«Kommer du hjem til middag?» Et tilsynelatende uskyldig spørsmål for mange av oss. Men for sykepleierne er dette et spørsmål som for stadig flere må stå ubesvart. Ubesvart fordi man vet når man starter på jobb, men ikke når det er mulig å dra hjem.

Konsekvensene av et overbelastet helsevesen rammer alle, ikke kun de som er i direkte behov for hjelp. Norge mangler ifølge NAV 6950 sykepleiere og 1800 helsefagarbeidere. Store deler av smitteverntiltakene vi nå lever med handler om å dempe presset på en allerede overbelastet helsetjeneste. Derfor blir vi alle berørt.

For at helsetjenestene skal fungere brytes norsk lov på regelmessig basis. Ved sykehusene i Vestre Viken HF har man ifølge helseforetakets egne styringsdokumenter fra januar til november i år 36 237 brudd på arbeidsmiljøloven. Tusentalls av lovbrudd for å klare å gi de helsetjenestene politikerne og sykehusstyret har planlagt. I Drammen får sykepleierne tilbakekalt ferie fordi de mangler sykepleiere i jula, og sykefraværet på mange avdelinger er skyhøyt. For å opprettholde en fungerende helsetjeneste fratar vi i praksis helsepersonell sin lovfestede rett til vern mot et helseskadelig arbeidsmiljø.

Kommunehelsetjenesten er ikke bedre stilt. Der har vi ledere som selv må ut og dekke opp for ubesatte vakter. Mange sykepleiere er så utmattede at de ikke klarer mer. Bare i Drammen og Øvre Eiker var det ifølge en undersøkelse fra NSF henholdsvis 31 prosent og 34 prosent færre sykepleiere på vakt enn planlagt i uke 10 og 11 i år. Det betyr 414 vakter hvor det manglet en sykepleier.

I Drammen var det også færre helsefagarbeidere på jobb enn planlagt. Samtidig vet vi at for ansatte i sykehjem er legemeldt sykefravær over 16 dager nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet for alle yrkesaktive samlet ifølge Arbeidsmiljøportalen. Fraværet tilsvarer 2 100 000 tapte dagsverk.

Når sykepleierne går på jobb for å ta vare på deg, meg og våre nære gjør de selv et offer. For mange blir syke av det. Sykepleiere er den gruppen som sammen med helsefagarbeidere og assistenter har høyest sykefravær i helsesektoren. Fraværet har økt i flere år, skriver Sykepleien.no. Sykehjem oppgir til Arbeidsmiljøportalen at hele 40 prosent av de sykmeldte mener fraværet har sammenheng med jobben .

Statens Arbeidsmiljøinstitutt skriver på arbeidsmiljøportalen.no at «arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører selve jobben.» Vi har ikke planlagt godt nok for helsevesenet, det ser vi resultatet av nå. For at sykepleiere og annet helsepersonell ikke skal bli syke av arbeidsmiljøet sitt trenger vi en ledelse som tar vet at måten man planlegger og organiserer driften på rammer både pasienter og ansatte, og at dette henger sammen.

En av fem sykepleiere slutter i yrket innen ti år etter utdanning. 72 prosent av sykepleierne i kommunene vurderer å slutte eller bytte arbeidsplass. Vi vet også at gjennomsnittlig pensjonsalder for sykepleiere er i underkant av 58 år. Sykepleiernes lovfestede pensjonsalder er 65 år, men realiteten er at mange ikke klarer å stå i jobben yrkeslivet ut. Dette rammer helsevesenet negativt.

En del arbeidsgivere anerkjenner at de alltid må sette pasienten først, og kan derfor ikke ta hensyn til sine ansatte uten forbehold. Men resultatet av å ikke ta vare på de ansatte, er at det går ut over helsetjenesten. Bryr man seg om pasientene og brukerne sine bør man starte med å bry seg mer om sine ansatte .

Regjeringen vedtok nylig å opprette 500 nye utdanningsplasser for sykepleiere. Samtidig er 50 prosent av sykepleierstudiet praksisrettet. Disse studentene skal veiledes og følges opp av sykepleiere som allerede er så overarbeidet at de har mer enn nok med å ta vare på seg selv og pasientene sine. Derfor trenger vi flere tiltak. Langsiktige tiltak, men også tiltak som virker fort.

Vi trenger tiltak som motiverer de som står i yrket til å orke å fortsette. Det må gi avkastning å strekke seg så langt som mange sykepleiere gjør, hvis ikke blir det for lett å slutte. Da må lønna opp, og samtidig må belastningen ned så ikke enda flere blir syke. Da må vi få flere stillinger og økt bruk av støttepersonell som kan bidra i laget. I Drammen kan man starte med å ta i bruk avtalen som fagforeningene har inngått med KS.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har blitt beskyldt for å krisemaksimere og utnytte den situasjonen samfunnet står i under pandemien. Men som helsepersonell har vi en plikt til å si ifra når vi ser utfordringer i helsetjenesten som går ut over tilbudet til befolkningen. Helsevesenet er overbelastet og har vært det lenge, også før pandemien. Da var det bare ikke så mange som hørte på oss.

LES OGSÅ: