Nytt områdesykehus i drammensregionen har vært under planlegging siden en gang på 1990-tallet. Det har vært utallige avbrudd, endringer og utsettelser underveis. Valg av tomt har vært det store stridsspørsmålet. Nå må saken få en avgjørelse, og det på en slik måte at man ikke risikerer flere tilbakeslag i prosessen.

Vestre Viken HF har bestemt at det kun er to likeverdige alternativ til plassering som er aktuelle, og valget står mellom disse to når avgjørelsen tas i deres styremøte 9. mai.

LES OGSÅ: Et unisont nei til Bragernes

Det må enten bli sykehus på Brakerøya eller på nåværende område på Bragernes.

Den gang nåværende område ble vurdert som uaktuelt for noen år siden, var begrunnelsen at det ikke var plass til somatikk og psykiatri samlokalisert der.

I 2015 ble det stilt nye krav til planleggingen av sykehuset. Prosjektgruppen fikk beskjed om å spare to milliarder kroner i forhold til opprinnelig plan. Det resulterte i en betydelig nedskalering av hele prosjektet, og tilsvarende reduksjon av arealbehovet. Dermed er det nå plass til samlokalisering av somatikk og psykiatri også på det eksisterende sykehusområdet.

Brakerøya er totalt uegnet som sykehustomt. Vi i Drammen Senterparti har registrert at stadig flere innser dette.

LES OGSÅ: Utbygging av Drammens sykehus på Bragernes vil være helseskadelig for premature barn og syke nyfødte

Forurenset grunn, fare for flo og flom, som gjør at hele området må heves minst 3 meter, antakelig mer, før byggestart, usikre jordmasser med fare for skred, noe som medfører at hele området må pæles tett ned til minst 80 meter dybde, betydelige, varige støyproblemer, atkomstproblemer (investeringer er ikke tatt med i den nye NTP), hensynet til de bedriftene som i dag driver sin virksomhet på området – alt dette forstår folk nå gjør Brakerøya-alternativet ubrukelig.

Mange vil beklage dette, men slik er realitetene.

Så må man se på de økonomiske forholdene. Brakerøya-alternativet er i dag beregnet til å bli cirka to milliarder kroner dyrere enn Bragernes-alternativet. Alle vet at disse beregningene sprekker med en betydelig prosent før anlegget står klart til bruk. Det gjelder begge de aktuelle mulighetene.

Men prosentberegning betyr at de to summene vil sprike mer og mer jo høyere prosenten blir.

LES OGSÅ: Hva er galt med Ytterkollen?

Det dukker også opp langt mer uforutsigbare spørsmål og utgifter når det dreier seg om Brakerøya. Hvor skal man skaffe erstatningsarealer til de nåværende bedriftene? Hva vil det koste? Her befinner seg i dag noen som leverer nettopp det kommunen vår etterspør: Lønnsomme bedrifter med i alt 300 arbeidsplasser som gir gode skatteinntekter til kommunen.

Hva gjør det med Drammens omdømme hvis det ryktes at gode, trygge bedrifter blir beordret vekk fra sine eiendommer?

LES OGSÅ: Lirke og lure

Frister det utenbys firmaer til å etablere nye arbeidsplasser i byen vår? Neppe. Til slutt må poengteres det som virkelig satte kroken på døren for enhver mulighet til å bygge sykehuset på Brakerøya: Tomte-ervervet.

I januar 2016 gikk Per Bomann-Larsen ut i DT og fortalte at det hadde vært brudd i forhandlingene om kjøp av Eie 1 AS sitt område (cirka halvparten av det totale arealet) siden november 2015.

Prisen som ble forlangt, var ikke akseptabel for Vestre Viken HF.

Deres budsjett lyder på 880 millioner kroner. Da skal alt medregnes: Kjøp av hele arealet, anskaffelse av erstatningstomter til eksisterende bedrifter, flytteutgifter for disse inkludert inntektstap i flytteperioden, demontering av bygg, kraner, lagerskur, kaianlegg, skinner mm, fjerning av forurensede masser, heving av terrenget med minst 3 meter, støyskjerming osv. Alle skjønner at dette ikke er mulig – ikke på langt nær for den summen.

Ingen vet heller hvilken kjøpesum en ev. ekspropriasjon vil ende opp med. Ekspropriasjon vil uansett ta lang tid, med skjønn, overskjønn, nye ankemuligheter og flere omganger i retten. Da vil byggestart på Brakerøya trekke flere år ut i tid.

LES OGSÅ: Sykehussaken - en lidelsens vei

Ved å bygge sykehuset på den rimeligste tomta, Bragernes-alternativet, vil disponible inntekter i budsjettet til det nye sykehuset bli 150 millioner kroner høyere pr. år i lang tid fremover, gitt en total prisforskjell på to milliarder kroner. Dette fordi det er sykehuset selv som innenfor sitt budsjett må bekoste økte renteutgifter til betjening av lånet.

Det betyr 150 millioner kroner som kunne vært brukt til pasientrettede tiltak. Hvert år.

Drammen Senterparti ser at det ikke er problemfritt å bygge sykehuset på nåværende tomt. Det problemfrie, ideelle alternativet eksisterer ikke.

Men det er rett og slett ikke forsvarlig å bygge et sykehus på et så usikkert område som Brakerøya. At dette alternativet dessuten vil føre til en uforutsigbar merkostnad på mangfoldige milliarder kroner, må også vektlegges.

LES OGSÅ: Sykehussaken nok en gang

Det siste Drammen Senterparti ønsker, er at usikkerheten, problemene og de enorme kostnadene på Brakerøya vil føre til at det ender med at hele prosjektet nok en gang strander.

Det vil være en katastrofe for oss alle.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Svik mot lokalmiljøer

* Bydelsvennen

* Fra sykehjem til flyktningebolig for 60 ungdommer