Drammen har lykkes svært godt med å skape en attraktiv by å bo og leve i gjennom sitt omdømmeprosjekt, men ikke med å skape nye arbeidsplasser. Karianne Braathen etterlyser derfor i sin leder 30. mars et nytt omdømmeprosjekt: Nye bedrifter i byen.

Et nytt sykehus på Brakerøya ville kunne åpne opp for å skape en spennende arena der næringsliv, forskning, undervisning og pasienter møtes for å utvikle fremtidens løsninger innen helse- og omsorg.

LES OGSÅ: Drammen, en bydel i Lier

På Brakerøya er det rom for å integrere sykehuset sammen med videregående skole, sykehjem, helsehus, og et spirende gründermiljø og næringsliv.

En slik helseklynge vil bidra til å tiltrekke seg kompetanse, bedrifter og kapital til regionen. Eksempler på slike vellykkede helseklynger finner vi i Stockholm og i Oslo (Oslo Cancer Cluster).

LES OGSÅ: Hvor lenge skal vår tålmodighet prøves?

Både nasjonalt og regionalt står vi overfor en rekke utfordringer knyttet til demografiske forhold som økt befolkningsvekst og økt levealder. Samtidig viser framskrivninger fra SSB at vi i 2030 vil mangle rundt 40.000 helsefagarbeidere.

Når vi også vet at det er stort frafall i videregående skole, må vi gjøre noe for å skape interessante lærings- og arbeidsmiljøer for å motivere flere unge til å ta en helse- og sosialfaglig utdanning.

LES OGSÅ: Kan vi få til mer sammen?

Bruk av ny teknologi vil her kunne by på nye muligheter, ikke bare for å effektivisere arbeidsoppgaver, men også til å kunne bruke mer tid med pasientene og til å gjøre arbeidshverdagen mer utfordrende og variert.

Helse- og omsorgssektoren er i tillegg en viktig sektor både i økonomisk og bredere verdimessig forstand. Sektoren utgjør i dag ca. 10 prosent av bruttonasjonalproduktet, og er i Norge og andre land et økende marked (Ref. HelseOmsorg21).

LES OGSÅ: Vestre Viken er ikke bare Drammen sykehus

En helseklynge i forbindelse med det nye sykehuset på Brakerøya vil derfor kunne bli en betydelig arena for læring, innovasjon og forskning. Vi har allerede et sterkt innovasjonsmiljø innen helse- og velferdsteknologi i regionen, med Høyskolen i Sørøst-Norge og Vitensenteret, en helseinkubator med et mangfold av gründere og flere veletablerte bedrifter.

Dette vil være en mulighetens arena for et regionalt omdømmeprosjekt – med fokus på samfunnsinnovasjon og på å skape nye, spennende arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Dritt lei Tønsberg!

Vi får bare håpe at de som skal fatte vedtaket om hvor det nye sykehuset skal ligge, griper denne muligheten. Vi må ha svært god råd i Norge – for i det hele tatt å vurdere å si nei til denne gavepakken, og for kanskje å spare noen millioner på et sykehusbygg.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Ingen vits i regionreform hvis den ikke også er grønn

* Hersketeknikker fra oven

* Hurumhalvøya - Norges mest attraktive