Det arbeides nå med å dimensjonere det nye sykehuset på Brakerøya til en ramme på 8,2 milliarder. Helse Sør-Øst RHF har overtatt styringen av dette prosjektet, og det planlegges en innsparing på 600 millioner kroner for å holde seg innenfor nåværende ramme.

Det nye sykehuset blir da ikke stort nok, og et av tiltakene som utredes er å flytte hele eller deler av øyeavdelingen i Vestre Viken fra Drammen sykehus til Bærum sykehus.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Dette vil innebære et klart dårligere tilbud til befolkningen i hele Vestre Viken når det gjelder øyehelse, og man har vanskelig for å se at dette vil føre til innsparinger på sikt.

Øyeavdelingen i Drammen er i kraftig vekst og faglig utvikling. I dag er det 60 ansatte på avdelingen i form av øyeleger, optikere, ortoptister, sykepleiere, hjelpepleiere, støttepersonell/teknikere og merkantilt personell. Det er 18 øyeleger som jobber på avdelingen. Avdelingen har også bygget opp forskningsaktivitet.

Mange av pasientene er eldre med øyesykdommer som grå stær, grønn stær og aldersrelatert makuladegenerasjon/AMD («forkalkning» på den gule flekken i netthinnen).  Øyeavdelingen har også oppfølging av øyetilstander hos pasienter med diabetes som er vanligste årsak til redusert syn og blindhet i arbeidsfør alder. Avdelingen ser mange barn, bl.a. oppfølging av skjeling og de aller minste premature barna for undersøkelse av øyebunnen.

I 2014 utførte avdelingen 22.400 polikliniske konsultasjoner, og i 2016 regner man med å utføre ca. 35.000 polikliniske konsultasjoner. Det totale antallet operasjoner i avdelingen forventes å bli 3.500.

LES OGSÅ: God medisinsk behandling krever ofte tverrfaglig samarbeid

Hovedtyngden av operasjoner er grå stær kirurgi. Det siste året har også avdelingen startet med netthinnekirurgi. Avdelingen driver altså både med høyspesialisert og høyvolum aktivitet. Det er en stadig økning i antall pasienter. Dette skyldes blant annet at befolkningen blir stadig eldre. Nye behandlingsmuligheter og teknologisk utvikling fører også til at flere øyetilstander kan behandles.

Samarbeid med andre avdelinger

Øyeavdelingen har en omfattende tilsynsvirksomhet i andre kliniske avdelinger på sykehuset. Det nevnes her tett samarbeid med barneavdelingen (screening av premature, og andre tilstander hos barn med undersøkelse hos barneoftalmolog og ortoptist). En rekke nevrologiske tilstander kan ha behov for øyetilsyn (eks. hjerneslag, MS).

Avdelingen har også utført felles operasjoner med Øre-Nese-Hals avdelingen, og ved skader hvor det foreligger brudd i øyehulen er raskt og godt samarbeid viktig, spesielt hos barn, da dette kan medføre følgetilstander senere som kan unngås om korrekt behandling gis raskt.

Dyrt teknisk utstyr

Øyefaget består av mye dyrt medisinskteknisk utstyr, og det er stadig et økende behov for investeringer og personal knyttet til bruk av dette.

Ved en deling av avdelingen skulle dette kreve dobbelt opp av utstyr på mange områder.

Eldre pasienter, høyere reisekostnader

Innenfor øyefaget er det vanlig at pasientene kommer til hyppige kontroller og behandlinger. Dette gjelder for eksempel ved injeksjonsbehandling av våt AMD og andre tilstander som krever dette.

Avdelingen regner med å utføre over 6.000 injeksjoner i 2016, hvor av ca. 40 prosent må ha månedlige injeksjoner. Som regel medfører kontroller og behandling at pasientene ikke kan kjøre bil etterpå.

LES OGSÅ: Drammens våkenetter

Mer enn 2/3 av pasientene som behandles ved avdelingen er bosatt i Buskerud, og en flytting av hele avdelingen vil etter vår vurdering medføre store økte reisekostnader for det offentlige. Buskerud er et stort fylke og lang reisevei vil utgjøre en betydelig helsemessig belastning for mange av våre eldre pasienter.

Bærum har i dag ikke øyeavdeling.

Det nevnes her også at Asker og Bærum har betydelig bedre dekning av avtalespesialister (øyeleger utenfor sykehus) sammenlignet med Buskerud (Åtte hjemler i en befolkning på 160.000 mot sju hjemler i en befolkning på 270.000), slik at øyetilbudet til pasienter i Buskerud vil bli markert dårligere ved en eventuell flytting.

Ødeleggelse av fagmiljø

En flytting av hele eller deler av øyeavdelingen skulle med stor sannsynlighet ødelegge fagmiljøet som er bygget opp over mange år. Ulike personer på avdelingen har spesialkompetanse innenfor ulike felt av øyefaget. Disse samarbeider tett i hverdagen både med hverandre og øvrig personell, og en deling av avdelingen vil redusere kvaliteten i behandlingen av pasienter.

Vi anbefaler på det sterkeste å beholde øyeavdelingen i Drammen i dagens format. Øyeavdelingen er den største poliklinikken på Drammen sykehus og en viktig del i et komplett behandlingstilbud til pasientene i Vestre Viken.

FLERE DEBATTINNLEGG OM DRAMMEN SYKEHUS:

* En flytting til Bærum vil gi pasientene i Vestre Viken dårligere behandling

* Uryddig argumentasjon for å svekke sykehuset i Drammen

* Kjære pasient! Skal du få den beste behandling i vårt nye sykehus, må fagmiljøene få eksistere side om side på samme sted.