Utbygging av Drammens sykehus på Bragernes vil være helseskadelig for premature barn og syke nyfødte fra hele Vestre Viken.

Styret i Vestre Viken skal i mai beslutte den endelige lokaliseringen av det «Nye» Drammen Sykehus.  Prosjektgruppen anbefaler at nytt sykehus bygges på dagens tomt – «Bragernes alternativet». Den eksterne kvalitetssikringen som er gjort av rapporten støtter prosjektets anbefaling, forutsatt at den bearbeides «noe mer».

Bragernes alternativet har så sent som i 2015 av den samme prosjektgruppen blitt omtalt som: «Langsiktig og reelt alternativ, men uten funksjonelle forbedringer». 

Hvor er fornuften i å bygge et nytt sykehus uten funksjonelle forbedringer? Utbygging av Bragernes alternativet vil innebære at syke pasienter de neste 7-8 årene skal behandles rett ved siden av en gigantisk byggeplass.

Bragernes alternativet har i beste fall kortsiktige økonomiske fordeler. På lang sikt er jeg overbevist om at dette alternativet vil koste VV dyrt. Både økonomisk og på grunn av kompetanseflukt. 

Unik nyfødt intensiv seksjon i Vestre Viken

Nyfødt Intensiv på Drammen sykehus er en unik og spesiell avdeling. Vi pusset opp og moderniserte nyfødt avdelingen i 2012, og det ble da laget enerom med plass til barnet og dets familie.

Vi er landets eneste avdeling der alle syke nyfødte og for tidlig fødte barn kan være sammen med sine foreldre døgnet rundt. På andre nyfødtavdelinger i Norge ligger barna på felles sovesaler og mor og far kan komme på besøk. En stor andel av barna på nyfødt intensiv er innlagt i flere måneder, noen så lenge som i 4-5 måneder etter fødselen. Miljøet på en nyfødt avdeling er avgjørende for barnets trivsel og utvikling.

Det fødes i Vestre Viken omtrent 4800 barn per år på Kongsberg Sykehus, Ringerike Sykehus, Bærum Sykehus og Drammen Sykehus. Dette er ca. 8% av landets fødsler. Premature (for tidlig fødte) barn og syke nyfødte fra disse fire sykehusene behandles på Nyfødt Intensiv i Drammen.

Nyfødt Intensiv på Drammen sykehus har fått ros av tidligere Helseminister Gahr Støre og Helseminister Høie, som begge har besøkt avdelingen. Avdelingen har vekket stor internasjonal interesse og er jevnlig besøkt av professorer, forskere, leger og sykepleiere fra Norge og utlandet. Det skal nå for eksempel bygges en nyfødt intensiv avdeling på Dalhousie University i Nova Scotia Canada etter det de selv kaller for «Drammens-modellen».

At velrenomerte universitetssykehus internasjonalt bygger sin nyfødtavdeling etter vår oppskrift er noe vi er svært stolte av! Jeg mener vår nyfødtmedisinske behandling, kombinert med familiebaserte omsorg, er den aller beste måten å ønske fortidligfødte barn velkommen til verden.

For tidlig fødte barn og helseskadelige effekter ved lydeksponering

Premature barn er skjøre og spesielt vare for lys og lyd eksponering. Det er vitenskapelig bevist at forhøyet lydnivå på nyfødt intensiv avdelinger er helseskadelig for nyfødte og da spesielt for premature barn. Helseskadene består av hyppigere pustestans, høyere stressnivå, forsinket språkutvikling, redusert hørsel, betydelige avvik i oppførsel og dårlige resultater ved psykologiske tester.

I det medisinskfaglige miljøet er man enige om at lydnivå i en nyfødtintensiv avdeling ikke må overstige 50 dB i gjennomsnitt, eller overstige 55 dB i lengre enn 1 time. En normal samtale tilsvarer et lydnivå på omtrent 60 dB.

En enkelt studie påviste at premature som kortvarig ble utsatt for svært høye lyder hadde økt forekomst av pustestans. Svært høy lyd i denne studien er definert som ca. 80 dB, som kan sammenliknes med trafikkstøy.

Det er ikke gjort studier på hva som skjer med små barn som utsettes for støy av moderat og/eller høy grad over en lengre periode. En slik studie ville selvsagt blitt ansett som kontroversiell og uetisk. En slik studie ville ha blitt stoppet av helsemyndighetene.

Statens Vegvesen oppgir støynivået på en dumper med stein til å være 115 dB, hjullaster 113 dB og gravemaskiner 113-122 dB (Massebearbeiding 113 dB/ pigging 122 dB). Anleggsstøy rett utenfor sykehuset vil unektelig trenge gjennom vegger og vinduer og gi et høyt støynivå inne på sykehuset.

På nyfødt intensiv er vi spesielt opptatt av å skjerme nyfødte for unødvendig lys og for lyd. Det er ingen TV’er på pasientrommene. Det er ingen radioer på pasientrommene. Vi bruker «innestemme» og hvisker/snakker lavt. Lydskjerming anser vi som en viktig del nyfødtbehandlingen på Drammen Sykehus.

«Bragernes-alternativet» - konsekvens

Som faglig ansvarlig overlege for nyfødtomsorgen i Buskerud og Bærum vil jeg på det sterkeste fraråde styret i VV å velge «Bragernes alternativet».

Med den kunnskapen vi har om støy og helseskader hos nyfødte vil ikke drift av nyfødt intensiv under pågående sykehusbygging la seg kombinere.

Fagmiljøet frykter at pasientbehandlingen på nyfødtintensiv under byggeprosessen vil være uforsvarlig på grunn av støy. Driften må trolig legges ned under store deler eller hele byggeprosessen.

Økonomiske kostnader og inntektstap vil være store og likeledes tror jeg kompetanseflukten fra Drammen Sykehus blir stor.

Dette er kostnader prosjektgruppen ikke har lagt inn i regnskapet. Påvirkning av anleggsstøy på nyfødt intensiv er en faktor prosjektgruppen ikke har vurdert. Bare dette ene eksemplet viser hvor begrenset kvalitetssikringen har vært i siste del av prosjektarbeidet.

Nyfødt Intensiv og «Drammens-modellen» er ikke bare en moderne nyfødtavdeling. Det er ikke bare en avdeling som tillater samvær av barn og foreldre hele døgnet. Det er ikke bare et sted for lys og lyd skjerming. 

Nyfødt Intensiv i Drammen hat også en nyfødtmedisinsk kultur som det har tatt årtier å bygge opp og dyrke frem. En kultur som i nasjonal og internasjonal sammenheng er unik. En kultur som lett kan forsvinne.

Styret i Vestre Viken vil med «Bragernes alternativet» kunne avlive denne kulturen og ødelegge den unike kompetansen ansatte ved nyfødt intensiv i Drammen har. Det er ikke til det beste for de mest sårbare pasientene fra Vestre Viken.  

Men styret i Vestre Viken har mulighet til å la denne kulturen leve, utvikle seg videre og være ledende i nasjonal og internasjonal sammenheng i årene som kommer. Hvis den gode nyfødtomsorgen for hele Vestre Viken og Nyfødt Intensiv på Drammen Sykehus skal bestå, må det nye sykehuset bygges et annet sted enn på Bragernes!