Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal Martin-arven forvaltes

Artikkelen er over 6 år gammel

I disse dager tikker det inn 35 millioner kroner på kontoen til Strømsgodset. Her kan du lese hva pengene skal brukes til.

DRAMMEN: Dette er stikkordene:

  • Oppretter et Martin-fond.
  • Drammen Strong får 250.000 kroner.
  • Ønsker fotballhall i Drammen.
  • Øker ikke lønningene til spillerne.
  • Invitert på besøk til Real Madrid.

I for­ri­ge uke ble Martin Ødegaard solgt til ver­dens stør­ste fot­ball­klubb. Over­gan­gen til Real Madrid har en to­tal­ram­me på 70–75 mil­li­o­ner kro­ner.

Godset får 35 mil­li­o­ner kro­ner med en gang. Dersom Martin for­len­ger kon­trak­ten, og når et visst an­tall kam­per, vil det dryp­pe yt­ter­li­ge­re mil­li­o­ner over Marienlyst og Gulskogen.

I det­te in­ter­vju­et med Drammens Tidende for­tel­ler sty­re­le­der i SIF Fotball AS, Tom Saxegaard, for før­s­te gang hvordan klub­ben skal for­val­te pen­ge­ne.

Én ting er sik­kert. Det blir ikke Klondyke-stem­ning i Strømsgodset fremover.

LES OGSÅ: Martin og SIF er ekte vare

In­ves­te­rer i ei­en­dom

– Dis­se pen­ge­ne skal ikke slø­ses. Vi skal fort­set­te å bru­ke pen­ger på ut­vik­ling. Vi skal fort­set­te å være nøk­ter­ne. Derfor blir det ingen øk­ning i spillerlønninger, for­sik­rer Saxegaard.

Godset har aldri hatt så mye pen­ge­r mellom hen­de­ne. 35 mil­li­o­ner får raskt bein å gå på. Derfor øns­ker de å leg­ge en plan for å sik­re ver­di­ene.

– Vi kom­mer til å in­ves­te­re noen av dis­se pen­ge­ne lang­sik­tig. Kall det gjerne utenfor vår kjer­ne­virk­som­het. Det er fordi vi øns­ker å ha et bein til å stå på, ved si­den av fot­bal­len. Det er nok eks­emp­ler på hvor galt det kan gå, og vi øns­ker å sik­re ver­di­ene våre, sier Saxegaard.

– Hva leg­ger du i det?

– Ett eks­em­pel er at vi kjø­per noen lei­lig­he­ter som vi kan leie ut til våre spil­le­re. Det er en trygg in­ves­te­ring som vi kjapt kan veks­le inn i pen­ger. Det er mu­lig vi fin­ner andre om­rå­der som gir av­kast­ning, men vi har ikke be­stemt noe ennå. Kanskje vi kjø­per en fot­ball­spil­ler hvis vi me­ner det er en rik­tig in­ves­te­ring. Men ikke til 10 mil­li­o­ner.

LES OGSÅ: Lei pengemaset

Øns­ker en fot­ball­hall

An­legg er en ut­ford­ring for Godset – spe­si­elt i ut­vik­lings­av­de­lin­gen. På Gulskogen er det én hel­års kunst­gress­ba­ne. Helst bur­de det vært tre.

Tom Saxegaard be­kref­ter at an­legg er et av om­rå­de­ne som Godset dis­ku­te­rer.

– Hva med fot­ball­hall i Drammen?

– Ja, vi tren­ger en fot­ball­hall i byen her. Det er vel­dig in­ter­es­sant. Hele drammensfotballen har be­hov for en fot­ball­hall. Ikke bare Strømsgodset. Men vi har ikke dis­ku­tert det­te i de­talj, sva­rer sty­re­le­de­ren.

Drammens Tidende vet at Godset har hatt sam­ta­ler med Åssiden om mu­lig­he­te­ne for å byg­ge en fot­ball­hall. Men fore­lø­pig lig­ger det kun i stø­pe­skje­en. En stor­hall i Drammen vil være et tungt øko­no­misk løft, som Godset ikke kan bære alene.

Mil­li­o­ner inn i drif­ten

Strømsgodset har bud­sjet­tert med ett spil­ler­salg i 2015. Dermed går en del av Martin-mil­li­o­ne­ne rett inn i klubb­drif­ten. Den bud­sjett­pos­ten er lagt inn uav­hen­gig av hva som skjed­de med Ødegaard.

