Bydelen Gulskogen har utviklet seg til å bli et handelsområde for Drammens befolkning, dette i sammenheng med utbyggingen av Gulskogen Senter eid av Steen & Strøm.

Følgene av denne utbyggingen har vært enorme, blant annet endret trafikkmønsteret som påvirker andre bydeler, sviktende handel i sentrum og store påfølgende miljømessige konsekvenser som følge av lange stillestående bilkøer.

LES OGSÅ: Kommunesammenslåing er positivt for Nedre Eiker


Det ville vært rart om dette skulle være forhold Drammen kommune ikke skulle ha tatt med i den fremtidige reguleringen av senteret og bydelen.

Kommuneplanen slår fast at en utvidelse av kjøpesenteret fortrinnsvis skal skje i sentrumskjernen av Drammen by, det vil si på Bragernes og Strømsø Torg. Det legges vekt på at Gulskogen Senter ikke på noen måte må utvikles på bekostning av revitaliseringen av Drammen Sentrum.

Det fremgår derimot klart at denne handelslekkasjen er enorm, og har kostet handelsnæringen i sentrum dyrt, til tross for at disse aktørene har handlet i henhold til kommunens føringer.

LES OGSÅ: Du klarer deg ikke uten vann

I detaljreguleringen av Gulskogen Senter kommer det klart frem at det skal være regulert som et bydelssenter i likhet med Konnerudsenteret og Ligosenteret, likevel er det i dag åpenbart at det ikke er tilfelle. Det er derfor rimelig å stille spørsmål ved utviklingen som har gjort en slik vekst mulig.

Steen & Strøm ble forelagt en reguleringsplan av området før utbygning som klart gjorde rede for hvilken form for handel som var tillat i dette området, og hvilke arealer som ville være godkjent for butikkdrift.

LES OGSÅ: Nytt sykehus: Bygg smart!

Reguleringsplanen gir med andre ord klare føringer for hva slags drift som er tillatt på området.

Reguleringsbestemmelsene i punkt 2.2 lyder slik:

«Maks tillatt bruksareal til forretningsformål – detaljhandel er 42.800 T-BRA kvm. Av dette skal 14.950 T-BRA kvm kun omfatte etablering til arealkrevende varer, dvs hvite- og brunevarer, møbler og interiørvarer.

I tillegg kan det etableres forretning for plasskrevende varer, slik de er definert i Fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur i Buskerud godkjent av Miljøverndepartementet 16.12.03.»

LES OGSÅ: Gi arbeidssøkere et håp for fremtiden

Ordlyden gjør klart rede for bruk av arealene og alminnelig detaljhandel kan derfor maksimalt være 27.850 m2 på senteret. Videre etablering av senteret skal være arealkrevende varegrupper. Per dags dato er det Bolia og Lefdal som går under disse varegruppene. Dermed oppfyller ikke senteret reguleringsbestemmelsene. Videre har det kommet frem at senteret har påbygd større arealer en først tillatt.

Føringene for drift av senteret var klare før byggeprosessen startet. Det er da på sin plass å stille spørsmål ved om senteret er bygget med en slik drift som formål.

LES OGSÅ: Drammen - en by i Lier kommune

Hverken utforming av senteret, eller tilgang på større lagringsrom, gir inntrykk av at senteret er bygget for butikkdrift med større varer, slik som møbler etc. Er det da slik at Steen & Strøm bevisst har gått inn for å ikke følge reguleringsplanen satt av kommune, fylke og departement?

Formålet med en slik regulering er å unngå spredning av handelsstanden, med mål om å unngå byspredning og økt bilavhengighet.

LES OGSÅ: Hvor er ordet muligheter?

Derimot ønsker man å utvikle en bærekraftig og robust bystruktur som legger til rette for miljøvennlig transportvalg, og som vil lette presset på veinettet i byen. Ordføreren har tidligere ytret at senteret «har blitt så fint», noe flesteparten av byens innbyggere vil være enig i. Likevel er det ikke slik at dette endrer forholdene rundt utbyggingen av senteret.

Dagens situasjon på Gulskogen er klart i strid med reguleringsplanen, og store deler av driften er å anse som ulovlig. Både Drammen kommune (20.12.12) og fylket (07.05.12) har fattet vedtak om dette.

LES OGSÅ: Byens utfordringer

Det er derfor ytterliggere foruroligende at rådmannen har gitt suksessiv rett for midlertidig godkjennelse av senterets drift, til tross for tidligere vedtak. Hvorvidt det er fruktbart å tillate en videre drift som igjen fører til betydelige økonomiske tap for handelsstanden i sentrum, og store miljømessige påvirkninger, er jeg heller skeptisk til. Hvorfor det tillates videre drift i påvente av Steen & Strøms arbeid med reguleringsplanen, som allerede var fastsatt før byggeprosessen startet er heller mistenkelig.

Hvorfor er det slik at Steen & Strøm får arbeide med å fremlegge alternativer som vil styrke ulovlig drift av senteret, mens handelsstanden i sentrum lider i form av handelslekkasje til senteret?

LES OGSÅ: Varsku for vannkraften

I formannskapets vedtak ble det videre satt krav om tilfredsstillende fremdrift i arbeidet med reguleringsplanen uten videre konkretisering av tidsperspektivet.

Hele denne saken er en skam for Drammen som by.

Her burde Drammen kommune for lengst satt foten ned og konkludert med at loven er lik for alle.

Jeg mener ikke med dette at en skal pålegge Steen & Strøm å rive deler av senteret.

LES OGSÅ: Hvordan knekke klimakoden?

Derimot bør en pålegge ledelsen ved senteret å omregulere de arealer som ikke møter krav om regulering, videre må de arealer som ikke opprinnelig var godkjente bruksareal reguleres inn i den delen som skal reguleres for arealkrevende varer.

Dagens situasjon medfører som nevnt en ikke ubetydelig handelslekkasje, og har hatt store konsekvenser for Drammen sentrum.

LES OGSÅ: Politihets på sosiale medier

Med bakgrunn i dette bør og deler av dagsbøtene som tidligere ble pålagt Gulskogen Senter av Byplansjef Hilde Haslum, bli krevd utbetalt til Byen Vår Drammen som kompensasjon for den negative påvirkning den ulovlige driften har hatt på sentrum.

«Land skal med lov bygges» står det preget på rådhuset.

Første regel burde da være at loven skal håndheves uavhengig av økonomisk posisjon.

Drammen kommune fremstår i denne saken som prinsippløse og mister igjen sin troverdighet da ordføreren i praksis støttet oppunder den ulovlige byggingen og driften ved å argumentere med utfallet. Senteret har blitt kjent ulovlig av alle instanser, det er på tide at kommunen følger opp.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Munnkurv på biskopen

* «Vi må ikke la dem vinne»

* «Vi må spille fotball når banene er på sitt beste»