DRAMMEN: Den kvinnelige læreren jobber på Voksenopplæringen i Drammen. Skolen tilbyr blant annet norskopplæring for innvandrere.

I februar 2020 varslet en kollega på den kvinnelige lærerens oppførsel.Kollegaen beskyldte læreren for å ødelegge arbeidsmiljøet for henne, og at oppførselen hennes bidro til at hun var sykemeldt. Kollegaen mente at læreren blant annet ikke møtte henne på en god måte, ikke hilste, hadde et avvisende kroppsspråk og signaliserte at hun ikke gjorde jobben sin.

Varslet på leder

Varselet gikk sterkt inn på læreren. Hun kjente seg ikke igjen. Hun etterlyste derfor en rask avklaring, men ingen avklaring kom. På høsten ble læreren sykemeldt som følge av varslet.

Læreren mener kommunens håndtering, eller manglende håndtering, av saken mot henne var en gjengjeldelse for at hun høsten 2019 varslet på en leder ved skolen. Temaet i varslingen var behandling av lærere, det psykososiale miljøet og feilplassering av deltakere.

Gjengjeldelse

Arbeidsmiljøloven § 2A-4 setter forbud mot gjengjeldelse ved varsling. Det betyr forbud mot enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller reaksjon på at arbeidstaker har varslet.

Etter arbeidsmiljøloven § 2A-4 fjerde ledd er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke har skjedd en gjengjeldelse, dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir «grunn til å tro» at det har skjedd en gjengjeldelse.

KILDE: Dom Buskerud tingrett

Bedriftshelsetjenesten undersøkte påstanden i varselet mot lederen. Undersøkelsen konkluderte med at ingen kritikkverdig atferd ble funnet, og læreren ble bedt om å opptre lojalt videre. Læreren oppfattet anmodningen om å opptre lojalt som en korreks.

Våren 2021 konkluderte kommunen om varselet kollegaen sendte på læreren. Da hadde læreren ventet i 13 måneder. Konklusjonen var at læreren ikke hadde opptrådt utilbørlig, men uakseptabelt ved at hun satt med armene i kors, ikke sa noe og var tilbakeholden på møter.

I juni ble konklusjonen i saken mot læreren trukket tilbake. Begrunnelsen var at læreren ikke hadde fått kommentere rapporten. Etter det ble saken avsluttet.

Selv om saken ble avsluttet, satt læreren igjen med en regning på 155.000 kroner til blant annet advokat. Hun saksøkte kommunen for å få dekket utgiftene. I tillegg krevde hun 200.00 i oppreisning.

LES OGSÅ: Lærer krever 355.000 kroner i erstatning

– Ikke gjengjeldelse

I månedsskiftet mai/juni møtte læreren Drammen kommune i tingretten. Nå er dommen kommet, og den frikjenner kommunen for erstatningskravet.

– Retten har ikke funnet at NN har vært utsatt for gjengjeldelse. Retten finner for det første ikke at det er «grunn til å tro» at de handlingene NN har vist til er en gjengjeldelse etter NNs varsel, og for det andre at det for alle de påberopte handlingene er sannsynliggjort at handlingene er begrunnet i andre forhold enn varslingen, skriver tingrettsdommer Norunn Løkken Sundet.

Blant annet mener retten at det var flere grunner til at saksbehandlingstiden ble lang, blant annet koronapandemien som stengte ned landet få uker etter varslet fra kollegaen.

– Ideelt sett burde saken knyttet til kollegaen vært løst langt tidligere. Arbeidsgiver måtte imidlertid balansere hensynet til sine to ansatte, og forholde seg til de rådene som ble gitt fra bedriftshelsetjenesten. Håndteringen av konflikten ble også påvirket av koronapandemien, og retten kan ikke se at det var uaktsomt av kommunen å ikke prioritere arbeidet med å bedre relasjonen på et tidligere tidspunkt, står det i dommen.

Normalt må den som taper betale advokatregningen for begge parter, men retten lar partene betale egne saksomkostninger. Læreren oppga i retten at hun sto i fare for å miste huset om hun tapte.

– Styrkeforholdet mellom partene tilsier at hun skal fritas for sakskostnadsansvar, skriver retten.

Kommunalsjef for skole i Drammen, Thomas Sola, har følgende kommentar til dommen.

– En rettssak mellom to er ikke noe vi ønsker, men som forventet fikk vi medhold. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere dommen, sier Sola.

LES OGSÅ: Kommunen krever 630.000 av tidligere ansatt

Skuffet

Læreren er svært skuffet over dommen.

– Vi er uenige med retten på flere punkter når det gjelder både juss og faktum. Vi er også overrasket over at retten viser til koronautbruddet som formildende omstendighet for kommunen, ikke minst med tanke på at saken startet flere uker før nedstengingen, skriver hennes advokat Tore Tøtdal.

Han vil nå vurdere om dommen skal ankes.

– Både for min klient og andre arbeidstakere er det uheldig om saksbehandlingen og oppførselen til Drammen kommune har utvist i denne saken blir retningsgivende for hva arbeidsgiver kan tillate seg uten at det får økonomiske konsekvenser, skriver Tøtdal.