Den siste tiden har det vært ulike artikler i aviser og innlegg på sosiale medier der det diskuteres for og imot private barnehager.

Det finnes mange forskjellige barnehager både blant de kommunale og private. Barnehagenes ulikheter og likheter er etter min mening et gode vi bør ta vare på.

De aller fleste som jobber i barnehagene, er dyktige folk, med et inderlig ønske om å gi alle barn trygge, gode dager der de får etablert gode vennskap, får utfordringer tilpasset sine forutsetninger, oppleve mestring og dager fylt med lek, glede og humor.

For å kunne gi alle barn dette og mye mer trenger vi nok kompetente voksne som får riktig betalt for den jobben de gjør. Vi trenger barnehagebygg som er vedlikeholdte og trygge å være i, og vi trenger midler til leker og materiell både ute og inne. Kvalitet koster.

Tilskuddsmodellen fungerer imidlertid slik at private barnehager får sine tilskudd basert på det kommunen brukte på sine kommunale barnehager to år tidligere, pluss kommunal deflator (generell pris og lønnsvekst).

Kommunene får en pott fra staten som lokalpolitikerne velger hvordan de bruker i sine kommuner. Drammen kommune ligger langt ned på listen over hvor mye kommunen bruker på sine barnehager sammenlignet med resten av kommunene i Norge.

I 2020 utarbeidet Private Barnehagers Landsforbund (PBL) en oversikt over tilskuddssatsene i de 256 kommunene i Norge som har private barnehager. Drammen ligger på 247. plass. En barnehage med fire avdelinger, med Drammen kommunes tilskuddssatser per 2020 og med 68 barn, har en differanse til nasjonale satser i tilskudd per år på 1 572 272 kroner.

De nasjonale tilskuddssatsene er et uttrykk for hva det i gjennomsnitt koster å drive kommunale barnehager på landsbasis. Satsene er basert på de gjennomsnittlige kommunale kostnadene to år tilbake i tid, korrigert for deflator. Dette er satser som kommuner uten egne kommunale barnehager skal bruke som grunnlag for beregning av tilskudd til private barnehagene.

Her er en oversikt over hva politikerne i sammenlignbare kommuner valgte å bruke på sine barnehager i 2020. I en barnehage med 28 barn under 3 år og 40 barn over 3 år, altså den jeg er daglig leder for, får vi i Drammen 9 384 528 kroner i støtte. Til sammenligning ville vi i tidligere Nedre Eiker fått 10 900 948, Svelvik 10 456 520, i Oslo 10 535 408 og i Asker 10 669 560.

Det kan vel ikke være tvil om at med så stor inntektsforskjell vil det påvirke kvaliteten betydelig. Det snakkes mye om at de store kjedene tar penger fra barna. Betyr det da at kommuner som bevilger mye mindre til sine barnehager, slik Drammen gjør, også tar penger fra barna?

Vi kan alle være enige i at det burde bevilges mer penger fra staten, og at midlene som overføres til kommunene burde øremerkes, slik at det ikke blir opp til den enkelte kommune hvor mye de bruker på barna. Slik er det ikke nå, og det blir da viktig at vi ansvarliggjør politikerne i vår kommune, slik at de ikke kan komme med lettvinte unnskyldninger og skylde på de store kjedene som vil tjene penger eller staten som gir for lite.

Det er de lokale politikerne som tar valg om hva de bruker penger på. Kommunene får de samme tilskuddssatsene fra staten, men velger ulikt hvor mye de bruker på barna i sin kommune.

Drammen kommune har som nevnt fått de samme tilskuddene fra staten, men har valgt å bruke mindre penger på sine barnehager enn hva de fleste andre kommunene i Norge gjør.

Drammen kommune har vist at de kan ta krafttak når det er nødvendig. De har pusset opp kommunens fasade på en flott måte, men det holder ikke med et fint ytre om barna i kommunen ikke får dekket sine behov. Forskning viser at «tidlig inn» gir enorm effekt, men for å oppnå det trenger vi modige politikere som velger å tenke langsiktig og bruke pengene nå.

Spørsmålet om hva som er best av privat eller kommunal barnehage må vi som fagpersoner komme bort fra. Vi må samarbeide om å bevisstgjøre politikerne nasjonalt og i egen kommune om nødvendigheten av å satse på alle barn uansett hvilke barnehager de går i.

Innlegget ble først publisert i Facebook-gruppen Sammen for barnehagebarna i Drammen og gjengis her med forfatterens tillatelse.

Les også:

Les også

Barnehagene overtas av kommersielle kjeder som driver mer business enn barnehage

Les også

Nærdemokrati, sa de. Så la rådmannen ned barnehagen uten at noen fikk vite om det