Hvis man leser i avisene om dammen som er planlagt midt i den gamle Ihleløypa, virker det som om kun Fylkesmannen i Viken er skeptiske til dammen.

De som går skikkelig inn i sakspapirene, ser at det slett ikke er tilfelle. Derfor er det på høy tid med både en motvekt og en nyansering av debatten rundt Drammen Skisenter AS sitt økende vannbehov. Ja, man kan faktisk lure på om lokale politikere virkelig har satt seg grundig inn i denne saken, tross Gro Nyhus sine forsikringer iDrammens Tidende tidligere i debatten.

Her er bare noen sitater til forskjellige etater som viser de negative sidene ved å si ja til utbyggingen:

Fra Anlegg, idrett og natur i Drammen kommune: «Den manglende informasjonen, sammen med vår egen befaring og erfaringer, gjør oss usikker på hvordan og om den omsøkte dammen vil kunne bidra positivt til friluftslivet og rekreasjonen i området.

Det stemmer ikke som det står i søknaden, at myra ikke blir brukt til rekreasjon og friluftsliv. Det går en sti over myra (noe som også vises tydelig i grunnkartet til kommunekart). Stien er en del av nettverket av småstier som ikke er spesielt skiltet og merket. Stien følger høyden fra Gamledammen, over en hylle og leder til blåmerka sti. På grunn av topografien er dette både en snarvei og en alternativ sti med naturopplevelse».

At dette ikke er ei myr, er det også flere som mener, men Drammen kommunes fagfolk i miljøetaten er ikke i tvil: «Det var temmelig tørt på befaringstidspunktet, faktisk kunne vi gå tørrskodd over myra, men likevel sildret det vann ut fra sørenden av området. At det ikke går en bekk ut fra myra virker derfor ikke helt korrekt, for selv under såpass tørre forhold som det var på befaringsdagen, ble det altså observert rennende vann ut mellom kampesteinene i sørenden, og det gikk en tydelig, muligens tidligere grøftet, bekk videre ut fra området. Dette kan heller vise områdets kapasitet til å holde på vann, fordi det ved store nedbørsmengder vil kunne holde tilbake mye vann».

Videre skriver de: «Myrer fungerer også som naturlige fordrøyningsmagasiner, fordi vegetasjonen kan suge opp vann og frigi den sakte. Denne egenskapen har ikke et tjern på samme måte. Å drenere myren for organisk materiale for å danne et tjern vil derfor ikke gi samme flomsikring som myren har. Med tanke på at det er forventet å bli et økende problem at mindre bekker går flomstore, er ikke det omsøkte tiltaket en god løsning. Bekken som myren drenerer til, går ned gjennom boligfelter før det treffer en kulvert. Økt vannbelastning på denne bekken under styrtregn kan føre til økte skader på boliger, spesielt i området nær kulverten, der man risikerer at vannet stues opp».

Politikere besøkte myra: – Jeg håper kommunestyret ber kommunen om å anke

Viken fylkeskommune ønsker en reguleringsplan for dette omfattende tiltaket:

«Tiltakene som er omsøkt, kan ha uheldige konsekvenser for myrområdet som ønskes utgravd, naturmangfold, vannforekomst og friluftsområder. Etter en samlet vurdering fraråder vi at det gis dispensasjon. Det anbefales at tiltakene som er omsøkt inngår som del av en reguleringsplan. Dersom det likevel vurderes å gi dispensasjon må alle hensyn som nevnes her vurderes nøye i dispensasjonsvedtaket».

Det Erik Gråberg og Drammen Skisenter har gjort for byen og bydelens alpin- og sykkelelskere er meget bra. De har blitt en viktig bedrift med et attraktivt tilbud. Nå som Drammen Skisenter har fått med en betydelig medinvestor har selskapet profesjonelle, dyktige eiere med erfaringer og eierinteresser i flere skisentre som vil være en meget viktig ressurs for skisenteret. Hovedaksjonær i Drammen Skisenter er for øvrig en milliardær. Så det finnes sikkert kapital for andre, mer naturvennlige og bærekraftige, men kanskje dyrere løsninger.

Vannspørsmålet er selvsagt ikke et spørsmål om skisenteret skal leve eller ei. Skisenteret har i alle år levd bra med eksisterende vannkilde. Men i takt med utbygging og økning av skisenterets aktivitetstilbud, øker også vannbehovet. Vanntilgangen i dette området har sine begrensninger. Økt aktivitet sammen med økende klimautfordringer, vil kreve langt større vannressurser enn eventuelt etablering av et vannmagasin i det foreslåtte myrområdet med tilhørende negative konsekvenser.

Skisenteret trenger en solid vannkilde som verken båndlegger nye naturområder eller går utover eksisterende tjern og bekker. Det kan være flere løsninger som nå bør utredes, gjennom et samarbeid med Glitrevannverket og ikke minst vanntilførsel fra Drammenselva. Det vil også være viktig å studere hvordan eierne av Drammen Skisenter har løst sin vanntilførsel i de øvrige alpinanlegg. Alle disse forholdene bør utredes som en del av en reguleringsprosess.

En slik plan må selvsagt på høring til kommunens mange friluftsorganisasjoner, for foreløpig har de ikke fått lov til å uttale seg om det største naturinngrepet i Drammensmarka på 100 år. Kryssende hensyn og konflikter og ikke minst manglende medvirkning fra andre brukergrupper viser helt klart behovet for en reguleringsprosess og konsekvensutredning.

Les også:

Les også

Enten er du for Drammen skisenter, eller så er du imot. Men det er ikke det dette handler om

Vil Ap svekke Fylkesmannen eller er det vi ser ren populisme?

Vil ikke la skisenteret bygge ut – har ikke sett myra