Barnevernet er til for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. Vi trenger et godt og robust barnevern, men det rapporteres om utfordringer i barnevernet, derfor har jeg tatt initiativet til en debatt i Stortinget om barnevernet.

Regjeringen har prioritert barnevernet høyt, med blant annet en kompetansestrategi, barnevernsreform, arbeid med ny barnevernslovgivning, styrking av fosterhjemsområdet og en tettere oppfølging av kommunebarnevernet. Midler som brukes i barnevernet i kommunene og i staten øker.

Daglig er det likevel kritiske medieoppslag om forhold i barnevernet. Det har vært oppslag om stort bruk av enetiltak, det vil si at barn isoleres på en institusjon og har kun voksenkontakt. Dette er noe som barn opplever som et alvorlig og inngripende tiltak. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har tatt flere norske barnevernssaker til behandling. Fosterforeldre melder om liten oppfølging i kommunene. Barn opplever ikke å bli hørt, eller ha mulighet til å klage på tjenester de mottar fra barnevernet. Foreldre med innvandrerbakgrunn melder at de er engstelige for barnevernet fordi barnevernet har myndighet til å frata dem omsorgen for barnet. Det er vondt å lese dette, vi må rette opp slike forhold.

Rapporter og tilsyn viser svikt i barnevernet og at det er stor variasjon mellom barnevernstjenestene i kommunene. Blant annet peker Riksrevisjonens rapport på at mange kommuner mangler de hjelpetiltakene som barn og familier i barnevernet har behov for. Tilbudet er for lite differensiert, og problemet er størst i de små kommunene. Blant annet er det de minste kommunene som har høyest andel omsorgsovertakelser.

Vi vet det er mange dyktige mennesker som jobber i barnevernet, og vi må ikke glemme at det er mye som er bra i barnevernet, men kommunene må ta barnevernet enda mer på alvor. Omsorgsoverdragelse er en stor inngripen i alle familier og kommunene har et stort ansvar gjennom sin myndighet og den må forvalte den bedre.

Ny Barnevernlov som har vært på høring skal til Stortinget i 2021. Jeg er veldig glad for at det i forslag til ny barnevernslov foreslås at kommunene må avlegge årlig tilstandsrapport til sine politikere om barnevern i kommunene. Dette gjør at politikere får et større eierskap til barnevernet og at de kan prioritere bedre.

Vi må ha kommunepolitikere som brenner for barnevern og kommunepolitikere som har kunnskap om antall saker, antall ansatte, hvordan man driver forebyggende arbeid og behov for kompetanse i sitt barnevern.

Barn- og familieministeren sa i Stortinget sist uke at han vil vurdere om dette kan bli et påbud allerede fra våren av. Det er ingen «quick fix» for å forbedre barnevernet. Systematisk oppfølging av kommunene, arbeid med å redusere antall omsorgsoverdragelser, kompetanseheving, gjennomgang av barneverns institusjoner med krav til kvalitet på behandlingen og støtte til fosterforeldre er tiltak som nytter.