Forslag til nasjonal transportplan er lagt fram til videre politisk behandling. Aldri før har fokuset på klima og miljø vært sterkere sier veivesenet selv. De skisserer selv muligheten til å redusere klimautslippene fra trafikk med 50 prosent innen 2030. Viktige virkemidler er elbiler, biodrivstoff og bymiljøpakker. Vegvesenet har innsett virkeligheten og erklærer at fremtidens samferdsel er elektrisk. Flott!

Det er noen fantastiske sjumilssteg i riktig retning. Men totaliteten av ny NTP er dessverre mer utslipp, og mer global oppvarming.

LES OGSÅ: Laber stemning

I Parisavtalen har Norge skrevet under på at den globale oppvarmingen skal være maks 1,5 grader. Norge har allerede vedtatt å redusere våre klimautslipp med 30 prosent av 1990 nivå innen 2020.

For å oppnå det nye målet om 1,5 graders global oppvarming må dette målet økes til 40 prosent. I realiteten har Norge økt co2 utslippene med 32 prosent siden 1990. Vi har med andre ord en massiv utfordring på hjemmebane.

LES OGSÅ: Uten jernbanespor er det ingen puls i Buskerudbyen

Derfor er det særdeles skuffende at NTP ikke tar virkeligheten på alvor. Av de enkeltutslipp som har økt mest siden 1990 er biltrafikk med over 30 prosent og luftfart med over 150 prosent. NTP legger opp til videre massiv vekst i både luftfart og veitrafikk.

Planene er ikke bare å bygge ut veikapasitet istedenfor jernbanekapasitet men også bygge ut veikapasitet parallelt med jernbane. Med den effekt at miljøeffekten av ny jernbane nulles ut ved økt vekst i personbiltrafikken. I Vestfold bygges det firefelts motorvei gjennom hele fylket, mens dobbeltspor jernbane Tønsberg-Larvik ikke ligger inne i NTP.

LES OGSÅ: Vårt krav er fortsatt to tog i timen fra Mjøndalen

I vårt distrikt øker man kapasiteten flere steder på E134, men utelater dobbeltspor Gulskogen-Hokksund. I Ringerike bygger man parallelt ny ringeriksbane med ny firefelts motorvei. På Vestlandet har man tidenes samferdselssatsing ved å gjøre E39 Kristiansand- Trondheim ferjefri.

Planene innebærer å krysse samtlige norske fjorder på Vestlandet med bru eller tunnel. Et enormt naturinngrep som ved siden av ødelegge det verdenskjente norske fjordlandskapet vil øke trafikk og utslipp. Kostnaden av dette prosjektet kunne alene betalt for full intercitysatsing samt lyntog til kontinentet og hurtigtog mellom norske byer.

LES OGSÅ: - Vil de gi penger til nytt tinghus i Drammen?

Det er flott at Vegvesenet ønsker å satse på elbiler, men elbiler kan ikke alene løse klimakrisen. Vi må også rimelig umiddelbar oppnå reduksjon i trafikkmengden. En fjerdedel av den norske nybilsalget er elbiler, det er verdens høyeste nivå, men fortsatt er tre fjerdedeler av nybilsalget fossilbiler. Disse bilene vil være på norske veier i minimum 10–15 år til.

Og for å sette det videre i perspektiv: I fjor ble det solgt 80 millioner nye biler på verdensbasis. av disse var 550.000 ladehybrider og elbiler. Det sier seg selv at selv med en raskt foregående elbilrevolusjon, som garantert kommer, så må vi parallelt få en stor andel av eksisterende fossilbiler parkert for å oppnå klimamålene.

LES OGSÅ: Sommerserien som nektet å dø

Å ikke gjøre noe med veksten i trafikken, men basere seg kun på overgang til elbiler er ikke effektivt nok innen et tidsperspektiv til 2030.

Ekstra merkelig blir det også at man i NTP foreslår å trekke tilbake en rekke insentiver som i dag gjør det lønnsomt å velge elbiler slik som fritak fra bompenger.

LES OGSÅ: Fra eget drivhus

Like viktig som elbiler er det å satse på alternativer til å eie egen bil. Det må i fremtiden bli færre biler totalt, og de bilene som skal eksistere skal være elbiler. Da trenger vi ikke nye kapasitetsøkende motorveier. Men en massiv satsing på jernbane og kollektivtrafikk.

Det er mer en nok penger i systemet. Det vi trenger er politisk vilje til reelle prioriteringer. Foreløpig er det bare oss i Miljøpartiet De Grønne som tør å ta de tøffe prioriteringene.

Mer vei betyr mer trafikk som betyr mer utslipp.

FLERE AKTUELLE DEBATTINNLEGG:

* Skjønnmaling om flyktninger

* Viktig å tenke på seg selv og egne interesser…

* Stopp menneskehandel