– Er det spil­ler­sal­ge­ne som gjør at dere unn­går un­der­skudd? Er det blitt en kal­ku­lert del av virk­som­he­ten?

– Både ja og nei. Vi had­de nok fått det­te på plass også uten spil­ler­salg. Men det er en del av drifts­mo­del­len vår, ja.

Lenge var det usik­kert når su­per­ta­len­tet kom til å rei­se – og hva klub­ben vil­le sit­te igjen med. Martin Ødegaard had­de som kjent bare ett år igjen av kon­trak­ten.

– Godset sat­ser på hundrevis av unge spil­le­re. I norsk fot­ball sat­ses det på tusenvis. Derfor er det vik­tig sig­nal­ef­fekt at det kom­mer pen­ger tilbake til norsk fot­ball når kanskje ti­de­nes stør­ste ta­lent i lan­det for­svin­ner ut. Vi skal gi æren til gut­ten og fa­ren hans. Men Godset har forhåpentligvis be­tydd en del også, sier Saxegaard.

LES OGSÅ: Vaagan Moen blir Godset-spiller

Gir til mo­der­klub­ben

Han er svært glad for ut­fal­let av denne sa­ken. Saxegaard be­røm­mer Martin og fa­mi­li­en Ødegaard for hvordan de har hånd­tert si­tua­sjo­nen.

– Martin og hans fa­mi­lie har fått en helt unik fri­het. Den har de for­val­tet og hånd­tert på en vel­dig fin måte. Fa­mi­li­en Ødegaard har opp­ført seg eks­em­pla­risk. At det en­der med at han går til ver­dens bes­te klubb er bare helt utro­lig, sier Tom Saxegaard.

På grunn av alt det­te vil Godset skjen­ke en gave til Martin Ødegaards mo­der­klubb.

– I før­s­te om­gang har vi be­stemt at fot­ball­grup­pen i Drammen Strong skal få 250.000 kro­ner, sier Saxegaard.

Det­te er ikke pen­ger som Drammen Strong har krav på. Solidaritetsmidler gjel­der fra den da­gen en spil­ler fyl­ler 12 år. Martin gikk fra Drammen Strong da han var 11.

LES OGSÅ: Nå er talentfabrikken blitt verdenskjent

Martin-fon­det

I til­legg øns­ker Strømsgodset å etab­le­re et slags Martin-fond eller en Martin-pris i sam­ar­beid med fa­mi­li­en Ødegaard.

– Det er snakk om en år­lig ut­de­ling, for eks­em­pel til en spil­ler eller en klubb som har ut­mer­ket seg. Vi hå­per fa­mi­li­en har lyst til å gjø­re det sammen med oss. Det er vik­tig for oss å gi noe tilbake, sier Saxegaard.

Han ser for seg at Martin selv er med og be­stem­mer hvem som skal få denne pri­sen, men de har fore­lø­pig ikke dis­ku­tert til­ta­ket på de­talj­ni­vå.

Selv om 16-år­in­gen nå er solgt til Real Madrid, vil Godset få mu­lig­he­ten til å føl­ge kar­rie­ren hans på nært hold.

– Real Madrid har in­vi­tert oss nedover. De har sagt at vi skal få kom­me til Madrid med en de­le­ga­sjon to gan­ger i året. Det er kjem­pe­mo­ro. Jeg sy­nes det er fan­tas­tisk hvordan Real Madrid har be­hand­let oss som klubb. De har opp­ført seg på en vel­dig or­dent­lig måte, sier Saxegaard.

LES OGSÅ: Glad og rørt ordfører

SIF skal sat­se

I det­te in­ter­vju­et har Saxegaard snak­ket mye om frem­tid, ut­vik­ling, an­legg og ver­di­sik­ring. Men fot­ball er fersk­va­re – og Godset har am­bi­sjo­ner også i 2015.

– Selv­sagt skal vi sat­se. Det for­ven­tes at vi gjør det. Vi skal ha på plass en tropp som er med helt der oppe, be­dy­rer Saxegaard.

Før han gjen­tar:

– Men vi skal ikke slø­se med pen­ge­ne.

Espen Bugge Pettersen er allerede sig­nert. Petter Vaagan Moen blir den nes­te ru­ti­ner­te til­veks­ten. I til­legg jak­ter Godset en venst­re­beint back og en sen­tral midt­ba­ne­spil­ler.

– Og kanskje får vi på plass en over­ras­kel­se, sier Saxegaard.

LES OGSÅ: Gerrard tror Real Madrid passer Ødegaard

Kommentarer til denne saken