Tradisjonelt har kvinners helse hatt lav status i medisin og forskning, og vi har for lite kunnskap om kvinnehelse. Høyre vil opprette et nasjonalt senter for kvinnehelse.

Visste du at kvinner som lider av endometriose må vente gjennomsnittlig sju år på en diagnose. Og at behandlingstilbudet ikke er tilfredsstillende? Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene vi har. Av kvinner som lever med underlivssmerter viser det seg at én av fire har endometriose og at så mange som ti prosent av oss antas å ha denne sykdommen. En sykdom som gir sterke smerter i underlivet og nedsatt livskvalitet. Noen kvinner har sykdommen uten symptomer og finner først ut at de har endometriose når de ikke får barn og utredes for infertilitet.

Forfattere av kronikken

Kristin Ørmen Johnsen er fra Drammen. Hun representerer Høyre og er møtende medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Ørmen Johnsen er også styremedlem i Høyres Kvinneforum.

Tone W. Trøen representerer Høyre og er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Fire av ti som ikke blir gravide har endometriose. Adenomyose er beslektet med endometriose og gir også plager i form av sterke menstruasjonsblødninger og smerter. Også adenomyose kan bidra til vansker med å bli gravid.

Nå er det på tide å gjøre mer for kvinner som lever med disse krevende og i ytterste konsekvens invalidiserende diagnosene. Vi kan ikke akseptere at mannens kropp skal være norm for det meste av forskning. Vi har behov for mer forskning på overgangsalder, endometriose, adenomyose, osteoporose, lipødem, fødselsskader og helseplager hos eldre kvinner, for å nevne noe.

Det er faglig grunnlag for å gjøre noe med dette når Folkehelseinstituttet i en rapport konkluderer med at vi mangler systematiske oversikter over forskning om effekter av behandling av kvinner for mange relativt hyppig forekommende sykdommer.

Vi vet at menn og kvinner fungerer forskjellig, også når det kommer til sykdom. Menn og kvinner har ulike symptomer på samme sykdom og kan reagere forskjellig på behandlingen med samme sykdom. Kvinner kan ha symptomer som ikke er kjent, og som på grunn av det kan føre til at en sykdom ikke oppdages, som for eksempel hjerteinfarkt og slag. Kunnskap om disse forskjellene er nødvendig for å få en mer likeverdig helsetjeneste, uavhengig av kjønn.

Solberg-regjeringen satte ned Kvinnehelseutvalget, et offentlig utvalg (NOU) som skal belyse kvinnehelse. Rapporten vil gi oss mer kunnskap slik at vi kan sørge for bedre helsetjenester for kvinner.. Den ferdigstilles av nåværende regjering og er ventet offentliggjort i starten av mars.

Vi mener vi allerede vet nok om kvinners særskilte helseutfordringer til å sette i gang tiltak. Derfor foreslår vi i statsbudsjettet å bevilge 10 millioner kroner til et nasjonalt senter for kvinnehelse, med spesiell vekt på mer forskning av og behandling for endometriose og adenomyose.

Nå må vi gjøre mer for kvinner som lever med store smerter og krevende utfordringer.