LIER: 8. november i fjor fikk Bjørn Muggerud en telefon om at det hadde vært en ulykkeshendelse på Fosshagen sykehjem i Lier. Et skap hadde veltet, og kona hans gjennom 54 år, Turid, var funnet død under skapet.

Bjørn kjørte straks til sykehjemmet hvor Turid hadde bodd de siste månedene. Hun var fysisk sprek, men dement.

På sykehjemmet ble Bjørn fortalt at det ikke var skapet som hadde tatt livet av Turid. Ifølge legen som hadde undersøkt henne hadde hun fått et illebefinnende og tatt tak i skapet slik at det veltet, forteller Bjørn.

– De sa det var et illebefinnende eller noe lignende, og at hun hadde fått et kutt i munnen fra skapet, sier han.

Da han fikk se Turid etter hun var død var haka dekket med et stort plaster. Han så ingen grunn til å tvile på dødsårsaken sykehjemmet oppga, og da det ble spørsmål om obduksjon så han ingen grunn til det ut ifra de opplysningene han hadde da.

– Jeg hadde full tiltro til dem, sier han.

Det har han endret syn på etter at et brev dumpet ned i postkassa hans i slutten av mai.

Blokkerte luftveier

Brevet var fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. De har opprettet en tilsynssak, og undersøker hva som egentlig skjedde da Turid døde.

Statsforvalteren har bedt Lier kommune redegjøre for hva som skjedde denne dagen, og en kopi av redegjørelsen lå i brevet Bjørn fikk.

Ifølge redegjørelsen hadde ikke Turid bare «et kutt i munnen». Hun hadde store knusningsskader i underkjeven etter skapet. Ifølge redegjørelsen måtte det fem sykepleiere til for å løfte bort skapet som lå over henne. Tennene var slått løse, hun blødde fra munnen og luftveiene var blokkerte.

– Det er ikke mulig å frigjøre luftveier grunnet pågående blødninger og skader, står det i redegjørelsen fra kommunen.

Hjerte- og lungeredning ble iverksatt, men livet lot seg ikke redde. Kort tid etter erklærte legevaktlegen Turid død. Legen mente at hun trolig døde av et illebefinnende, men hun ble ikke obdusert. Ifølge redegjørelsen mente legevaktlegen at obduksjonen bare ville være belastende og ikke kunne avdekke dødsårsaken.

Deretter ble den døde kvinnen stelt «for å gjøre liket presentabelt for familien». Personalet skal ha spurt enhetslederen om hva de skulle si til pårørende mens de stelte liket.

– Enhetsleder svarer at man bare skal si at det er et kutt, ifølge redegjørelsen.

– Umulig å finne ut hva som skjedde

Bjørn er opprørt over at sykehjemmet ikke fortalte ham hele sannheten om hvor skadet kona var.

– Det er helt forferdelig. Det har ødelagt muligheten for å finne ut hva som skjedde, sier han.

Turid ble kremert, og nå er det for sent å finne ut hva som egentlig skjedde. Han spør seg om opplysningene er holdt tilbake for å dekke over hva som egentlig skjedde.

– Når jeg leser dette i etterkant, heller jeg til at skapet var en medvirkende årsak. Kjeven var knust og tennene løse. Hadde jeg visst det, hadde det blitt obduksjon, sier han bestemt.

Bjørn stiller også spørsmålstegn ved forklaringen han har fått om at dødsårsaken var et illebefinnende, og mener konklusjonen er for dårlig begrunnet. Selv om Turid var dement, var hun ifølge enkemannen i svært god fysisk form. Hun gikk ofte lange turer.

– Hun kan for eksempel ha strukket seg for å hente noe i skapet. Vi kjente på skapet da vi ankom Fosshagen etter ulykken, og det kunne enkelt velte over ende, skriver Bjørn i svaret til Statsforvalteren.

Tøff periode

Bjørn synes det er vondt å lese om hva som skjedde med kona den siste dagen.

– Det er helt jævlig, sier han.

Det kommer i tillegg til en tøff periode, både før og etter dødsfallet. Å leve med en dement er krevende. Turid ble gradvis mer dement fra 2015/2016. Fra 2017 ble hun vurdert som dement.

– Jeg ble til viss grad en pleier. På slutten gjorde jeg alt, forteller han.

Turid var flere ganger på avlastning på Fosshagen. Fra i fjor sommer var hun så hjelpetrengende at hun fikk fast plass. Hun så ut til å trives på Fosshagen, selv om hun helst ville hjem.

Bjørn hadde et godt inntrykk av Fosshagen helt til han leste om hva som egentlig skjedde da kona døde.

– Jeg ønsker at de skal bli stilt til ansvar for hva de har gjort, eller hva de ikke gjort, sier han.

– Ville gi objektiv informasjon

Lier kommune avviser at de har forsøkt å skjule noe for ektemannen.

