Jeg og tusenvis av andre har fått vite at hvis det skal være videre drift i Drammen skisenter i årene framover er de avhengig av tilgang på nok vann for å produsere snø når kuldegradene er mange nok. Uten snø ingen ski. Ingen ski ingen inntekt. Ingen inntekt ingen helårsaktivitet. Derfor ble søknad om å gjøre en liten myr om til reservevannreservoar sendt Drammen kommune.

Politisk behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester ga et klart svar til Drammen skisenter på søknaden. Det er sjelden jeg har lest en begrunnelse fra politikere i Drammen som er så tydelig på hva de vil i saken om den lille myra.

Dette er hovedargumentene til flertallet av politikerne: Tiltakene det søkes om dispensasjon for er en liten myr som skal graves ut til et tjern, der Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sagt at det ikke er i strid med noen naturmangfold, vannforekomst eller friluftsområder og anser tiltaket som uproblematisk uten konsesjonsplikt.

Foreslått utgraving av myra har ingen konsekvenser for eksisterende rødlistearter, så dette ansees til å være uproblematisk. At myr generelt er en truet naturtype i Norge vet alle, men når NVE vurderer tiltaket som lite, samtidig som at myrområdet ikke er registrert til å ha en spesiell verdi i naturbase, og at tiltaket derfor ikke er til skade eller ulempe for allmenne interesser knyttet til naturtypen myr, må det veie tungt i saken.

Det vurderes videre at siden etablering av dammen er av begrenset omfang i en naturtype som er registrert i området, vil det ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven eller forvaltningsmålet for arter.

Fordelen for allmennheten er i dette tilfelle klart større enn ulempene, inkludert hva utsprenging av annen natur vil medføre for å sikre nødvendig vannforsyning i fremtiden.

Etter vedtaket har flere hatt synspunkter om den lille myra. Det har kommet forslag til alternative tekniske løsninger for å sikre snøproduksjon, Naturvernforbundet Drammen har klaget på vedtaket fordi en myr er en myr og skal ikke røres. Det samme mener Drammensmarkas venner og Drammen SV.

Noen mener Drammen skisenter har allerede fått nok plass og ødelagt nok i området. Fylkesmannen i Oslo og Viken har klaget på vedtaket fordi en myr er en myr og skal ikke røres. I tillegg mener fylkesmannen at det trengs mer utredningsarbeid for å kartlegge konsekvensene.

Siste innspill i saken kom politisk redaktør i Drammens Tidende med. Hun roste initiativet, men mener politikerne i Drammen kun har gitt dispensasjon for Erik Graaberg er flink.For å begrunne sitt standpunkt trekkes en setning ut av et vedtak som inneholder mange momenter (se over). På denne enkle måten begrunner DT sitt standpunkt og støtter innsigelsene og behovet for mer utredning. Vi burde forventet mer saklighet og nøyaktighet i DTs arbeid med å begrunne sitt negative standpunkt.

Det er lov for lokalpolitikere å avvike fra «normalen». Den muligheten er benyttet i dette tilfellet, og takk og pris for det. Ros til lokalpolitikere som vil satse på er anlegg i Drammen som har over 500.000 turer i heisen hvert år og er en av de viktigste arenaene for fysisk aktivitet og friluftsliv i drammensregionen.

Mye synsing fra dem som er negativ – lite fakta. Hør hva faginstanser som NVE, konsulentfirmaene COWI og Rambøll sier om konsekvensen av at den lille myren omdannes til et vannreservoar: Det er ingen konsekvenser.

Vet de som er negativ til utvikling hvilke hvilken myr det er snakk om? Kanskje Drammensmarkas venner, skautraverne, Naturvernforbundet Drammen, DT og alle andre burde tatt seg en tur ut i marka for å prøve å finne den lille myra? Kunnskap om saken er viktig, og jeg tror en tur ut i marka er riktig. Det er viktig å ha med kjentfolk hvis du vil finne den lille myra, for den er liten og nesten tørr.

Det vi har i Drammen skisenter er unikt og finnes ikke i andre byer i Norge så nært sentrum. Vi som innbyggere kan ikke miste dette tilbudet. Alle må kjempe for at Drammen skisenter skal bestå i framtiden.

Jeg oppfordrer politikerne i Drammen, når de skal behandle saken på nytt i oktober, å lytte til de over 9.000 personene som har gitt sin støtte til planene via FB-gruppen «La Skisenteret Leve! – Nei til mer vann betyr nei til Drammen Skisenter». Bekreft vedtaket i hovedutvalg for tekniske tjenester og gi Drammen skisenter en mulighet til å satse videre i årene fremover.