Rosenkrantzgata og Buskerudbypakke: Gode løsninger, ikke prestisje.

ORDFØREREN SVARER: «Økt kollektivbruk, sykkel og gange vil være et helt nødvendig bidrag», skriver Tore Opdal Hansen (H) i dette svaret til Martin Haug fra Åssiden.

ORDFØREREN SVARER: «Økt kollektivbruk, sykkel og gange vil være et helt nødvendig bidrag», skriver Tore Opdal Hansen (H) i dette svaret til Martin Haug fra Åssiden.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerMartin Haug stiller meg noen viktige spørsmål i et leserinnlegg i Drammens Tidende 6. april. Hans hovedanliggende er Buskerudbypakke 2 (BBP2) og spesielt hva som skal skje i Rosenkrantzgata.

LES SPØRSMÅLENE FRA MARTIN HAUG HER: Buskerudbypakke 2 og Rosenkrantzgata: Vi trenger gode løsninger, ikke prestisje.

Nye rammebetingelser

Det er riktig at Buskerudby-samarbeidet i BBP2 har lagt til grunn at ny Holmebru, nytt løp i Strømsåstunnelen og to tog i timen til Hokksund skal fullfinansieres av staten. Nå er Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram av regjeringen. To tog i timen er ikke nevnt i NTP, og det forutsettes at staten kun finansierer halvparten av kostnadene til ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnelen. Resten forutsettes finansiert gjennom bompenger lokalt, 380 millioner kroner til Holmenbrua og 800 millioner kroner til Strømsåstunnelen.

Nye rammebetingelser gjør det nødvendig å se på helheten i BBP2 på nytt.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Det betyr ikke at BBP2 er skrinlagt. En lang rekke viktige samferdselsprosjekter er godt utredet i BBP2, og dette grunnlaget vil vi bygge på i det videre arbeidet.

Det kan imidlertid også være grunnlag for å se på andre og nye løsninger.

Lokale prosjekter – lokal finansiering

BBP2 omfatter flere store prosjekter som har stor betydning for drammenssamfunnet, så som ny Svelvikvei, Tilfartsvei vest/Konnerudnedføringen og Rosenkrantzgata, for å nevne de viktigste.

Ingen av disse prosjektene er finansiert per i dag.

Staten har forutsatt, under skiftende regjeringer, at størstedelen av lokale samferdselsprosjekter (på fylkesveier og kommunale veier) skal finansieres lokalt – i hovedsak gjennom bompenger. Dette gjelder for alle byer i Norge, også for Drammen.

Vår utfordring nå blir å utforme en ny samferdselspakke innenfor rammen av det som kan finansieres. Det hjelper ikke å hevde at all veiutbygging skal finansieres av staten, det vet vi ikke kommer til å skje.

Av hensyn til våre etterkommere må vi være forutseende og møte de utfordringer som vekst i folketall og næringsliv innebærer.

Vi må benytte denne anledningen til å få til en bredere diskusjon, både om løsninger, prioritering og finansiering. Det viktigste nå er at de løsninger som velges har forankring hos innbyggerne.

Rosenkrantzgata

Det er etablert et forprosjekt for å utrede ulike løsninger for en ombygning og rehabilitering av Rosenkrantzgata.

Rosenkrantzgata er en fylkesvei, det er fylkeskommunen som er veieier, Statens vegvesen prosjekterer ombyggingen og Drammen kommune er planmyndighet.   

De planlagte arbeidene i Rosenkrantzgata er dels et samferdselsprosjekt og dels et infrastrukturprosjekt. Selve gatelegemet er i dårlig forfatning og trenger en totalrenovering. Vann- og avløpsledninger og alle kabler i bakken skal skiftes ut og det skal legges til rette for bedre håndtering av overvann.

Garantien står ved lag

Formannskapet i Drammen behandlet 8. november 2016 ” Detaljregulering for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud – planprogram til offentlig ettersyn». Følgende ble vedtatt, mot to stemmer:

«Det er viktig å presisere at tilfartsvei vest del 1 og 2 må ferdigstilles før en eventuell reduksjon av kjørefelter til fordel for kollektivfelt i Rosenkrantzgata vurderes.»

Denne garantien står fortsatt ved lag.  Vi er veldig klar over at det er fire kjørefelter inn til Drammen fra Nedre Eiker. En på E 134, En på Øvre Eikervei og to i Rosen.

Vi er også klar over at det passerer 20.000 biler over kommunegrensen fra Nedre Eiker i Rosen og at mengden øker med 10.000, når trafikken når sentrum.

Vi som har ansvaret må ta det

Partiene som sto bak dette vedtaket har ingen prestisje knyttet til bestemte løsninger. Drammen har, i likhet med alle storbyområder i landet, store utfordringer i forhold til befolkningsvekst og økt transportbehov. Disse utfordringene lar seg ikke løse kun gjennom videre veiutbygging, selv om veitiltak er viktige nok.

Det er også nødvendig å endre våre reisevaner.

Økt kollektivbruk, sykkel og gange vil være et helt nødvendig bidrag til dette. Det vil også lette fremkommeligheten for dem som uansett er avhengige av bilen, det være seg privatpersoner eller næringslivet.

Som folkevalgte kan vi ikke lukke øynene for disse realitetene. Det er vårt ansvar til slutt å ta de nødvendige beslutningene.

FLERE AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT. NO:

* Ingen Buskerudbypakke, men det blir mer bompenger

* Aksjonsgruppen har levert innbyggerinitiativ

* Brakar frykter dårligere busstilbud

* To av tre av politikere tar bilen til jobb

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags