendlertallene for drammensregionen, Asker og Bærum, snakker vi om anslagsvis 71.000 mennesker som daglig reiser på jobb i Oslo eller i retning Oslo. I tillegg kommer de som pendler til områder nord for hovedstaden.

Når det snakkes om nye E18, kan det etterlate inntrykk av at vi kun snakker fremkommelighet for bil. Nye E18 er mye mer. Løsningen vil legge til rette for videre utvikling av kollektivtilbudet, for nye og bedre sykkelveier og gående. Begge deler er viktige bidrag til å redusere klimagassutslipp.

Stadig mer miljøvennlige biler kjører på veiene takket være en offensiv og fremtidsrettet politikk. Dagens veisystem bør forbedres for en mer sikker og trygg fremkommelighet. Nye E18 legger vil legge forholdene til rette for buss og taxi, og gi noe mer kapasitet for person- og næringstrafikk.

Planene inneholder separat vei for buss, støyskjerming, tunneler og lokk, egen gang- og sykkelvei og bedre lokal kommunikasjon også på tvers av E18. Nye E18 vil også gi stedsutviklingen et løft mange steder fordi arealer blir frigitt til bolig og næringsarealer på knutepunkter der bedriftens medarbeidere kan benytte et godt utbygd kollektivnett.

Effektiv godstransport. Godstransporten fra vest både til Oslo og gjennom Oslo er avhengig av at transportrutene er mest mulige effektive. Nyttetransport som står fast i kø er et dårlig tilbud til bedrifter og kunder – både inne i hovedstaden og for områdene omkring. Det er dårlig miljøpolitikk.

Transportsektoren er opptatt av å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger som kan bidra til å redusere klimagasser. En slik utvikling kan forseres om vi også på dette området får ordninger som gjør det attraktivt for bedriftene å iverksette tiltak som gir fortgang i utviklingen og bruken av miljøvennlig teknologi for større kjøretøyer.

Bærekraftig. Næringslivet er opptatt av bærekraft og at de gode valgene skal lønne seg for hver enkelt bedrift og for samfunnet. Vi er en del av løsningen for å løse de utfordringene vi står overfor, og vi er avhengige av at bedriftene og det offentlige spiller på lag. E18 vest for Oslo handler om mer enn gode og effektive veier. Det handler om å trygge arbeidsplassene vest for Oslo med forutsigbarhet fra det offentlige.

Ny E18 vil representere også et stort løft for mer miljøvennlig samferdsel og for en region med et voksende næringsliv. Vi trenger ny E18 for å sikre gode vilkår for å utvikle dagens og fremtidens næringsliv i en positiv retning.

Vår oppfordring til politikerne i Oslo og Viken er å se Oslo-regionen i et større perspektiv når det gjelder areal og transportløsninger.