La ungdomsskolene i Skotselv og Vestfossen leve

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I januar la oppgaveutvalget fram sin anbefaling til fremtidens skolestruktur i Øvre Eiker. Vi vil starte med å takke utvalget for å ha gjort en grundig jobb. Mange kommuner har noe å lære av Øvre Eiker og måten de inkluderer innbyggere og lokalsamfunnene i politiske prosesser. Samtidig er vi helt uenige i utvalgets konklusjon om å nedlegge ungdomsskolene i Skotselv og Vestfossen, og dermed samle alle elever i en utvidet ungdomsskole i Hokksund.

Rent ideologisk strider en slik sammenslåing helt imot hva Senterpartiet står for. Helt siden partiet ble stiftet i 1920, har stordrift og sentralisering vært noe vi har kjempet mot. Senterpartiet skal stå for tjenester nær folk, ute i lokalsamfunnene. Vi mener små og mellomstore enheter gir mer oversiktlige forhold og bedre tjenester. Dette er hvorfor vi også er mot store kommuner, fylker og norsk medlemskap i EU. Blir enheter større og tjenester sentralisert, forsvinner identitet og utkantene dør ut.

Et av argumentene til oppgaveutvalget er at lærerne får et større fagmiljø. Det samme argumentet blir brukt for å sammenslå kommuner. Dette er i realiteten et tilslørende argument for å velsigne sentralisering. Og vi må nesten spørre om det er noe som hindrer lærere i Øvre Eiker å samarbeide på tvers av skoler i dag? Nei, vi har både internett og telefon i kommunen. I tillegg har skolene flere ganger i løpet av året felles samlinger hvor de utveksler erfaringer med hverandre. De lærerne vi har snakket med har heller ikke noe ønske om å jobbe på det som kan bli en av Norges største ungdomsskoler.

Som tidligere elever på Skotselv skole, har vi sett på nært hold fordelene med små og oversiktlige forhold. Alle kjenner navnet til hverandre, vi hadde lærere som så alle. Det var enkelt å fange opp elever som ikke hadde det bra. Å ha en rektor som sier «hei» og navnet ditt på morgenen, kan bety enormt mye for den enkelte. Vil en rektor på en storskole huske navnet på 800 elever? Vi tror ikke det. På Skotselv har vi også opplevd et sterkt samhold oss elevene imellom. Vi er stolte av å være fra Skotselv.

Denne saken har skapt mye utrygghet blant lokalbefolkningen i de berørte områdene. Folk er redde for å miste nærskolen sin, noe vi fikk erfare under et åpent møte om fremtidens skole som vi arrangerte i februar. Nå frykter vi at nedleggelsene vil føre til en utarming av bygdesamfunnene, grunnet de store negative ringvirkningene dette vil ha.

I både Vestfossen og Skotselv er ungdomsskolene en av de viktigste møteplassene der det finnes elever, idrettsaktiviteter og arbeidsplasser. Flere spredte ungdomsskoler sikrer gode tjenester nært folk i hele kommunen. Vi er også redde for at færre ungdommer vil befinne seg i Skotselv og Vestfossen også på kveldstid. Dette kan føre til at flere arbeidsplasser og kultur- og idrettstilbud sentraliseres til Hokksund. Nye kostbare bygg slik som flerbrukshallen i Skotselv vil bli mindre brukt.

En konsekvens av disse negative ringvirkningene, er at det vil bli mindre attraktivt å bo i Vestfossen, Skotselv og bygdene rundt, og at folk flytter.

Og hva vil dette gjøre med boligverdiene? Reisetiden for barn og unge øker, bedrifter kan tape arbeidskraft og inntekter og områdene får større andel eldre. Vil kommunen gjøre investeringer i viktig infrastruktur som vann og kloakk i områdene som fraflyttes?

Og hva skjer da i neste omgang? Jo, da legges også barneskolene ned.

Vi mener dette er viktige problemstillinger som vi er tvilende til at oppgaveutvalget har tenkt nøye nok gjennom.

I en stor skole med opp mot 800 elever vil det bli vanskeligere for lærere å faglig følge opp hver enkelt elev. Den individuelle oppfølgingen på skoler med et mindre elevtall er bedre, noe som gir utslag i gode resultater for små skoler på nasjonale prøver. Så selv om det er en enkel løsning for kommunen for å spare penger ved å ha 800 elever på en skole, mener vi at det er viktigere å investere i hver enkelt elev slik at de blir sett av de voksne og får den tilpassede opplæringen de har krav på.

Hva vil skje med elever som ikke trives og som ønsker å bytte skole? Det skal ikke være slik at en elev må flytte ut av kommunen for å få et miljøskifte?

Nå står vi ved et veiskille. Skal vi legge ned to ungdomsskoler for å spare penger? Eller skal vi opprettholde to skoler som sikrer levende lokalsamfunn, elever som blir sett faglig og sosialt og som leverer gode resultater? Vi sier tydelig ja til sistnevnte.

Vi kommer til å gi tydelig beskjed til våre folk i kommunestyret. Vi må leve opp til slagordene Senterpartiet vant valget på; Livet leves lokalt, og tjenester nær folk.

Kommentarer til denne saken