Det uvurderlige menneskemøtet, hvor to levende liv møtes, kan aldri erstattes. I disse dager snakker vi om kroner, ører og materielle ting. Dette er døde ting som ikke rommer det menneskemøter kan inneholde.

Noen politikere hevder at vi i valgkampen må snakke om det folk er opptatt av. Vi har fått med oss krangelen om bompenger. Hvor skal den neste veien gå? Hva med nye idrettshaller? For ikke å snakke om fylkessammenslåing. Spe på med lovnader om det ene og det andre, og vi får valgflesk som for noen og enhver skal bli vanskelig å gjennomføre. Partier rundt omkring kjemper om velgernes gunst og det er lett å presentere store vyer, til tross for slunkne kommunekasser.

Møtene mellom og elev

Når vi skreller av lagene som anses som viktig for oss mennesker, og kommer ned til det grunnleggende, så finner vi ut at det er fellesskap med andre som er det viktigste. Det å ha noen i livet som betyr noe, som kan hjelpe, trøste, elske, vise omsorg. Noen som kan se hvem vi er som mennesker og hjelpe oss med å ha en tilhørighet og føle trygghet. Altfor mange opplever ikke menneskemøter hvor det er tid for samtale. Refleksjon. Veiledning. Tid til å lytte og anledning til å hjelpe.

Hvilke menneskemøter er dette snakk om? Jo, la oss ta møtene mellom lærer og elev. I skoleverket er det en tendens til at lærernes tid tas bort fra eleven, og det rettes mer fokus mot rapportering og dokumentasjon. Tiden til samtale med den viktigste aktøren i skolen, eleven, er under press. Lærere ønsker mulighet til individuell samhandling. Tid til å lytte til hva et ungt menneske har på hjertet. Dette menneskemøtet er uvurderlig. Det gir læreren en mulighet til å tilrettelegge for best mulig læring for individet. Gode fellesskap dannes når individet får litt tid til samhandling med den som er satt til å veilede og gi kunnskap.

Les også

I 2018 var energiforbruket i Drammen kommune 27% lavere enn i 2009

 

Skal være garantist

Øvre Eiker Arbeiderparti skal fra 2019 være en garantist for at læreren gis anledning til å bruke mer tid på elevene. Vi ønsker å se flere lærere på skolene, samtidig som vi ser viktigheten av å ha helsesykepleiere på alle ungdomsskolene på daglig basis. Helsesykepleiere viser seg å spille en stor rolle for mange ungdommer. De kan se mennesket på en annen møte. Dekke et annet behov, og spille en sentral rolle i et ungt menneske sitt liv. Det er en kjensgjerning at en del ungdommer av og til sliter med å finne mening. En helsesykepleier kan være med på å vise vei, eller rett og slett bare lytte.

Menneskemøter kan være så mangt. Tenk hvor mye fellesskap det er rundt det å dele et måltid. Et måltid dekker ikke bare et fysiologisk behov, men det rommer et fora hvor mennesker kan samtale om hverdagslige ting. Om livet. Om skoledagen. Om fritidsaktiviteter. Under et måltid blir mennesker bedre kjent. Det å sitte sammen i 10–20 minutter skaper sterke fellesskap, og om kommunen gjør dette gratis, visker det bort forskjeller og sørger for at elevene får næring. Det er påvist en sammenheng mellom ervervelse av kunnskap og inntak av næring. Øvre Eiker Arbeiderparti skal innføre mulighet for et gratis skolemåltid for elevene i kommunen. Hver dag!

 

Mennesker som ikke er i arbeid

Det snakkes for lite om mennesker som ikke er i arbeid. Kanskje de går under betegnelsen eldre og har en tittel som lyder, «pensjonist». Hvilket fellesskap møter disse menneskene? Hvilke treffpunkt har de i løpet av en uke? Hvordan kan kommunen legge til rette for at de som har nådd en voksen alder kan oppleve et stimulerende fellesskap. Altfor mange eldre mennesker kjenner på ensomhet. Noen sier til og med at de opplever å være overflødig.

I Øvre Eiker kommune finnes det noen ordninger for pensjonister. Det arrangeres treff og enkelte opplever å bli kjørt fram og tilbake til Eikertun for å delta i sosiale lag. Øvre Eiker Arbeiderparti vil videreutvikle dette og etablere en helsestasjon for eldre. Et sted med lav terskel og mulighet for gode menneskemøter. Et sted hvor noen har tid til å lytte.

Mennesker med annen bakgrunn

Av og til kommer det mennesker fra andre land til bygda vår. Mennesker med en helt annen bakgrunn. Individer som aldri har blitt favnet om av en velferdsstat eller kjent kraften av sterke fellesskap. Øvre Eiker Arbeiderparti vi gi nyankomne en mulighet til å bli samfunnsborgere. Vi skal sørge for at bosatte flyktninger får adekvat språkpraksis, arbeidstrening og mulighet for deltakelse i frivilligheten.

Idretten er en av de sterkeste integreringsarenaene, og det må etableres ordninger som gjør deltakelse i dette fellesskapet mulig. Det er en berikelse å ha flere kulturer sammen. Kommunen har imidlertid et soleklart ansvar når det kommer til integrering, og det må gis kunnskap om hva det betyr «å yte etter evne og få etter behov.»

Et lokalsamfunn blomstrer når menneskemøtene er mange og gode. Ei bygd spirer når innbyggerne trekker sammen, løfter i flokk og ser viktigheten av sterke fellesskap. For det er det som betyr noe. Menneskemøter i sterke fellesskap.