«Menneskelivets ukrenkelighet er dypt grunnfestet i vår kultur. Når spørsmålet om aktiv dødshjelp i dag reises i vårt samfunn, er det et tegn på at det grunnleggende synet på mennesket er kommet under betydelig press», sier kong Harald ifølge en ny bok av Harald Stanghelle.

KrF sier det samme. Legalisering av aktiv dødshjelp truer menneskeverdet. Livshjelp, ikke dødshjelp, er KrFs mål for alvorlig syke og døende. Vi må bruke mer ressurser på omsorg og hjelp til å mestre sykdom og smerter. Alle må oppleve verdighet og livsglede i livets sluttfase. Institusjoner og personale, som har høy kompetanse på palliativ behandling, må støttes og flere må få opplæring på feltet. Lindrende enhet i Drammen må styrkes.

Nederland har hatt aktiv dødshjelp lengst. I begynnelsen var det mennesker som hadde uutholdelige smerter som fikk hjelp til å dø. Etter hvert har stadig flere alminnelige lidelser blitt omfattet, som psykiske lidelser og ulike typer funksjonsnedsettelser. Ensomhet, redsel for å være til bry eller dø alene, har også vært begrunnelsen for å få en dødssprøyte. Ønsker vi en slik utvikling i Norge?

Aktiv dødshjelp legger en belastning på mennesker i sårbare livsfaser. KrF ønsker et samfunn som verner om den ubetingede og ukrenkelige verdien hvert eneste menneske har, uavhengig av nytteverdi og produktivitet. Det enkelte menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet oppleves meningsfullt og verdifullt tross begrenset levetid, store smerter og endringer i funksjonsdyktighet. Livshjelp i alle livets faser må prioriteres høyt. «Aktiv dødshjelp – nei», sier kongen, noe jeg slutter meg til.