Arbeidere, foren dere!

Av

Et trygt, godt og organisert arbeidsliv har vært kjerneverdier i den norske modellen. Arbeidere har bygd landet, tilført midler til statskassa og fått tilbake i form av statlige ytelser. Arbeidslivet som vi kjenner det, er under endring, og ungdommen er usikre på fremtiden.

DEL

MeningerI en undersøkelse høsten 2018, utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, kom det fram at det blant ungdom er mer fremtidspessimisme enn tidligere. Mange ungdommer rapporterer at de tror at de kommer til å bli arbeidsledige. Årsakene til denne pessimismen er sammensatte og noen av de angitte årsakene kan handle om økt arbeidsinnvandring, teknologisering og færre faste ansettelser. I tillegg trekkes det fram at få ungdommer får liten reell arbeidserfaring ved siden av skolen.

Arbeiderpartiet har vedtatt et manifest for arbeidslivet som i klartekst sier:

«Arbeiderpartiet vil ikke overlate samfunnsutviklingen til markedskreftene hvor hver enkelt blir stående alene. Vi vil styre samfunnsutviklingen og sikre den sosialdemokratiske arbeidslivsmodellen også i fremtiden.»

Norge trenger derfor fremtidsoptimistiske ungdommer som skal bli arbeidstakere som viderefører den norske modellen. Da må det satses på hele, faste stillinger som gir en lønn å leve av. Arbeidslivet for den jevne lønnsmottaker står best når organisasjonsgraden er høy og når trepartssamarbeidet fungerer og ikke undergraves slik som tilfellet er under den nåværende regjeringen.  Alt for mange unge arbeidstakere møter et useriøst arbeidsliv hvor høy grad av innleie, deltid og midlertidighet rår. Skal ungdommene våre komme seg inn på boligmarkedet, eller få sjansen til å etablere seg, så er det et trygt og forutsigbart arbeidsliv som gjelder. Her kan vi også snakke om likelønn. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn. I 2019. I kanskje det mest utviklede og likestilte samfunnet på kloden. For å fremme likestilling, må tradisjonelle skillelinjer med tanke på det kjønnsdelte arbeidslivet rokkes om på. Kvinner må i større grad gå inn i tidligere mannsdominerte yrker og menn må inn i tidligere kvinnedominerte yrker. Arbeidslivet må på mange måter redefineres ut ifra et samfunn som endres. Morgendagens yrker er ennå ikke oppfunnet og den teknologiske utviklingen akselerer.

Av og til opplever arbeidstakere stagnasjon. Tiden løper fra oss og opplevelsen av ikke å strekke til på egen arbeidsplass gjør seg fort gjeldende. Man blir utdatert og kan føle seg overflødig. Kompetanseheving er det som skal til! Tenk deg en arbeidsgiver som kan si til en arbeidstaker: «Deg er det bruk for, vi trenger din kompetanse.» Det handler om å tilrettelegge for at arbeidstakere kan utvikle seg og følge tiden og kravene som skal til for å forstå en ny virkelighet. Dagens arbeidsgivere må få mulighet til å gi arbeidstakerne verktøyene til å kunne stå lengre i jobb. Arbeidsplassen er vår tids største sosiale arena, og der må det fungere. En arbeidstaker må føle seg nyttig, sett, og det må være mulighet for medbestemmelse. Det er her styrken med det organiserte arbeidslivet slår inn.

De fleste av de overnevnte punktene finnes i Arbeiderpartiets vedtatte arbeidslivsmanifest. Når vi bryter dette ned til lokale forhold, så vil Øvre Eiker Arbeiderparti jobbe knallhardt for prinsippet om «arbeid til alle.» Vi skal sørge for at Øvre Eiker kommune blir en arbeidsgiver som systematisk skal bekjempe ufrivillig deltid, og vi går til valg på at det ved ansettelser i kommunen er faste, hele stillinger som skal gjøres gjeldende. Vikarbruken i kommunen skal under styring og kontroll, og ytterligere konkurranseutsetting av kommunale tjenester skal forhindres.

Øvre Eiker Arbeiderparti skal sikre deltakelse fra egne ansatte i utforming og organisering av eget arbeid i form av trepartssamarbeidet. Ungdommen er framtiden. Øvre Eiker Arbeiderparti ønsker å satse på fagarbeidere og gi mennesker med fagutdanning gode muligheter på trygge arbeidsplasser. Vi ønsker å øke antall lærlingeplasser, slik at ungdommer får reelle muligheter til å vokse inn i et yrke. Nyankomne og bosatte flyktninger skal få adekvat språk- og arbeidspraksis. God integrering handler ofte om deltakelse i et trygt, forutsigbart, sosialt og givende arbeidsliv.

Ungdom! Du er fremtiden. Samfunnet trenger deg til å utføre yrkene som ikke er funnet opp. Vi som er passe unge nå, må kunne stole på at du på et tidspunkt i livet tok deg bryet med å kjempe for et trygt og forutsigbart arbeidsliv. Et arbeidsliv som er en garantist for at den norske velferdsmodellen overlever omskiftelige tider.

Ungdom! Du betyr noe og er viktig for dagens arbeidsstokk som en dag skal få pensjonere seg etter et langt arbeidsliv. Det er noen som har kjempet for det organiserte arbeidslivet. Det er noen som har hatt formidable kamper for åttetimersdagen, ferieordningen, sykelønnsordning og lønns- og arbeidslivsvilkår. Disse kampene har vært med på å forme samfunnet som vi fremdeles kjenner det. Et Norge som er rikt. Trygt. Forutsigbart og med gode ordninger.

Ungdom! Morgendagens arbeidere! Foren dere. Samhold gir styrke!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags