Den 17. november er likelønnsdagen i Norge. Den dagen symboliserer forskjellen på kvinner og menns lønn. Etter den dagen jobber kvinner i prinsippet gratis resten av året. Men hvorfor er dette så viktig å markere år etter år? Har vi det ikke godt i Norge, og burde vi ikke være fornøyde?

Vi vet at det fortsatt er store forskjeller på menns og kvinners lønn, og kvinner tjener 87 prosent av det menn gjør. Kvinner med høyere utdanning som sykepleiere og barnehagelærere tjener bare 80 prosent av menns lønn. Kan vi godta at kjønn fortsatt skal være en grunn til at arbeidet verdsettes ulikt? Jeg mener nei. I tillegg medfører det at vi ikke klarer å rekruttere og beholde sykepleiere, barnehagelærere, ergoterapeuter, ledere og andre til offentlige arbeidsplasser. Dette problemet kommer til å forsterke seg i framtiden.

Jeg vil komme med ett eksempel som viser problematikken lokalt. I helsesektoren er det vanskelig å rekruttere fagpersoner til lederstillinger på helsestasjoner, sykehjem og i hjemmesykepleie. En ny undersøkelse* viser at 75 prosent av ledere i sykehjem har vurdert å slutte i nåværende jobb i løpet av de siste 12 måneder. Blant ledere i hjemmesykepleien var andelen 71 prosent. Grunnen til at de vurderer å slutte, er stor arbeidsbelastning, stort ansvar og at det er stadig vanskeligere å levere en faglig forsvarlig tjeneste. Dette er krevende lederstillinger med stort ansvar og med høye krav til utdanning og erfaring.

LES OGSÅ:

Anniken (19) har kjent på bratt læringskurve: – Blir slengt ut i det

Disse lederne er ansvarlige for en tjeneste som er helt avgjørende for folks liv og helse. Jeg vet at veldig mange av lederne i kommunene i Buskerud (Viken) får dårligere lønn enn andre ledere i kommunen. De brenner for jobben sin og veldig mange tar et mye større ansvar enn vi kan forvente. De blir ikke verdsatt for ansvar, utdanning og kompetanse. Lønn er ikke alt, men jeg mener mangel på likelønn er sterkt medvirkende til økende problem med å rekruttere og beholde dyktige ledere.

Vi trenger gode ledere framover og vi trenger at de både har utdanning innen ledelse og innen faget de skal lede. Dette er helt avgjørende for at de skal gå i front for å utvikle en bedre tjeneste til befolkningen.

Mange av lederne innen helse er kvinner, og det blir hevdet at kvinner ikke er like gode til å stille lønnskrav som sine mannlige kolleger. Det kan være noe sant her, men det er ikke hele bildet. Kvinner kan ikke ta skylden for mangel på likelønn. I Norge har vi en lov om likestilling som sier at alle offentlige virksomheter, er pålagt å fremme likestilling, og å hindre diskriminering. Alle offentlige virksomheter skal hvert år gjøre rede for likestillingstilstanden i virksomheten. De har en aktivitets- og redegjørelsesplikt, som skal dokumenteres og være offentlig tilgjengelig. Dette er det mange som ikke gjør. Jeg vil utfordre kommunene og sykehusene i Viken til å vurdere hvordan de jobber med å fremme likelønn og likestilling i sin virksomhet. Dette gjelder mange grupper, men lederne innen helse er en særlig viktig gruppe fordi vi sliter med å beholde de.

Likestilling er en viktig verdi som bygger på grunnleggende menneskeverd og menneskerettigheter. Vi skal ikke godta at noen diskriminers på grunn av kjønn. Mangel på likelønn er mer enn et problem for den enkelte kvinne. Kommuner og offentlige instanser vil ikke få løst sine utfordringer i framtiden, dersom kvinner systematisk verdsettes lavere enn menn. Derfor er en likelønnsdag viktig.

(*Agenda Kaupang 2022 Førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter)