Nye, tilgjengelige næringslokaler bidrar til at flere nyetablerere vil se mot Lier, Drammen og Øvre Eiker

Av
DEL

LeserbrevStyret i Næringsforeningen vedtok nylig sin nye strategiplan som vil gjelde frem til 2025. Strategiplanen er resultatet av en lang prosess med stor involvering fra medlemsbedriftene og tillitsvalgte.

Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig på vei inn i 2020-årene, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har nå foreningen lagt begrepet «bærekraft» til grunn for sine videre strategier.

Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold er de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling og det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig.

Plattformen er FNs 17 bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Arenaen er Drammensregionen. De viktigste spillerne er lederne i våre medlemsbedrifter. Vi vil spille på lag med dem og rammesetterne, slik at vi sammen blir de beste til å forstå - og velge - hva et bærekraftig næringsliv innebærer av ansvar og muligheter.

Når bærekraft gjennomsyrer all vår aktivitet, sikrer vi medlemmenes interesser, skaper omstillingsvilje og åpner fremtidige muligheter. Foreningen vil konsentrere aktiviteten innenfor disse fire hovedsatsningsområdene:

1) Kompetanse
Bærekraft vil stå sentralt i vårt arbeid for å sikre næringslivet tilgang på kompetanse. For å definere hva bærekraftig kompetanse er, vil vi samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge, rådgivermiljøene og medlemsbedriftene.

2) Omstilling
Næringsforeningen vil aktivt oppmuntre og stimulere bedriftene til omstilling og nyskapning slik at de blir bærekraftige og solide.
I samarbeidet med det offentlige, vil bærekraft være temaer i felles prosjekter.
I vårt arbeid med å bedre bedriftenes rammevilkår, vil vi legge vekt på løsninger som fremmer bærekraft.

3) Sette dagsordenen
Når strategiperioden er over, er målet at drammensregionen skal nevnes når bærekraft er tema. Vi har, ved å fokusere på begrepet, bidratt til å skaffe bedriftene konkurransefortrinn på en plattform som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner også skal få dekket sine behov.

4) Kunnskap og innsikt

Næringsforeningen ønsker å innhente kunnskap, analysere, tolke, spre informasjon og oppmuntre medlemsbedriftene til å se verdien av å satse på bærekraftige løsninger. På foreningens konferanser og seminarer vil bærekraft stå sentralt – både i innhold og i praktisk gjennomføring.


De tre kommunene foreningen dekker, Lier, Øvre Eiker og Drammen med nesten 150.000 innbyggere - gir i seg selv tyngde og attraktivitet. Nye næringsarealer som gjøres tilgjengelig bidrar til at flere som tenker flytting og nyetablering vil se hitover.
Størrelse og mer areal er i seg selv et godt utgangspunkt for mer næring og bedre vilkår for de virksomhetene som allerede er her.

Næringsforeningen i Drammensregionen er det naturlige bindeleddet mellom bedriftene og kommunen. Oppgavene må vi løse i fellesskap, enten det dreier seg om å utvikle Drammen som et sterkt regionalt senter i Viken, klargjøre næringsarealer, utvikle eksisterende bedrifter og stimulere gründere, digitalisere, legge til rette for at bedriftene får kompetente medarbeidere, løse transportutfordringene, stimulere til liv i sentrum, eller arbeide for å få hovedsetet for Universitetet i Sørøst-Norge til Drammen.

Skal vi ha noe å fordele må vi ha vekst. Men veksten skal være bærekraftig. Vi gleder oss til å gjøre vårt for at Drammensregionen skal gå i front for et bærekraftig samfunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags