Christian Evenshaug i Utdanningsforbundet spør om drammenspolitikerne er enige i at lærerutdanning ikke er nødvendig for å undervise i skolen, med henvisning til utspillet fra to toppledere i KS som mener at lærerkrisen kan avblåses fordi det ikke mangler lærere. Og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen fra Høyre som påstår at alt KS gjør og mener er forankret i politisk valgte organer.

Svaret fra oss i Drammen Venstre til Evenshaug er klokkeklart: Nei, KS tar feil, dette har ingen politisk forankring. Jo, alle barn fortjener en kvalifisert lærer. Alle lærere må derfor ha lærerutdanning.

I tillegg må skolene ha nok sosialfaglige medarbeidere og øvrige ressurser som både sikrer barn med spesielle behov den faglige oppfølgingen de trenger, og som gjør at lærerne kan få gjøre det de er best på, nemlig å være lærere.

28.288 planlagte undervisningstimer i Drammensskolen gjennomføres etter planen i år av ansatte uten godkjent kompetanse for tilsetting. Dette tilsvarer drøye 4 prosent av timene, eller om lag 40 lærerårsverk. Pandemien har skapt et så høyt behov for vikarer som følge av sykefravær at det har vært vanskelig å unngå en del ufaglært bemanning.

Det er likevel alt for mye når vi, som et eksempel, vet at ved en av kommunens grunnskoler har så mye som 27,3 prosent av årets timer blitt gjennomført av undervisningspersonale som ikke fullverdig oppfyller kompetansekravene for ansettelse.

De fleste vil i løpet av livet etterspørre hjelp fra fagfolk som fastleger, heismontører, kirurger, bilmekanikere eller rørleggere. Svært få av oss vil imidlertid akseptere at disse tjenestene ble levert av ufaglært kompetanse. Vi vil ikke at kompliserte, risikable operasjoner, enten på oss selv eller tingene våre, skal gjennomføres av noen som kanskje ikke er formelt utdannet.

Da bør vi ikke sette lavere krav til skolen, institusjonen som har ansvaret for å bygge kunnskapen fra starten av livet til ungene våre.

Venstre deltar i et politisk samarbeid hvor vi har makt til å gjøre endringer i Drammen. I vårt valgprogram sa vi blant annet at vi vil bruke penger på å rekruttere og beholde flere pedagoger. Det målet står ved lag. Drammen må imidlertid fortsatt spare over 100 millioner på driftsbudsjettet før inntektene vil gå i balanse med utgiftene. Vi kan derfor ikke love at vi får brukt store, nye midler på å korrigere disse avvikene, samme hvor mye vi og våre politiske venner vil, med det første.

Det er imidlertid flere tiltak vi kan og bør se på som ikke koster er veldig kostbare:

Vi bør hele tiden jobbe med kommunens ansettelsesstrategi slik at vi får utnyttet utdanningen til folk maksimalt, og legge godt til rette for videreutdanning for lærere som kommer inn.

Vi kan lyse ut stillinger flere ganger. I Drammen er faktisk tilgangen på kvalifiserte lærere ganske god. Likevel blir ofte ukvalifiserte ressurser ansatt etter første utlysning hvis man ikke har funnet egnede kandidater med lærerutdanning på første forsøk. Kan vi hanke inn flere kvalifiserte og bra folk dersom vi legger litt mer tid i rekrutteringen?

Vi bør jobbe videre med at skolene i kommunen kan samarbeide om sårbar kompetanse innen små fag og lage faggrupper på tvers av skolene.

Vi satser allerede på sosialfaglige stillinger i Drammensskolen. Dette gjør at presset på lærerne til å gjøre ikke-læreroppgaver blir mindre. Vi må være veldig strenge på at pedagogiske medarbeidere, tidligere “assistenter”, aldri blir satt til spesialpedagogisk undervisning og andre oppgaver som krever spesialutdanning.

Vi vil bygge et lag rundt eleven og læreren slik at de som står i utfordrende situasjoner får støtten de trenger.

De viktigste beslutningene blir likevel tatt nasjonalt. Vi reagerer derfor sterkt på at KS ikke vil ta mangelen på kvalifiserte ressurser på alvor. En arbeidsgiverorganisasjon som sier at lærere ikke trenger lærerutdanning kan ikke være i takt med kommunene de representerer. KS er kommunene og skal være politisk styrt. De agerte svært skuffende da de stanset lærerstreiken i fjor. Nå oppfører de seg igjen på en måte som gjør at vi må stille spørsmålstegn ved om organisasjonens ledelse egentlig vil jobbe for en bedre skole i Norge.

Hvis vi ønsker å løse problemet med lærermangel trenger vi at alle beslutningstakere nasjonalt trekker i samme retning slik at vi kan gjøre læreryrket mer attraktivt.

LES OGSÅ: