Statens vegvesens behandling av forslag om alternative vegløsninger – svar til Ivar Andersen

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerI en kronikk i DT 12. mars 2018 skriver Ivar Andersen følgende: «Inntrykket som har festet seg er at Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet ikke har vist vilje til å ta imot ideer fra innbyggerne og videreforedle dem.»

Tatt på alvor

I fall det faktisk er riktig, at dette inntrykket har festet seg, er det beklagelig, først og fremst fordi det ikke stemmer. Jeg kan naturligvis kun svare for Statens vegvesen, men mitt inntrykk er at Jernbanedirektoratet på samme måte som oss, har tatt de ulike forslagene og ideene på alvor og behandlet dem så seriøst som tiden og ressursene har tillatt. Det bør også være kjent i aksjonsgruppa Ivar Andersen representerer.

For å korrigere inntrykket redegjør jeg kort for hvordan vi har håndtert tre forslag. Dette er forslagene «Skogkantveien,» Fjell – E18 og «Bragenesdiagonalen.»

Tre innbyggerforslag grundig vurdert

Statens vegvesen har foretatt en trinnvis analyse, hvor hvert delprosjekt har blitt analysert hver for seg, før prosjektene er sett på under ett. I tilfeller der de foreslåtte prosjektene ikke er gjennomførbare etter de krav som settes til slike veianlegg, er det foretatt vurderinger for å finne gjennomførbare varianter som ivaretar intensjonen i forslaget.

I denne prosessen har det vært holdt møter med representanter for forslagsstillerne for å sikre at vi har forstått intensjonene ved de ulike prosjektene.

Statens vegvesen har brukt standard planleggingsverktøy for å finne linjeføringer som ivaretar kravene som stilles til aktuell veitype. Det er brukt trafikkberegningsmodell for å vurdere de trafikale virkningene. Statens vegvesens analysegruppe for risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) har gjennomgått og vurdert prosjektene, og har utarbeidet en egen ROS-delrapport.

Trafikkberegningene er dokumentert.

Kostnadsvurderinger er basert på Statens vegvesens erfaringstall for løpemeterpris for ulike veielementer, som vei i dagen, tunnel og bruer, med de forbehold som må tas når det gjelder usikkerhet i grunnlagsmaterialet.

Faglig begrunnet vurdering

Basert på denne prosessen, har Statens vegvesen konkludert med ikke å anbefale noen av disse prosjektene tatt inn i revidert Buskerudbypakke 2. Begrunnelsen er faglig basert, hvor faktorene risiko og sårbarhet, trafikale virkninger, kostnader sammenholdt med nytte og veitekniske utfordringer er analysert og vurdert.

Denne anbefalingen står vi som fagetat for.

Statens vegvesen verdsetter alle initiativer til å utvikle veinettet vårt i riktig retning. I dette tilfellet har vi brukt så mye ressurser vi har hatt muligheter for innenfor den tiden vi har hatt til rådighet. Vi har vist både vilje og evne til å ta imot ideer og håndtere dem forsvarlig og med stor interesse.

At vi ikke anbefaler å gå videre med forslagene har ingenting med vår vilje å gjøre.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags