Barnas klima, vår sak – vi støtter skoleungdommen som streiker for klima. Vi støtter BBP2.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.– Drammen er jo blitt så fin, sier folk til meg når de hører jeg har flyttet hit for å være nærmere barn og barnebarn. Og det stemmer, «Drømmen Drammen» er en god by å bo i. Jeg har bil, men er en ivrig buss- og togreisende, og valgte leilighet bl.a. ut fra kollektivtilbudet.

I fjor høst deltok jeg på mitt første møte med Besteforeldrenes klimaaksjon på biblioteket i Drammen hvor vi fikk presentert Buskerudpakke 2 (BBP2). Her skulle det bli både gang- og sykkelveier og hyppigere bussavganger. Buss hver halvtime er bra. Buss hvert 10. minutt er bedre. Billigere billetter skulle det også bli. Ikke så viktig for meg som får honnørpris, men viktig for andre grupper.

Vil vokse 30.000 innbyggere de neste 20 årene

Til grunn for Buskerudpakke 2 ligger beregninger fra Statistisk sentralbyrå som estimerer at Buskerudbyen (Drammen, Lier, Nedre- og Øvre Eiker og Kongsberg) vil vokse med i overkant av 30.000 innbyggere de neste 20 årene, noe som kan bety at veitrafikken vil øke med 15–20 prosent mot 2030. (Tallene er uten Kongsberg som er en del av Buskerudbyen, men ikke av BBP2).

Det er en utvikling vi ikke ønsker. BBP2 er et forslag til hvordan disse trafikkutfordringene kan løses.

I klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing. Statens viktigste krav er at befolkningsveksten i byene ikke skal føre til økt biltrafikk, nullvekstmålet. Målet er vedtatt lokalt, og er grunnmuren i BBP2.

Byvekstavtaler er et av regjeringens hovedgrep for å sikre en miljøvennlig byutvikling og en oppfølging av klimaforliket på Stortinget.

Transportpakker som BBP2 er et spleiselag mellom innbyggerne, kommunen(e), fylkeskommunen og staten. Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra med penger til riksveiprosjekter, og nødvendig for at kommunen(e) og fylkeskommunen skal kunne ta sin del av finansieringen.

LES OGSÅ:

Eneste store byområdet i Norge uten bompenger

Buskerudbyområdet er i dag det eneste store byområdet i Norge som ikke har bompenger, og Buskerudpakken er svært viktig for byutvikling og bymiljø i hele nedre Buskerud. Virkemidlene i BBP2 er å styrke busstilbudet kraftig, bedre veinettet og sørge for at bussene kommer raskere fram. For at vi skal klare et grønt skifte trenger vi også utbygging av flere og bedre sykkelveier og gangveier.

Ambisjonen var at Stortinget skulle behandle BBP2 våren 2019, og at bypakken / byvekstavtalen skulle starte opp i 2020. Etter Høyres utspill er behandling før sommeren høyst usikkert. Nå blir saken antakelig ikke avgjort før etter valget i september.

Det er ikke vanskelig å forstå at spørsmålet om bompenger engasjerer. «65% sier nei til bom, 28 % sier ja» skriker det fra forsiden av Drammens Tidende (DT) lørdag 11. mai. Inne i avisen får vi oversikt over ja/nei-stemmene i partiene. Valgkampen er i gang.

En stemme på partier som ikke ønsker bompenger, er dermed en stemme for at en del samferdselsprosjekter skrinlegges. Stemmer man for at planene som foreligger skal gjennomføres, må man akseptere at det kommer bompenger.

LES OGSÅ:

Det kan godt hende at bompenger er et gammeldags virkemiddel i trafikken. Det kan godt hendte man må finne andre finansieringsmåter i fremtiden.

Men hva blir konsekvensene når det nå spøker for BBP2?

  1. I henhold til sekretariatet for Buskerudbyen risikerer vi at:
  2. Utbygging av kollektivtilbudet blir skrinlagt.
  3. En rekke veiprosjekter blir utsatt.
  4. Vi mister belønningsmidler fra staten når nåværende avtale utgår. Det betyr et dårligere busstilbud fra 2020.
  5. Busstilbudet blir redusert med 30 % i Nedre Eiker, Lier og Drammen, og 60 – 70 bussjåfører vil bli overtallige.
  6. Den planlagte elektrifiseringen av bussparken utgår, og klimagassutslippene fra kollektivtrafikken øker.
  7. Utbygging av innfartsparkering og knutepunkter rammes.
  8. 1,5 milliarder til utbygging av sykkelvei forsvinner. Det samme gjør 210 millioner til gangvei.
  9. Store investeringsmidler til veier og bruer forsvinner, inkludert ny Svelvikvei, ny Holmenbro, ny Mjøndalsbro og Strømsåstunnelen.

Kan Drammensregionen leve med dette?

Til sist et lite hjertesukk med hensyn til den politiske prosessen. I et tosiders intervju i DT 9. mai begrunner Silje Marie Breivik (27) fra MDG hvorfor hun gir seg etter en periode i lokalpolitikken slik:

«Etter lange prosesser med orienteringer, høringer, førstegangsbehandling og andregangsbehandling har vi gjentatte ganger sett at hele sakskomplekser faller, utsettes, det gjøres helomvendinger og debatten vris til en metadebatt.» Hun nevner bypakken, det nye kommunevåpenet og sykehussaken.

«Jeg kjenner at jeg blir litt lei, herr ordfører, av alle disse prosessene som jeg opplever som uryddige, tidvis useriøse, dyre og forvirrende

Barnas klima, vår sak – vi støtter skoleungdommen som streiker for klima.

Vi støtter BBP2.

Og vi støtter unge politikere som ønsker å være med og forme fremtiden.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken