Grønn økonomi handler om utvikling av produkter som både produseres på en bærekraftig måte og ikke minst bidrar til et bedre klima og miljø.

Skal vi lykkes med den økonomiske omstillingen vi trenger må det gjøres mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte. Skal vi løse dagens klima- og miljøutfordringer må næringslivet og det offentlige bidra på lag.

Dette er ikke noe et land eller en kommune kan gjøre alene. Tvert imot er internasjonalt samarbeid nøkkelen til å løse klima- og miljøutfordringene. Norge samarbeider tett med EU om miljøspørsmål, og vi har forpliktet oss til de 17 bærekraftsmålene som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015.

Disse målene er ment til å fungere som et veikart for å sikre global, bærekraftig utvikling innen 2030, og skal hjelpe alle land med å balansere økonomisk, sosial og miljømessig utvikling, og bidra til varig fattigdomsreduksjon.

Staten, fylke og kommune må følge opp. Ikke minst kan den enkelte gjøre sitt om det er tilrettelagt. Lindum Ressurs og Gjenvinning er et godt eksempel på arbeid med FNs bærekraftsmål, samtidig som de bruker avfallet som en verdi.

Vi hadde gleden av å besøke Lindum, og ble imponert over det innovative arbeidet som gjøres. Etableringen av det interkommunale selskapet Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD) er tilrettelagt slik at vi kan kildesortere, hvor Lindum så lager nye produkter av vårt avfall. Dette er smarte løsninger i praksis. Nye produkter kan selges, og slik bidrar de, og vi forbrukere, til en grønnere økonomi.

For tiden arbeider flere forskere i samarbeid med universiteter og bedrifter om utvikling av avfall til produkter på Lindum. Gammel plank blir etter behandling til flis som brukes i bord, båtplast blir til benker, og ved hjelp av oppvarming av kvist og kvast uten tilgang på luft utvikles kull som kan brukes i alt fra gjødsel til medisinsk bruk.

I fremtidens lavutslippssamfunn må vi lykkes med å kombinere verdiskaping med bærekraft i produksjon og i forbruk av varer og tjenester.

Uten private bedrifter som går med overskudd og betaler skatt kan ikke staten stille opp og gi oss velferdsgoder. Nye jobber må også skapes i privat sektor, og da må det lønne seg å satse på egen bedrift, ansette flere og forsøkte å vokse. Resepten er å sette tydelige miljøkrav samtidig som vi fremmer tiltak for innovasjon. Kommuner og fylker må bidra til å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter.

Offentlig sektor er en stor innkjøper. Høyre mener offentlig sektor må gå foran med å etterspørre bruk av sekundære råvarer i sine anskaffelser. Ved å stille krav utvikles nye ideer, og både kommunene og forbrukere kan og bør stille krav. Produkter skal nå være lett å reparere og resirkulere. Økodesign er et nytt begrep for produkter som vaskemaskiner, lyspærer, støvsugere, og har allerede ført til energieffektivisering.

Det nytter å jobbe for et bedre klima, og på landsbasis ser vi at det går riktig vei. Norges utslipp av klimagasser går ned, og ble i 2019 redusert med 3,4 prosent sammenlignet med 2018. Nedgangen i utslippet skyldtes i stor grad veitrafikk, og er et resultat av krav og innovasjon i bilbransjen. Samtidig har Staten lagt til rette for utviklingen, for eksempel med momsfritak på el- bil. Likeledes har salget av bensin og autodiesel har gått ned, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte.

Drammen kommune må ha en ambisjon å bli best i Norge på grønn økonomi. Dette innebærer å jobbe smartere, og benytte alle de flotte ressursene vi har i Drammenssamfunnet. Med et moderne universitet, et offensivt og innovativt næringsliv og kompetanse på gjenvinning og grønn økonomi gjennom bedrifter som Lindum ligger alt til rette for at vi skal kunne lykkes.