– Det var avdelingsleder som informerte ektemannen om hendelsen i november 2020. Det ble da orientert om at det hadde skjedd en ulykke, at kvinnen var død og at det hadde veltet et skap over henne. Avdelingsleder mener det ikke ble gitt detaljer om skadeomfanget i denne samtalen, og heller ikke forsøk på å skjule informasjon, skriver kommunalsjef for helse, omsorg og velferd i Lier, Hanne Stubberud.

Hun skriver at Lier kommunes intensjon har vært å gi ektemannen en objektiv beskrivelse av hva som har skjedd.

– Ifølge deres redegjørelse står det «enhetsleder svarer at man bare skal si at det er et kutt». Synes du det er å gi objektiv informasjon?

– Det stemmer at det i vår redegjørelse blir beskrevet at personell som deltok i morsstellet oppfattet at enhetsleder sa dette, dette er ut fra den ansattes egen beskrivelse av situasjonen. Vi har vært i kontakt med daværende enhetsleder som mener at de ordene ikke ble brukt, skriver Stubberud.

Drammens Tidende har vært i kontakt med enhetslederen som ifølge redegjørelsen skal ha bedt de ansatte fortelle at det bare var et kutt. Hun henviser til Lier kommune for svar. Hun sluttet ved sykehjemmet i januar etter at en varslingsrapport avdekket en rekke kritikkverdige forhold ved sykehjemmet.

LES OGSÅ: Varsel om fryktkultur og seksuell trakassering på sykehjem – leder trekker seg

Tviler på dødsårsaken

– Etter å ha sett beskrivelsene av skaden, spesielt at luftveiene var blokkert, spør ektemannen seg om skapet kan ha vært en medvirkende årsak til dødsfallet. Kan du utelukke at skapet har medvirket til at hun døde?

– Lier kommune har ikke gjort vurdering av dødsårsaken. Spørsmål om dødsårsak kan rettes til Drammen legevakt. Det er legen som konstaterer at døden har inntruffet som avgjør om det skal rekvireres medisinsk obduksjon. I dette tilfellet besluttet legevaktlegen å ikke rekvirere obduksjon. Ifølge epikrisen har legevaktlegen som rykket ut til Fosshagen vurdert at et illebefinnende var trolig dødsårsak, skriver Stubberud.

– Hvordan kan dere være så sikre på at det er et illebefinnende når hun ikke er obdusert?

– Det er vi ikke sikre på. Lier kommune forholder seg til vurderingen fra legevaktlegen som mente det ikke var behov for obduksjon, skriver Stubberud. Hun innrømmer at manglende obduksjon bidrar til å skape usikkerhet.

– I ettertid ser vi at en obduksjon kunne ha vært til det beste for alle parter, skriver hun.

LES OGSÅ: Kvinne funnet død under veltet skap

Legevaktens svar

Legevaktlegen har vurdert illebefinnende som trolig dødsårsak, men både cerebralt insult (hjerneslag), hodetraume (slag mot hodet/hodeskade) og kardiell (hjerte) hendelse er oppført som trolig dødsårsak ifølge redegjørelsen fra Lier kommune.

– Hvor sikker er dødsårsaken? Kan dere utelukke at skapet var årsak/medvirkende årsak?

– Det er ofte flere ting/forhold, som til sammen utløser død. Avdøde er ikke obdusert. Hadde obduksjon funnet sted, er det likevel viktig å understreke, at man ikke nødvendigvis ville ha fått et entydig svar på dødsårsak. Jeg legger også til at avdøde hadde en alvorlig, fremskreden sykdom (demens, red. anm), om hvilken det ikke kan utelukkes å ha bidratt til dødens inntreden, skriver daglig leder for legevakten i drammensregionen, Susanne Kjær.

– Cerebralt insult, hodetraume og kardiell hendelse. Er ikke det flere årsaker på en gang?

– Det er ofte flere ting/forhold, som til sammen utløser død, svarer Kjær og viser til sitt forrige svar.

LES OGSÅ: Sykepleier frifunnet for medisintyveri

Ikke ferdigbehandlet

Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer nå hendelsen på Fosshagen.

– Saken er ikke ferdig behandlet. Vi vil gjennomgå sakens opplysninger og foreta en vurdering på bakgrunn av disse. Vi kommenterer ikke enkeltsaker utover dette, skriver saksbehandler Mari Kjekstad Bugge.

Behandling av tilsynssaker har normalt følgende utfall:

  • 1. Ikke brudd på helselovgivningen.
  • 2. Brudd på helse- og omsorgstjenestelovgivningen: Saken avsluttes hos Statsforvalteren ved at de ber om at eventuelle feil rettes.
  • 3. Dersom Statsforvalteren vurderer at det kan foreligge brudd på bestemmelser i helse- og omsorgstjenestelovgivningen og at det kan være grunnlag for administrative reaksjoner, oversendes saken til Statens helsetilsyn for videre behandling. Overfor virksomhet, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om at virksomheten retter på den lovstridige praksisen, eventuelt gi tvangsmulkt dersom pålegget ikke blir oppfylt.

– Kan hendelsen bli politianmeldt?

– Anmeldelse har ikke har vært tema så langt, skriver Kjekstad Bugge.

Les også

– Ingen andre må oppleve dette