En barnevernsarbeider i Drammen kommune har over tid opptrådt egenrådig og på tvers av retningslinjene, slik vi omtaler på nyhetsplass i dag. Tross klager og henvendelser fra andre fagpersoner – og instanser, har ikke medarbeiderens overordnede reagert slik vi forventer.

Det har ført til flengende kritikk i Fylkesnemnda, organet som avgjør om barn skal tas fra foreldrene.


At medarbeidere gjør feil, må vi tolerere. De som jobber i barnevernet er intet unntak i så måte. Men fordi konsekvensene for feiltrinn kan være katastrofale for enkeltmennesker, er arbeidet innenfor barnevernet underlagt et eget lovverk og et strengt kontrollregime. Spørsmålet topplederne i Drammen kommune må stille, er om medarbeidere og mellomledere tar signaler og er ydmyke når saksbehandlingen ikke er som forventet.


Saksbehandleren som omtales i dag, er den samme som ble omtalt i vår avis for bare 14 dager siden. En erfaren barnevernsadvokat sendte klage på vedkommende og ba om at barnevernsmedarbeideren ble byttet ut som saksbehandler i en aktuell sak. Stor var forbauselsen da avslaget var signert medarbeideren som det ble klaget på.

Det avdekket en systemsvikt i barnevernet i Drammen, og lederen måtte ut i Drammens Tidende å sterkt beklage det som skjedde. Ut over det kom det ingen signaler om at barnevernsmedarbeideren ikke dugde i jobben. Nå vet vi bedre, men først etter at en sju måneder gammel baby bokstavelig ble revet ut av hendene på en uforstående mor – en mor som selv ble lagt i håndjern da barnevern og politi slo til en oktoberkveld i år. Når barnevernet rykker inn på denne måten, er det basert på såkalte akuttvedtak. Denne gangen gikk det galt. Fylkesnemnda konkluderte med at det var ikke grunnlag for å ta barnet fra moren.


Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i Vestre Viken helseforetak reagerte sterkt på saksbehandlerens opptreden. For første gang klager BUP inn en saksbehandler i barnevernet til Fylkesmannen og ber om granskning.


La det ikke herske noen tvil om at barnevernsarbeidere på alle nivåer hver dag gjør en uhyre viktig innsats for samfunnets aller svakeste, tidvis i frykt for egen helse.

Det er opplest og vedtatt at barnevernet for sjelden heller enn for ofte griper inn når barn kan være utsatt for omsorgssvikt. De involverte i vår sak har selvsagt fokus på egen situasjon, men saken er mer alvorlig enn som så.
Vi må kunne stole på at det lyser rødt når feilmeldingene kommer. Da må lederne aksjonere. Vi stoler på at ledelsen gjennomgår systemene og rutinene. Så er spørsmålet om etaten har nok folk, at de er gode nok – og at de lar seg lede.


«Man blir lammet – føler seg helt rettsløs.»