Innbyggertallet i de fem kommunene som deltar i Buskerudbysamarbeidet, stiger fra 160.000 til 210.000 de neste 25 årene.

Befolkningsveksten stiller store krav til framtidens infrastruktur dersom alle skal reise raskt og effektivt selv om vi blir 50.000 flere innbyggere.

Buskerudbypakke 2 er et avgjørende element for å skape framtidens transportløsninger i regionen vår. For å få finansiert et stort samferdselsløft, som kommer oss alle til gode, er bompenger en nødvendighet.

I Drammens Tidende onsdag 20. april kom Fremskrittspartiets Jon Helgheim med et kraftig angrep på både Høyre og Arbeiderpartiet i Drammen.

I likhet med Helgheim har heller ikke vi et ønske om å innføre bompenger, men vi ser at Drammen og nabokommunene har et stort behov for et storstilt samferdselsløft med satsing på både kollektivtrafikk, sykkel, gange og veier for å unngå kaotiske tilstander i løpet av noen få år.

Dette samferdselsløftet må finansieres, og ingen – heller ikke Fremskrittspartiet – har klart å legge fram en troverdig finansiering av omfattende bypakker uten bruk av bompenger.

Det er nemlig ingen bypakker i Norge som fullfinansieres av staten. Disse pakkene må hovedsakelig finansieres lokalt, og da er det bompenger som er den sentrale finansieringskilden. Sånn vil det være for oss også, dersom vi skal unngå kaos i fremtiden.

I Buskerudbypakke 2 er det lagt opp til bompunkter på kommunegrensene.

Så er det noen unntak i Drammen, og dette henger sammen med konkrete veitiltak og hvem som får nytte av dem. Ny Konnerudnedføring med tilkobling til E134 er viktig for innbyggerne på Konnerud ved at reisetiden deres forkortes. Tilsvarende vil ny Svelvikvei flytte trafikk vekk fra boligområder, og en oppgradering av dagens Svelvikvei vil komme dem som bruker denne, til gode. Dersom bompunktene bare står på kommunegrensene, overlater vi regningen til dem som kjører inn eller ut av Drammen, mens de som får nytte av tiltaket, ikke betaler.

Med det foreslåtte bomsystemet vil alle, som eksempelvis bruker Tilfartsvei vest og tilfart Konnerud, betale for veien.

Bilister som kommer vestfra, vil betale på kommunegrensen, mens bilistene fra Konnerud vil betale i bompunktet på oversiden av E134. Og dersom vi flytter bompunktet fra Rundtom og ut til kommunegrensen, vil finansieringsgrunnlaget for Svelvikveien være så svekket at både den nye veien og oppgradering av eksisterende vei bare skyves langt ut i tid – med de ulempene dette medfører for beboerne i området.

Det foreslåtte bomsystemet er altså ikke noe svik fra vår side.

Vi ønsker derimot å legge til rette for både et effektivt transportsystem og gode bomiljøer. Og vi forholder oss til hva som er nasjonal politikk: bompenger er en nødvendighet for å finansiere en slagkraftig bypakke.

Helgheim er kritisk til at ikke mer enn 27 prosent av bypakken går til nye veier.

Buskerudbypakke 2 er en bypakke, ikke en veipakke. Stortingets vedtatte klimapolitikk tilsier at den fremtidige veksten i persontransporten skal tas av miljøvennlige transportmidler, og dette er styrende for vårt arbeid. En bypakke skal legge til rette for at vi kan reise raskt og effektivt uten at det blir flere biler på veiene, selv om vi blir 50.000 flere innbyggere. For å få bypakken vedtatt i Stortinget må derfor en vesentlig andel av tiltakene legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Avslutningsvis er det verdt å bemerke at det store samferdselsløftet i Buskerudbyen består av to elementer; Buskerudbypakke 2 og statlig satsing på vei og jernbane.

Disse må ses i sammenheng, og når man gjør det, ligger statens bidrag til samferdselssatsingen i vårt byområde langt over de drøye 10 prosentene som er statens bidrag i bypakken isolert sett. Statens andel i det helhetlige samferdselsløftet i Buskerudbyen ligger på rundt 50 prosent.

I tillegg er Buskerudbypakke 2 også grunnlaget for en fremtidig bymiljøavtale som vil gi ytterligere statlige bidrag til vår by.

FLERE AKTUELLE MENINGER HER:

* "Nei, faen gutta, se på den slaskeræva der!"

* Tony Burner om kongehuset

* Er denne mannen en skurk?