Gå til sidens hovedinnhold

Koronaen påvirker helsetilbudet. Vanlige pasientrettigheter begrenses

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Får vi rettighetene våre tilbake når samfunnet åpnes gradvis opp igjen?

De siste ukene har både sykehusene og kommunene vært tvunget til å omstille seg på grunn av pandemiutbruddet. Det er viktig å begrense smitten, gi best mulig helsehjelp til de som blir syke av covid-19, og beskytte helsepersonell og ansatte som ikke kan jobbe hjemmefra.

Ett av tiltakene helsemyndighetene har satt i verk for å redusere belastningen på kommuner og sykehus slik at de kan bygge opp beredskapen, er å midlertidig begrense noen av våre mest vanlige pasientrettigheter. Mindre rettigheter gir færre plikter, mindre administrasjon og større handlingsrom til å kunne disponere ressurser og eventuelt omprioritere. Rettighetsbegrensningene er etter siste lovendring videreført til 27. mai.

Dette er de midlertidige endringene:

  • Når sykehuset mottar en ny henvisning må de vurdere denne innen 30 virkedager. I en normalsituasjon er vurderingsfristen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har pasienten fortsatt rett til raskere vurdering.
  • Sykehuset har ikke lenger plikt til å gi pasientene en frist for når behandling senest skal starte opp, men det skal så langt det er mulig gis informasjon om antatt ventetid.
  • Pasienter som allerede har fått rett til behandling innen en bestemt frist, mister denne retten så lenge forskriften gjelder, men også her må det vurderes individuelt hvor lenge pasientene kan vente.
  • Pasientene har ikke rett til ny vurdering ved annet sykehus dersom henvisningen avslås – såkalt second opinion.
  • Pasienter har ikke lenger rett til å velge et annet sykehus (fritt behandlingsvalg), men retten gjelder fortsatt innen psykisk helsevern, rusbehandling og intensivbehandling for barn.
  • Retten til individuell plan gjelder ikke lenger. Arbeidet med en slik plan må vente til den midlertidige forskriften ikke gjelder lenger.
  • Retten til kontaktlege på sykehuset er nå midlertidig bortfalt.

Selv om denne listen kan virke skremmende for pasienter som har behov for helsehjelp, er det viktig å huske at vår aller viktigste rettighet fortsatt er i behold, nemlig retten til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til forsvarlig tid, både på sykehus og i kommunene.

Dersom du er usikker på om utsatt undersøkelse, behandling eller kontroll, er forsvarlig for deg, bør du snakke med fastlegen din. Sykehusene har også laget et eget system slik at fastlegene kan sende direkte meldinger dersom han eller hun mener du ikke kan eller bør vente.

Vestre Viken forbereder seg nå på en gradvis opptrapping av planlagt aktivitet. Dette vil skje ulikt ved de fire sykehusene fordi utbredelsen av koronasmitte er ulikt fordelt i helseforetakets opptaksområde. Alle pasienter som nå blir innkalt, kan være trygge på at sykehusene og de ansatte tar nødvendige smittevernhensyn.

Også de kommunale tjenestene har vært, og er fortsatt berørt av pandemien. Selv om noen tjenester bortfaller eller reduseres fordi det tas andre hensyn (smittevern og beredskap), må det uansett i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret forsvarlighetsvurdering. Det er sendt ut tydelige signaler fra helsemyndighetene om at kommunene må være ekstra oppmerksomme og sørge for at pårørende nå ikke får uforsvarlig store belastninger. Dersom avlastningstilbudet for eksempel reduseres eller bortfaller, må kommunene vurdere hvilke alternative og kompenserende tiltak som kan settes inn.

Dette arbeidet må skje i tett samarbeid med pårørende, og kravet til brukermedvirkning og god informasjon skjerpes når tjenestekatalogen er begrenset.

Til slutt vil jeg minne om viktigheten av å ta kontakt med fastlege dersom noen er bekymret eller trenger helsehjelp. De aller fleste fastleger har i dag god kapasitet til å hjelpe dere, og de har også laget ordninger for dem som er redde for smitte. Mye kan heldigvis også løses via telefon eller video, både med fastlegen og spesialistene på sykehusene.

Andre innlegg fra Pasient og brukerombodet i Buskerud:

Les også

Alle pasienter har rett til helse- og omsorgstjenester, men hva som regnes som «nødvendig» og «forsvarlig» vil endre seg nå

Les også

Når legen har konkludert med operasjon innen en viss tid, skal du ikke settes på venteliste

Les også

Han må kjøres til døra og støttes inn. Kommunen sier det er hans ansvar at veien er strødd og måkt

Kommentarer til denne saken