Ved en feil oppga jeg et uriktig tall da jeg skrev i Laagendalsposten om hvor mange nye politistillinger nye Sør-Øst politidistrikt har fått i vår regjeringsperiode. Dette var jeg rask med å rette opp i digitalavisen og et påfølgende innlegg. Jeg mener det må være rom for å gjøre feil – også for oss politikere.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet er, til tross for at feilen raskt ble rettet, ute og anklager meg for å spre «fake news». Litt lettvint dette.

Jeg forstår at Lundteigen sikkert så en gyllen mulighet til å angripe både meg og den helt nødvendige politireformen som vi holder på å gjennomføre. Først av alt vil jeg gjerne gjenta det jeg rettet opp om antall stillinger i politidistriktet vårt.

For det er unektelig slik at vi har fått flere politifolk i Sør-Øst distrikt. Da Senterpartiet satt i regjering hadde vi i juni 2013 1.038 politifolk. I dag har vi 1.113. Dette er altså 75 flere operative politifolk. Dette er en sannhet som kan faktasjekkes på politiets egne nettsider.

Politireformen handler om å følge opp de faglige rådene vi har fått etter at politiet ble gjennomanalysert etter 22. juli. Vi har et nytt kriminalitetsbilde som viser at tradisjonell vinningskriminalitet har gått betraktelig ned, mens overgrep mot barn, svindel, og narkotikasalg har gått opp. Mye av denne kriminaliteten foregår i tillegg på nett. Derfor har vi omorganisert politiet, bygget sterke fagmiljøer i hvert politidistrikt og gjennomført et teknologisk utstyrsløft og nye biler. I tillegg er det ansatt rundt 1.500 flere operative polititjenestemenn. Vi kommer også til å nå det nasjonale målet om 2 politifolk per 1.000 innbygger i 2020.

Videre stusser jeg over at Lundteigen legger opp til at Buskerud skal gå tilbake og bli et eget politidistrikt, i tillegg til at han skal opprette et lensmannskontor i hver kommune. Hvordan han skal gjennomføre dette, mens resten av politiet i Norge er organisert etter endringene vi gjorde sammen med Arbeiderpartiet, er ganske uforståelig. Denne omorganiseringen ble gjort på bakgrunn av faglige anbefalinger i Politianalysen som kom etter 22. juli 2011 som dessverre fortalte oss at politiet ikke var organisert godt nok til å håndtere det nye kriminalitetsbildet.

Politiet som Senterpartiet vil tilbake til før politireformen, var faktisk et sentralisert politi. For å møte den nye kriminaliteten gikk politiressursene til Kripos, Økokrim og de største politidistriktene. Med politireformen fikk vi færre, større og mer like politidistrikt.

En annen viktighet med politireformen er å gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig på internett, der veldig mye av kriminaliteten tross alt skjer. Derfor får politidistriktene nå nettpatruljer, og de er synlige og til stede for barn og unge på sosiale medier. Det virker som Senterpartiet ikke har tatt innover seg det nye kriminalitetsbildet.

Regjeringen la 23. juni 2020 fram «Politimeldingen – et politi for fremtiden». Med meldingen ønsker regjeringen å invitere til debatt om den videre utviklingen av politiet. For vi er ikke i mål. Regjeringen fastholder to polititjenestepersoner per tusen innbyggere som en ramme for bemanningen i politiet i årene som kommer. Distriktene må nå prioriteres. Ressursfordelingen i de store driftsenhetene bør gjennomgås og ressurser flyttes ut. Det må satses mer på kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Samarbeidet mellom politiet og kommunene skal videreutvikles. Kommunene er en nøkkelfaktor i det forebyggende arbeidet.

Mange av lensmannskontorene hadde tidligere bare åpent bare noen timer hver uke. Et stengt lensmannskontor gir ikke reell trygghet. Tanken med politireformen er å flytte politiet ut i rullende kontorer, fremfor å bruke ressursene på å holde noen lensmannskontorer åpne noen timer hver uke.

Det Lundteigen heller ikke sier noe om, er hvordan han har tenkt å finansiere en slik reversering han legger opp til. En ting er å åpne opp fysiske lensmannskontorer i hver kommune, men de skal jo også bemannes tilstrekkelig. Dette koster milliarder av kroner som Senterpartiet ikke er i nærheten av å bevilge penger til i sine alternative budsjetter.