Et skritt nærmere omkamp

OMKAMP: Artikkelforfatteren mener og håper at det går mot omkap om utbyggingen av Marienlyst. Bildet er fra demonstrasjonen i Drammen 15. februar. Kari Palm fra Drmamen byliste holder appell på Bragernes torg.

OMKAMP: Artikkelforfatteren mener og håper at det går mot omkap om utbyggingen av Marienlyst. Bildet er fra demonstrasjonen i Drammen 15. februar. Kari Palm fra Drmamen byliste holder appell på Bragernes torg. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I en leder i Drammens Tidende har politisk redaktør anført at hastverk er lastverk når det gjelder behandlingen av planene for utbygging på Marienlyst. Dette har hun helt rett i!

Det har gått rimelig fort i svingene da Marienlyst-planene ble behandlet i Drammen.

Flertallet i bystyret (posisjonen) var mest interessert i å banke vedtak om kommuneplanen igjennom før sommerferien 2015 i det «gamle bystyret», uten å lytte til motforestillingene fra «Aksjonskomiteen Redd Marienlyst».

Det som etter vårt syn er særlig alvorlig og kritikkverdig er at saksbehandlingen vedrørende kommuneplanen kunne ha vært brakt i lovlige og korrekte former fra starten av.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

I sin høringsuttalelse til kommuneplanforslaget datert 10.02.2015 etterlyste aksjonskomiteen en konsekvensutredning i forhold til barn og unges interesser på Marienlyst som underlag for planprosessen.

Vi sendte også et brev datert 14.06.2015 til formannskapet: «Innsigelse mot kommunens saksbehandling», hvor vi igjen etterspurte en konsekvensutredning.

Og hvor vi understreket at slik konsekvensutredning etter regelverket må skje på overordnet plannivå i forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel.

Vår rettsoppfatning og lovfortolkning var på forhånd kvalitetssikret med landets fremste juridiske eksperter på planjuss og konsekvensutredninger.

Ingen reaksjon eller tilbakemelding fra kommunen. Rådmannen eller en politiker ville i det minste sørget for å fremskaffe en juridisk vurdering av spørsmålet fra kommuneadvokaten eller annen juridisk ekspertise.

Det kan også opplyses at aksjonskomiteen flere ganger i løpet av planprosessen ba fylkesmannen om et møte for å drøfte og få veiledning om hvorvidt arbeidet med kommuneplanen utløste krav om konsekvensutredning for Marienlyst-området. Men ble møtt med en kald skulder.

LES OGSÅ: Ansvarsfraskrivelse i Marienlyst-saken

Det svært mange ikke vet er at rett etter at vedtak om kommuneplanen ble fattet i juni 2015 henvendte aksjonskomiteen seg til opposisjonen, som hadde stemt imot, og foreslo at denne fremmet krav om lovlighetskontroll. Etter kommuneloven var det tilstrekkelig med at tre medlemmer av bystyret fremsatte en lovlighetsklage.

En slik lovlighetsklage ville fylkesmannen vært pliktig til å behandle. Av ulike grunner kokte saken bort i kålen. Den eneste muligheten var da at aksjonskomiteen anmodet fylkesmannen om å iverksette lovlighetskontroll av eget tiltak.

I sin uttalelse som formelt gjaldt klage over fylkesmannen beslutning om ikke å foreta lovlighetskontroll, går Sivilombudsmannen grundig gjennom planprosessen og saksbehandlingen av kommuneplanen.

Både kommunen og fylkesmannen vektlegger at arealbruken på Marienlyst ikke er endelig fastlagt gjennom kommuneplanen, men at det skal gjennomføres detaljert konsekvensutredning når det utarbeides reguleringsplan for området.

Ombudsmannen på sin side er krystallklar på at det ikke er anledning til å unnlate å konsekvensutrede disse spørsmål under henvisning til at det skal gjennomføres en detaljert konsekvensutredning når det utarbeides reguleringsplan. Han understreker at på reguleringsplannivå skal det ikke lenger tas stilling til hva som er hensiktsmessig arealformål for området. Dette skal utredes og tas stilling til på overordnet plannivå.

Fylkesmannen har plikt til å reagere der det er tvil om saksbehandlingen oppfyller lovens krav. Kommunen har ikke krav på beskyttelse mot kontroll av vedtak det hefter feil ved. At Fylkesmannen hevder det ikke er grunn til tvil når Sivilombudsmannen hevder det er det, er ganske grovt.

LES OGSÅ: Marienlyst sett fra Sandefjord

Fylkesmannens hovedoppgave er å avklare om det er gjort feil, og det må være ganske klart at det må han når ombudsmannen mener at saken bør undersøkes.

Å avvise ombudsmannen på denne måten er en alvorlig sak, og det er naturlig at Stortinget ber departementet om å instruere fylkesmannen om å undersøke dette, slik Per Olaf Lundteigen sier sin appell under aksjonskomiteens protest- og fakkeltog 15. februar.

Det må være flaut for fylkesmannen og hans stab av jurister når ombudsmannen slår fast at Fylkesmannens anførsel om at det er tilstrekkelig å utrede konsekvensene på et lavere plannivå, beror på en uriktig rettsoppfatning. Ombudsmannen sier sågar at det er uheldig om en slik rettsoppfatning for fremtiden legges til grunn av fylkesmannen eller andre.

Under presentasjon av Marienlyst-planene sa rådmannen at klagesaken hos Sivilombudsmannen kun gjaldt forholdet mellom ombudsmannen og Fylkesmannen, og ikke hadde noe med kommunens saksbehandling og vedtak. Vi kan undre oss over et slikt utsagn. Har ikke rådmannen lest eller forstått hva ombudsmannen har uttalt?

Fordi Sivilombudsmannen er Stortingets tillitsmann – og dermed ikke selv en del av forvaltningen – er ikke ombudsmannens uttalelser automatisk juridisk bindende. Stortinget har imidlertid forutsatt at forvaltningen skal rette seg etter ombudsmannens uttalelser, noe som tilnærmet alltid blir gjort. I praksis retter myndighetene seg etter ombudsmannens henstillinger og anbefalinger.

Etter vårt syn gir Sivilombudsmannens uttalelse klare føringer for kommunens videre behandling av saken. De saksbehandlingsfeil som ombudsmannen påpeker må rettes opp. I klartekst betyr det at den del av kommuneplanen som gjelder Marienlyst må behandles på nytt.

En vurdering av konsekvensen for barn og unges interesser på Marienlyst må være underlag for den nye behandlingen, og følge planprosessen. En slik konsekvensutredning må forankres i rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

Det er ikke gitt signaler fra Drammen kommune om at den av eget tiltak vil følge opp Sivilombudsmannens uttalelse, jf. også hva rådmannen har sagt.

Vi håper imidlertid at Kontrollutvalget, når det skal behandle saken i møte 8. mars, gjør vedtak om å anbefale bystyret å følge opp ombudsmannens uttalelse slik at kommuneplanen – for så vidt gjelder Marienlyst-området – undergis en ny behandling med tilhørende konsekvensutredning av barn og unges interesser.

FLERE ARTIKLER OM MARIENLYST FINNER DU HER: Slaget om Marienlyst

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags