Gulskogen vel har fulgt debatten i DT den senere tid vedrørende forslag til ny reguleringsplan for Gulskogen Senter. Vi registrerer med stor tilfredshet at også andre aktører i debatten oppfatter at utredningene som fremlegges i saken tåkelegger faktum. Velkommen i klubben!

Plan- og bygningsloven legger opp til et system hvor det er tiltakshaver (les; Gulskogen Senter), som er ansvarlig for alle utredningene.

Dette innebærer at det er forslagsstiller som bekoster og dermed også styrer utredningene. Dette resulterer stort sett i at utredningene får et resultat som tiltakshaver ønsker.

I noen kommuner er rådmannen flink til å passe på og vokte sine innbyggere for slike uheldige utredninger, men ikke i Drammen.

I Drammen er det aldri lenger et spørsmål hva konklusjonene vil bli. De går alltid i tiltakshavers favør, og det stilles aldri kritiske spørsmål fra rådmannen.

Konklusjonene i utredningene for ny reguleringsplan for Gulskogen Senter er dermed ingen overraskelse for Gulskogen vel. Det var helt som forventet, og i tråd med tilsvarende utredninger for sundlandutbyggingen.

Problemet for rådmannen i dette tilfellet, er imidlertid at feilene i denne saken er så åpenbare at folk begynner å reagere. Tåkeleggingen fungerer ikke lenger.

Det er vi i Gulskogen vel glade for. Da vil det kanskje være mulig å få fram riktig faktum i saken på sikt.

I utredningen er det foretatt trafikkmålinger i november 2014. Da var det store trafikkomlegginger på Gulskogen. Professor Smiths allé hadde vært stengt i en retning nesten et helt år. Det sier seg selv at slike målinger ikke kan gi noe representativt blide av trafikksituasjonen. Feil i fakta gir nødvendigvis feil konklusjoner.

Det er to forhold som er soleklare for alle:

- Gulskogen Senter har medført betydelig trafikkøkning på Gulskogen.

- Gulskogen Senter er en trussel for butikkene i sentrum.

Den gang Gulskogen senter ble bygget om, var politikerne våre nettopp opptatt av disse to forholdene. Det ble derfor satt begrensninger i senterets butikksammensetning.

Disse begrensningene valgte Gulskogen Senter å se bort fra, og ulempene for beboerne på Gulskogen og butikkene i sentrum har etter dette vært åpenbar.

Hva har Drammen kommune gjort for å avbøte ulempene for dem som er rammet av den ulovlige driften i ny reguleringsplan? Ingenting!

Hva er Gulskogen Senter sitt forhandlingskort i denne saken? Gulskogen senter har som kjent tapt saken i alle instanser, og må jo ha en helt håpløs sak.

Det blir nå svært spennende å se hva Drammen Høyre vil gjøre med denne saken.

Her er det nemlig ikke vanskelig for politikerne å vise handlekraft. Drammen kommune trenger ikke å ta hensyn til Gulskogen senter. Vi har nok kjøpesentre i byen vår.

La det være klart Drammen Høyre: Gulskogen vel ønsker ikke noen frikjøpsavtale for Gulskogen senter. Vår helse og vårt bomiljø er ikke til salgs!

Vi ønsker trafikkreduserende tiltak i form av parkeringsgebyr og færre parkeringsplasser på Gulskogen senter. Sikring av lekeplassen i Professor Smiths allé, bedre overgangsfelt, fartsdumper, 30 km/t i «Proffen» og signaler om å holde fartsgrensen.

I tillegg mener vi at gjeldende reguleringsplan må endres slik at senteret ikke kan utvides ut over dagens bebyggelse. Dersom Gulskogen senter ikke går med på dette, får de heller endre butikksammensetningen.

Gulskogen vel støtter Senterpartiets Nordanger og Byen Vår Drammen i deres innlegg i saken.

Drammen kommune har i årevis gitt Gulskogen senter rett til å drive ulovlig. Det er aldri foretatt noen avbøtende tiltak for nærmiljøet eller butikkene i sentrum.

Dersom forslag til ny reguleringsplan for Gulskogen senter blir vedtatt, mener Gulskogen vel at vedtaket representerer et brudd både på likhetsprinsipper og rettssikkerhetsprinsipper som vi for få år siden holdt fanen høyt for i Drammen kommune.