Nav-kontoret i Nedre Eiker er stengt. Alle dager. Hele dagen.

Nav-kontoret i Svelvik er stengt. Alle dager. Hele dagen.

Dette kan ikke Drammen kommune være bekjent av. Sammen med den statlige Nav-direktøren må du få åpna dørene, ordfører!

Det vanlige i Buskerud-kommunene er to timer åpent to dager i uka – altså fire timer pr. uke. Etter min vurdering er dette i strid med både Nav-loven og sosialtjenestelovens krav til forsvarlige tjenester. Vi kan ikke ha en velferdsstat hvor fagfolk på Nav-kontorene sitter bak en lukket inngangsdør. Nav skulle være ei dør inn!

Stortinget vedtok enstemmig 29. november at «regjeringa sørger for at alle landets Nav-kontor har en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale eller selvbetjente løsninger.»

Som Senterpartiets medlem i arbeids- og sosialkomiteen har jeg arbeidet for publikumsåpne Nav-kontor i mange år. Vi har ikke nådd fram. Tvert imot. Åpningstidene er blitt redusert. Jeg kjenner ikke til at åpningstidene har vært kortere enn i dag.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Sandra Bruflot fra Høyresom har ordet. Neste uke skriver Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Dette på tross av klare formuleringer i dagens regjeringserklæring om å styrke Nav-kontorene i bygd og by. Det heter blant annet i regjeringas Hurdalsplattform: «Sikre at Nav-kontorenes åpningstider sikrer god tilgjengelighet for alle brukere». Stortingets vedtak 29. november er for meg en delseier.

Det var en rapport fra Helsetilsynet som sterkt medvirket til å endre stortingsflertallets holdning. Tittelen var: «Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020-2021» (Rapport 5/2022 fra oktober 2022.) 49 av 70 undersøkte Nav-kontorer hadde åpent og betjent publikumsmottak fire timer eller mindre pr. uke. 11 av de 70 hadde helt stengt.

Per Olaf Lundteigen

  • Senterpartiet
  • Fra Øvre Eiker
  • Født i 1953
  • 20 års ansiennitet på Stortinget
  • Medlem av arbeids- og sosialkomiteen

Dette er i samsvar med hva innbyggerne i Buskerud erfarer. De som møter opp på Nav-kontoret uten avtale kommer derfor som oftest til stengt dør. Folk med akutte behov fikk ifølge Helsetilsynet sjelden snakke med en veileder samme dag. Brukerne opplevde dette som så problematisk at flere sa at de hadde gitt opp å ta kontakt, sjøl om en hadde akutt behov for hjelp.

Det er derfor ikke overraskende at det blir kø ved matutdelinga fra Matsentralene som etableres i stadig flere byer. For meg blir dette et symbol på ei førstelinje i Nav – Nav-kontoret i bygd og by – som ikke er blitt prioritert av statsråder eller ordførere. Både de kommunalt og statlig ansatte ved Nav-kontorene har lenge bedt om at dette må rettes opp. Uten og blir hørt.

Stortingsvedtak om tilgjengelighet

Dette skriver Per Olaf Lundteigen i denne kronikken:

Stortinget vedtok enstemmig 29. november at «regjeringa sørger for at alle landets Nav-kontor har en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale eller selvbetjente løsninger.»

Hvorfor har vi kommet i denne situasjonen? Ulike regjeringer har brukt hundrevis av millioner på forbedring av Nav-etatens digitale løsninger. Det har gitt store forbedringer i offentlige tjenester for de fleste. Dette er et stort framskritt.

Samtidig er imidlertid den personlige muligheten for møte med Nav redusert for ei stor gruppe av befolkningen. Noen har anslått det til 600.000 mennesker. Denne Navs kanalstrategi fra 2017 går ut på at brukerne skal ledes bort fra den tradisjonelle skranken og over på digitale løsninger. Derfor reduserte Nav-kontorene åpningstidene sine og avgrensa muligheten for folk til å møte de ansatte i Nav uten avtale. Dette påpeker og kritiserer det statlige Helsetilsynet som har ansvar for barnevern, sosial- og helsetjenestene i sin kraftfulle rapport.

Etter Stortingets enstemmige vedtak 29. november må denne kanalstrategien endres av statsråden. Nå har Stortinget gjort vedtak om at vi skal ha en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukerne som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale og sjølbetjente løsninger.

Det må bli slutt på kanalstrategiens formål. En strategi som i praksis tvinger på folk en digital løsning. En løsning som for mange mennesker viser seg å bli dårligere og dyrere for samfunnet. Unødvendige feil som gir klagebehandling er også et symbol på det samme.

Som i helsevesenet er det viktigste trygge og gode møter mellom borger og fagfolk. For mange Nav-brukere må det være fysiske møter. Dette skaper en god relasjon mellom folk. Derved etableres også tillit overfor de av oss som trenger fellesskapets tjenester mest. Dette må være noe av kjernen i regjeringens tillitsreform.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Som jeg sa i stortingsdebatten forrige torsdag må nå Arbeids- og sosialdepartementet gi et nytt styringssignal til Arbeids- og velferdsetaten ved direktør Hans Christian Holte. Dørene må være åpne som på kommunens rådhus.

Dette styres ikke i praksis av kommunen slik Holte er referert på i NTB-melding 29. november. Det er ledelsen for den statlige del av Nav-kontoret som har hovedansvaret både for kanalstrategi, kortere åpningstider og sentralisering med svekkelse av Nav-kontorene i kommunene.

Derfor vil jeg oppfordre djerve ordførere i Buskerud til å be om møte snarest med leder for Nav Vest-Viken i Drammen for å få åpningstider i samsvar med Stortingets enstemmige vedtak 29. november. Ei dør inn – og den skal sjølsagt være åpen når folk trenger bistand. Vi skal ikke tilbake til almisser som utdeles i kø på gata.